Pražské kreativní centrum má střechu nad hlavou aneb dům U Zlatého rohu kulturou ožil

06.10.2017 12:42

Pražské kreativní centrum/dům U Zlatého rohu – Praha

4. 10. 2017

 

„Pražské kreativní centrum bude v podstatě takovým kulturně kreativním hubem, který bude otevřen pro všechny. Chceme vytvořit inspirativní prostory, kde budou zajímavé věci nejen vznikat, ale zároveň budou i prezentovány veřejnosti. Je to další z městských prostor, jehož využitím chceme město vracet Pražanům,“

 

 uvedla 18. 4. 2017 primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. Výrok následoval bezprostředně po zasedání Rady hl. města Prahy, kde byl schválen pronájem 4 propojitelných sousedících domů na Staroměstském a Malém náměstí (rohák mezi domem U Minuty na Staroměstském a mezi tři navazujícími domy na Malém náměstí - naproti bývalému železářství U Rotta).

V prostorách všech budov, ale zatím ještě jen v jedné z nich, v domě U Zlatého rohu vzniklo zbrusu nové Pražské kulturní centrum.

 

 

 

 

 

 

 

„Jsem ráda, že už Pražské kreativní centrum funguje…,“  byla první věta primátorky na tiskové konferenci, jíž jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz společně s ostatními pozvanými novináři, v nově otevřeném Centru dne 4. 10. 2017 dopoledne, v den zahájení provozu, zúčastnili.

 

Dům U Zlatého rohu je jak nový 

Dům U Zlatého rohu nám na www.www-kulturaok-eu.cz není neznámý. Ani historicky, ani vně a ani uvnitř. Historicky jde o budovu vzniklou v roce 1623. Původně ale na jejím místě stály dva středověké domy. Z jednoho, už z roku 1404, kdy vznikl, se dochoval sklep a fragmenty obvodových zdí. O druhém se ví, že sousedil. V roce 1623 byly ale oba domy stavebně spojeny v jeden, celek rozšířen a zcela přestavěn v pozdně renesančním stylu. Přestavba je odborníky připisována Janu Dominiku de Barifis.

 

Další změny se dům dočkal v 1. pol. 18. st., kdy dostal novou - vrcholně barokní - fasádu.

Poslední úprava se uskutečnila v roce 1801 -  v klasicistním slohu.

 

Od té doby je dům, dnes chráněná kulturní památka ČR, využíván s různými peripetiemi a s různým posláním dodnes.

 

Od 1. 1. 2015 zde sídlí Skautský institut A. B. Svojsíka (jehož hlavním úkolem je péče o paměť skautského hnutí a starost o archiv Junáka). Institut sice vznikl z rozhodnutí Náčelnictva Junáka již 1. 1. 1999, ale neměl pevné sídlo. Dostalo se mu ho až o 16 let  později, právě v domě U Zlatého rohu. A poskytnutých prostor se ujal aktivně a skvěle. Vypracoval si systém programů, zahrnujících prakticky každý den v měsíci. Budova byla také příležitostně využívána i k různým výstavním či happeningovým akcím mimo skautů. Ti obývají ostatně jen jedno z pater budovy. Síly Skautského institutu ale na rekonstrukci budovy nestačily (pouze jen na své patro), a tak dům nebyl rozhodně v pořádku a jeho další osud byl nejasný.

Až do dubna 2017, kdy rozhodnutím Rady hl. m. Prahy bylo přikročeno k opravě této půvabné nárožní budovy a mohlo se vyřešit její využití ve prospěch Pražanů. Dnem 4. 10. 2017 se tedy plán stal skutkem. Dům U Zlatého rohu je jako nový a stal se Pražským kreativním centrem.

 

 

Pražské kreativní centrum

Co je a bude poslání PKC, paní primátorka na tiskové konferenci shrnula do jedné zásadní věty:

 

„Centrum je prostor pro ty, co chtějí něco pro Prahu udělat. Skauti tu zůstávají, jsou jedni z těch, co chtějí a dělají něco pro město.

 

Dalšími nájemníky – ať už dlouhodobými či přechodnými - jsou momentálně neziskové organizace, jejichž aktuální seznam nám také paní primátorka přečetla.

