Zora Syslová, Irena Borkovcová, Jan Průcha: Péče a vzdělávání dětí v raném věku aneb ´význam domácí přípravy pro začínajícího školáka´

10.08.2015 12:40

Literární kavárna Academia – Praha

30. 10. 2014

Křest knihy ´Péče a vzdělávání dětí v raném věku/Komparace  české a zahraniční studie´  již proběhl v literární kavárně Academia na podzim roku 2014.  Zájem o akci byl enormní.  Jak jsme se dozvěděli, podnětem pro vznik knihy byly děti autorů samy. Šlo vlastně o rozpoutání debaty o tom, zda by  děti, než nastoupí do základní školy, měly v České  republice mít možnost absolvovat především v mateřských školách předškolní výchovu a jaký to má dopad na jejich další vývoj a schopnosti se dál vzdělávat. Současně jsme provedli srovnání  situace v dalších vybraných zemích EU, tj. na Slovensku,  Německu, Anglii, Norsku, Švédsku a v poněkud nám geograficky  vzdálenějším Novém Zélandě.    

Proč rodiče nedokážou přijmout své dítě takové, jaké je a zlobí se na něj – zbytečně?!

Publikaci jsme rozdělili do 8 kapitol. Význam předškolního vzdělávání z publikace pochopíme, až se prokoušeme k pojmu, který pak budeme chápat po celou dobu publikace.  Význam předškolního vzdělávání v mezinárodním kontextu významně roste, protože to podle mezinárodních výzkumů pomáhá dětem vytvořit základ pro celoživotní učení a snižuje tak nerovnosti ve výsledcích vzdělávání.

 

V úvodu se dozvíme, co se v posledních 10 letech děje v Česku, seznámíme se s kurikulární reformou  jako nedílnou součástí demokratizace naší země, kdy na rozdíl od Anglie došlo u nás  k decentralizaci školství včetně mateřských škol. Co to však obnáší? Vznikají nám tak právní subjekty s autonomií a zodpovědností na vzdělávání svých svěřenců, přičemž se jen těžko odpoutáváme od tradičních přístupů k dětem z let před sametovou revolucí …    

Vznikají problémy…

  • se zajištěním péče např.  o děti ve věku do 3 let (jesle) z důvodu nevyjasněnosti kompetencí v péči o tyto děti – neboť jesle jsou řízeny v rámci několika resortů Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR… 
  • přičemž odpovědnost za organizaci, obsah a kvalitu rané péče a vzdělávání neseme každá jednotlivá země (v Evropě i ve světě) sama za sebe... atp. , to vše se dočteme v dalších kapitolách...

 

  1. Kapitola  - charakteristika a pojmy spojené s péčí a vzděláváním v raném věku

Dozvíme se a seznámíme s pojmy, které nejsou vždy jednotné. Od kterého roku jsme v síti ECEC a co to ECEC znamená. Dozvíme, že  od roku 2013 jsou MŠ l. článkem vzdělávacího systému v Česku, že sledujeme děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které většinou podávají horší výkon při vzdělávacím procesu…a zamyslíme se nad otázkou, proč domácí rodinná péče a vzdělávání není pro děti vždy dostatečnou průpravou pro život. Dále nás jistě zaujmou různé zajímavosti a jaké jsou modely rané péče při srovnání s ostatní šesticí zemí, které jsme z výzkumů vybrali pro tuto publikaci. Dozvíme se, co znamená  prorodinný balíček a proč se stále tříští role opatrovnictví s rolí vzděláváním v MŠ u nás.

  1.  2. kapitola  - vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích

Seznámíme se s přehlednou tabulkou, která uvádí strukturu vzdělávacího systému v Česku. Dozvíme se, jak dlouho trvá např. povinná školní docházka na Slovensku...  že ve Velké Británii  jsou 4 souběžné systémy podle zemí – Anglie, Wales, Severní  Irsko, Skotsko,  že se ve Velké Británii naopak v posledních 30 letech  systém přeměnil z velmi decentralizovaného na centrálně řízený systém (v roce 1988), že Britové mají problémy spojené s multikulturností. Stojí za úvahu, že přestože je předškolní výchova nepovinná, zúčastní se jí 80 %  dětí. Dále pokračujeme školství v Německu, které je federací a které má ve světě vysokou prestiž, a ve vzdělávací politice uplatňuje federativní princip… dozvíme se o fenoménu ´kindergarten´ , který zde vládne od pol. 19. století… nechybí opět srovnání s ostatními zeměmi, zajímavostí je třeba také zřizování speciálních předškolních institucí pro děti z maorského etnika na Novém Zélandě, tzv. kohanga  reo  a pod.

