Cheb – Gotika aneb sochařské a historické unikáty v Galerii výtvarného umění Cheb

29.08.2021 16:48

 

Gotika

trvalá výstava

Galerie výtvarného umění Cheb

 

   

Řekne-li se dnes Cheb a myslí se na historii, vybaví se snad každému neblahá scéna zavraždění Albrechta z Valdštejna v jednom z domů tohoto města. Ano, byla to jistě dějinná událost a zlomová v období třicetileté války. Jenže, Cheb má ještě daleko významnější místo v dějinách naší země a Evropy vůbec a to z období, kdy architektuře dominovala pochmurná gotika.

 

 

Na pozvání vedení Galerie výtvarného umění Cheb, jsme se vypravili do tohoto historií nabitého města, abychom navštívili výstavy, na jejichž zahájení či průběh jsme byli pozváni. Výstavy měly své termíny, kdy budou ukončeny a nahrazeny jinými v návaznosti na dramaturgii celé Galerie. Jenže, Galerie výtvarného umění nabízí návštěvníkům ještě jiné poklady. Stálou expozici nazvanou prostě a výmluvně – Gotika…

 

 

        

Cheb jako strategický bod na mapě středověké Evropy

 

Pro dějiny, a pro význam Chebu, rozhodně daleko větší význam, než byla úkladná vražda generalissima Valdštejna, měla jeho geografická poloha. Ta z Chebu ve své době učinila jedno z nejvýznamnějších měst v kontextu celé kulturní, obchodní i strategické mapy Evropy.

Cheb byl totiž především díky své poloze, ve středověku opravdu mimořádně významným centrem. Nalézal se totiž přímo na obchodní, ale strategické cestě, která spojovala dvě mimořádně významná města - Prahu a Norimberk. Významu této historické role Chebu, pak také odpovídá pozoruhodný fond gotického umění, zejména pak sochařského. A ten představuje námi navštívená stálá expozice umístěná v Galerii výtvarného umění Cheb.

 

 

Gotické památky od nejstarší po nejmladší   

 

  • Nejstarší

Nejstarším předmětem chebské sbírky představuje expresivní mystická pieta z dominikánského kláštera z doby kolem roku 1350 původem z Durynska či Frank. Chebská kronika z roku 1550 popisuje událost, kdy kázání neznámého mnicha právě před touto sochou vyústilo v pogrom proti místním Židům. Tvář Panny Marie vykazovala takovou míru utrpení, že byla na konci 19. století na žádost farníků ořezána a nově doplněna v kašírované hmotě. Při novodobém restaurování byl tento přídavek odejmut a socha zůstala bez tváře.

 

 

  • Starší  

O něco mladší je trojice soch představující trůnící Madonu mezi sv. Janem Křtitelem a sv. Janem Evangelistou z 60. let 14. století, pocházející ze špičkové pražské dílny.

 

 

  • Mladší

Třetím vrcholem sbírky je pozdně gotický oltář ze Seebergu (1520) s Pannou Marií a čtveřicí světců v původní gotické oltářní skříni, patřící k nejlepším pracím pozdně gotického umění u nás. Charakteristický styl opakující se i u několika dalších soch dokládá, že už šlo o dílnu, která měla své sídlo v Chebu.

 

 

  • Nejmladší

Zajímavou skupinou artefaktů je trojice Odpočívajících Kristů rovněž z počátku 16. století. Vysoká četnost tohoto námětu na Chebsku (evidujeme celkem šest soch) a jejich vzájemná blízkost opět naznačují, že sochy vznikly ve zdejší dílně. V tomto případě už ji můžeme poprvé ztotožnit se jménem konkrétního Mistra - Hanse Malera ml., u nějž předpokládáme školení u Hanse Leinbergera v Landshutu.

 

 

Text, z tiskových materiálů GAVU, připravil: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček  

 

Gotika

trvalá výstava

Galerie výtvarného umění Cheb

Kurátor výstavy: Marcel Fišer

Kontakt:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16

350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450

fax: +420 354 422 163

e-mail: info@gavu.cz

www.gavu.cz

 

Více zde:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/osobni-vyber-viii-chebska-vytvarna-skupina-chevys-aneb-jak-dopadli-chebsti-vytvarnici-ve-srovnani-se-zvucnymi-jmeny-z-depozitare-galerie/