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o subjekty jako CityMakers, Prázdné domy, Pragulic, EDUin, ARTEDU, Máš umělecké střevo?, Kruh, RealFood, Q Designers, Tyinternety.cz, Up In The Air, i60, Pragtique, SENS, CROSS, Gettick a také centrum CAMP, o němž shodou okolností píšeme na jiném místě (viz. náš článek https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/camp-centrum-architektury-a-mestskeho-planovani-aneb-zajimate-li-se-o-prahu-tak-vstupte/).

 

Zástupce centra CAMPu byl na TK přítomen a objasnil nám, že přítomnost CAMPu, jenž sídlí v budově IPR, tedy v objektu postaveném v areálu Emauz, neznamená, že by se snad tato instituce rozšiřovala do dalších lokalit. Naopak, prostory v Pražském kreativním centru bude CAMP nabízet těm, kdo s CAMPem budou spolupracovat a budou potřebovat nějaký prostor v centru Prahy. Současně ale také úlevně dodal, že je opravdu moc rád, že Pražské kreativní centrum vzniklo a že je právě tam, kde je, protože se tím podařilo zabránit vzniku až „brutálně komerčního místa“ v samém srdci historické Prahy, což vážně hrozilo.

 

Co na to skauti

Miloš Říha, ředitel Skautského institutu A. B. Svojsíka, byl dalším přítomným na tiskové konferenci. Tak trochu i jako dosavadní domácí pán. Potvrdil nám, že pro skauty zůstává vše při starém. A že nové a plné využití budovy, stejně jako její rekonstrukci vnímají „jako konečně už splněný sen“.

 

 

Pochvaloval si také, že stávající stav není žádné další provizorium. Připomněl, že skauti se tu zavedli, a za dobu co zde sídlí, už proběhlo pod jejich patronací na 800 nejrůznějších akcí. Ocenil i spolupráci s městem, a dodal, že vazby na město považuje - za skauty - jako ideální stav, jaký by měla mít spolupráce každé neziskovky s magistrátem. Závěrem vznik Pražského kreativního centra charakterizoval skoro až pateticky: „Začíná zde něco nového a věřme, že to jen zdárně do budoucna dále poroste“.

 

Ano, Pražské kreativní centrum vzniklo. Teď už záleží na nás, Pražanech, i organizátorech, jak a zda bude fungovat...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radniční budovy jsou ale čtyři…

Otázka využití a fungování domu U Zlatého rohu je vyřešena. Ale zmíněné radniční budovy jsou čtyři. Tři další navazují na Malém náměstí. Zajímalo nás tedy, co bude, či je, s těmi dalšími budovami. Je známo, že nejsou vlastně zatím využity, ani rekonstruovány.

Odpověděla nám primátorka Adriana Krnáčová. Vysvětlila, že s využitím těchto budov se počítá stejně jako s prvním domem, tedy, že rozšíří kapacity a možnosti Pražského kreativního centra. Problém je ale v jejich zdevastovanosti. Rekonstrukce, jež u prvního domu, U Zlatého rohu, byla realizovatelná celkem snadno a tedy rychle, u dalších tří budov bude náročnější a bude trvat déle. Vyžaduje to náročnou přípravu. S jejich plnou zrekonstruovaností se proto počítá až v horizontu čtyř let. O určitém dílčím využití prostor v těchto budovách se ale jedná. Ve hře jsou sklady UMPRUM, či dílny pro studenty designu, kde by mohli vytvářet své práce, ale vše je zatím v jednání. Připraveno je i několik dalších „prozatímních“ projektů.

 

Co nás čeká v Pražském kreativním centru?