  

  1.  kapitola  - pojetí kvality předškolního vzdělávání a rané péče v mezinárodním kontextu

V současné době je zájem o kvalitu vzdělávání nejen v rámci každé jednotlivé země, ale i v rámci Evropské unie, v rámci UNESCO či OECD., přičemž je také nutné  přemýšlet o tom, jak by (v letech 2020 – 2050) mělo školství vypadat a jak bychom měli definovat jeho cíle, i když na oblast vzdělávání v globálním kontextu pohlíží již strategie Evropa 2020, a to z důvodu dosažení nového hospodářského růstu EU…  

 

  1.  kapitola  - vzdělávací program a standardy

Zde si všímáme, jak bychom si měli vymezit konkrétní vzdělávací cíle… přičemž vzdělávací programy pro výchovu a vzdělávání dětí v raném věku dělíme na akademické a komplexnější…a jaké jsou výhody a nevýhody obou systémů a jaká jsou tedy rizika vzdělávacích systémů…


  1. 5. kapitola   - kvalifikace učitelů a jejich profesní rozvoj

Kromě vymezení kvalifikace učitelů mateřských škol se dozvíme o možnosti jejich samostudia a co je to vlastně kariérní systém…přičemž se dočteme o neutěšeném stavu platů učitelů MŠ, které jsou v Česku nejnižší a dosahují  jen 76 % průměrného platu v České republice. 

 

  1. 6. kapitola  - zapojení rodin do raného vzdělávání... jež je základním právem, ale i povinností rodičů… nejlepší situace je zatím ve Švédsku, kde mají rodiče právo na jeden ´rozvojový pohovor´ jednou za rok, kdy se setkají zaměstnanci předškolního zařízení s rodiči dětí, vzájemně si vymění informace o pokrocích dítěte…

 

  1.  kapitola  - sběr údajů, monitoring a výzkumy  - o tom všem, co jsme dosud se dočetli, jsme se dozvěděli z výzkumů, ať již kvalitativních či kvantitativních, a sběru informací, jejichž výsledky by měly sloužit politikům v rozhodování a pro praxi pedagogům …ale tyto informace jsou dosud bohužel málo dostupné…
  2.  kapitola  - doporučení pro české předškolní vzdělávání

V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020… jako koncepční východisko vzdělávací politiky v horizontu minimálně jedné generace.

 

„Lze se domnívat, že představitelé školské politiky konečně nejen formálně uznávají, že včasný začátek kvalitního předškolního vzdělávání je jedním z nejdůležitějších faktorů, který nejvíce ovlivňuje úspěšnost žáků v pozdějším vzdělávání i celoživotním učení, a tím také celkovou prosperitu celé společnosti"...

 

Dále si můžeme popřemýšlet nad 8 doporučeními, které  by přispěly ke zlepšení kvality rané péče a předškolního vzdělávání, které nám předkládají autoři publikace.

 

Na straně 171 si můžeme prostudovat tabulku ´40 cílů vymezených Evropskou komisí´

 

Závěrem

Publikace je bohatě doplněna tabulkami, rejstříkem a seznamem zákonných vyhlášek a dokumentů. Na www.www-kulturaok-eu.cz význam předškolní výchovy však z vlastní praxe nemůžeme posoudit. Z publikace totiž vůbec nevyplývá, co se tím konkrétně míní. Jediné, co bychom chápali, je učení se dalším - cizím jazykům, to jde dětem v tomto věku nejlépe…