Především konference, workshopy, přednášky a jiné akce. Hlavní místo ale zaberou ateliéry, výstavy a přehlídky. A jak to formulovala lapidárně paní primátorka na tiskové konferenci v návaznosti na otázku, co konkrétně budou moci lidé v Centru dělat a očekávat:

 

Bavit se a jednat. Společnosti, otevřené veřejnosti, tu budou pořádat akce – jako třeba Město jinak. Vždy a všem musí ale jít o to, aby sem lidé chodili. Ti, co tu budou, trvale či přechodně, tu budou pořádat své akce, své programy. Všechny prostory centra jsou tu pro veřejnost. Dům je otevřen start-upům, přednáškám, prostě všem způsobům komunikace s veřejností.“

 

Jak jsme se také dozvěděli, stačí se na Centrum s aktivitou přihlásit. Má za tím účelem dispečink, kde si lze domluvit, co, kdy, kde a jak je možné. Vstup musí být vždy volný.

Zajímali jsme i o to, jak probíhá výběr organizací či aktivit, které působí nebo budou působit v centru. A dozvěděli jsme se, že podmínka je jediná. Subjekt, který si pronajme prostor v Centru, musí spolupracovat nějakým způsobem s městem. Vše ostatní je na dohodě. A zájem, jak jsme zjistili, je už teď veliký. V den zahájení činnosti Centra je totiž fakticky už obsazeno. Ale ne všichni jsou tu natrvalo. Dá se ale určitě nějak dohodnout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vždyť Pražské kreativní centrum disponuje 2 300 čtverečními metry plochy, na šesti podlažích, 27 kancelářemi či ateliéry, třemi schodišťovými halami, osmi učebnami s kapacitou více než 2 000 osob, třemi sály, čtyřmi zázemími a vnitroblokovým dvorem, který bude sloužit víceúčelově, třeba i k dočasným instalacím. Tak neváhejte a navštivte centrum, ať již jako zvědaví diváci či jako zájemci o realizaci nějaké, pro Prahu zajímavé, aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pak už se hovořilo jen o happeningu. Večerního zahájení jsme se, pro nával jiných akcí, týkajících se www.www-kulturaok-eu.cz, mohli zúčastnit jen krátce, i když program zahajovacího večera byl nabitý a dlouhý:

 

od 18:00 hodin/ výstava: Matouš Tichý “NOHAMA” / 3. patro

18:45  hodin/ hraje: BBQ - BowbreakersQuartet / přízemí

19:00  hodin/ workshop: UMXESO / kancelář 204 / probíhá průběžně / pořádá Artedu.cz

19:15 hodin/ slavnostní zahájení / atrium a pavlače

19:40 hodin/ hraje: Los Carlos / přízemí

19:45 hodin/ diskuze: Jana Kopecká, vítězka GlobalTeacherPrize ČR o proměnách učitelského povolání a role učitele / místnost 210 / pořádá EDUin

20:00 hodin/ performance: Jana Orlová "Umění na vlastní kůži" / všechna patra / probíhá průběžně / pořádá ARTEDU

20:20 hodin/ hraje: Vojtěch Fiedler / přízemí

20:30 hodin/ komentovaná prohlídka PKC s průvodcem / sraz u vrátnice / pořádá Pragulic

20:30 hodin/ diskuze: Joachim Dvořák, majitel nakladatelství Labyrint, Příběh Rakety, časopisu pro děti chytrých rodičů / místnost 210 / pořádá EDUin

20:45 hodin/ hraje: Jakub Ondra / přízemí

21:15 hodin/ prezentace: Ochutnávka programu Mapa společenských stereotypů (DOX, EDUin) / místnost 210 / pořádá EDUin

21:30 hodin/ komentovaná prohlídka PKC s průvodcem / sraz u vrátnice / pořádá Pragulic

21:30 hodin/ start-up Bubbles: Možnost potkat se se zástupci inkubátoru Airvcs.com a prodiskutovat s nimi váš business nápad nad skleničkou sektu

21:30 hodin/ hraje: DJ Swing Garden + Dave Trumpeteer + Tomáš Havlínek

22:30 hodin/ komentovaná prohlídka PKC s průvodcem / sraz u vrátnice / pořádá Pragulic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadateli celého večera bylo samozřejmě především Hlavní město Praha, dále pak Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (2. patro), Skautský institut (1. patro), Air Ventures a UP21 (3. patro).

Kordinátorka PKC:  Pavlína Samčíková

 

110 00 Praha 1

Malé nám. 4/10

Vstup: volný

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková, internet

www.umeleckestrevo.cz