Do mateřské školy jsme si jako děti totiž chodily hrát, jíst a spát, a nic nám nechybělo. Preferovaly jsme totiž lásku a laskavou péči vychovatelek, protože jsme byly odtrženy jako děti od svých milovaných maminek. Pokud jde o osobní zkušenost našeho redaktora, kterého matka (v domácnosti) nedala do školky a sma ho nutila učit se číst a psát už od čtyř let, tedy daleko dříve než nastoupil do základní školy, měl s tím problém. Ukázalo se, že se pak ve škole nudil, že se vlastně nikdy pořádně a účinně nenaučil učit… V l. třídě uměl látku II. třídy, a tak do pokračovalo až do VI. třídy, kterou už redaktorova matka nezvládala… A najednou začal mít potíže a teprve se musel učit učit. A pronásledovalo ho to i přes obě střední škly které udělal nepřekonal to už na dvou vysokých které po té zkoušel. To vše jen proto, že se nenaučil samostatně učit v první třídě.  

Anotace vydavatele - distributora:

Publikace je určena především ředitelům mateřských škol a představitelům vzdělávací politiky (zřizovatelům, vládě), ale stejně tak dobře může posloužit učitelům mateřských škol a studentům vysokých škol. Může čtenáři pomoci pochopit smysl, účel a podstatu současného předškolního vzdělávání a především jej přivést k možnostem jeho systematického zkvalitňování. S postupující globalizací se více než před tím oceňuje výměna informací mezi zeměmi, která pomáhá využívat příklady dobré praxe a modifikovat je v národním měřítku.

Publikace se snaží pohlédnout na současné české vzdělávání a péči v raném věku prostřednictvím komparace s vybranými zeměmi Evropské unie (Slovensko, Německo, Anglie, Norsko, Švédsko) a Novým Zélandem. Autoři si kladou za cíl přispět k pochopení myšlenek kurikulární reformy a přinést inspiraci ke zvyšování kvality nejen na úrovni každodenní praxe v mateřských školách, ale i na úrovni systému předškolního vzdělávání a péče o děti raného věku.

Proto vychází obsah kapitol z 5 klíčových nástrojů vzdělávací politiky definovaných OECD, ale opírá se o další zahraniční, ale i domácí zdroje, především výzkumy a zprávy České školní inspekce. Největším přínosem pro čtenáře mohou být doporučení, která vyplývají ze zkušeností skandinávských zemí, ale i zemí východní a západní Evropy

(anotace vydavatele - distributora)

 

 

Titul: : Péče a vzdělávání dětí v raném věku/Komparace  české a zahraniční studie

Vydavatel: Wolters Kluwer

Autoři:  Zora Syslová, Irena Borkovcová, Jan Průcha      

Zora Syslová: kapitoly 1,5,6,7,8

Irena Borkovcová: kapitoly: 3, 4

Jan Průcha: kapitola: 2

Datum vydání: 3/2014

Vazba:  brožovaná

Počet stran: 216

Doporučená cena: 355 Kč

Vysv.: kurikulum = obsah vzdělávání

Wolters Kluwer

je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb. Soustřeďuje se hlavně na trhy v oblasti zdravotnictví, daní, účetnictví, korporátních služeb, finančních služeb, práva a regulace, vzdělávání.

Wolters Kluwer celosvětově zaměstnává více než 19 tisíc lidí po celém světě a své zastoupení má po celé Evropě, Severní Americe, v Asii a Pacifiku.

Centrála Wolters Kluwer se nachází v Alphen aan den Rijn v Nizozemí.

Pozice Wolters Kluwer je významná, na 80 % trhů je číslem 1 nebo 2 v poskytování informací, softwaru a služeb.

Wolters Kluwer je znám především díky silným a stabilním značkám jako CCH (přední poskytovatel daňových produktů v USA), Ovid (poskytovatel online služeb pro zdravotnictví) či Kluwer (vedoucí značka pro právní, daňové a regulatorní informace v Nizozemí).

Wolters Kluwer, a. s.

130 00 Praha 3

U Nákladového nádraží 6

tel: 246 040 475

www.wolterskluwer.cz

www.rizeniskoly.cz

 

 

Hodnocení:  60 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková