Život Galerie hlavního města Prahy (50) aneb proč si nezabilancovat?! /City Gallery Prague: 50 Years of Life

29.09.2013 12:24

Život Galerie hlavního města Prahy (50) aneb  proč si nezabilancovat?! /City Gallery Prague: 50 Years of Life

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Zlatého prstenu

25. 9. 2013 — 5. 4. 2014

 

Byli jsme 24. 9. 2013 pozváni za hojné účasti návštěvníků na vernisáž nové výstavy  ´Život Galerie hlavního města Prahy (50)´ , kterou připravila  Galerie hlavního města Prahy, abychom  jsme  oslavilii  její  padesátiny. Při takových příležitostech  se sbírkotvorné instituce většinou prezentují nejvýznamnějšími díly.  Vskutku nelehký úkol zvládli v GHMP na výbornou. A ještě nelehká je pro uměnímilovného  návštěvníka i prohlídka výstavy, která zabírá celý prostor Domu U Zlatého prstenu …jen tak hned ji totiž prolítnout nelze…   

 

Výroční projekt je postaven na historické paměti, jejíž oporou jsou mimo jiné katalogy výstav, resp. jejich texty. Na 25 výstavních expozicích se zaměřujeme podrobněji  nejen na dějiny galerie od roku 1963, ale i na dřívější pokusy o její ustavení. Stejně jako proces vzniku a působení galerie, odráží také její akviziční a zejména výstavní činnost české dějiny: ideologické tlaky totalit, především pak komunistického režimu, podléhání jim i programový, mnohdy nelehký odpor kurátorů, kteří zde působili, proti nim.  Vybrali jsme z řady těch kurátorů, které zásadním způsobem vedly k poznání českého výtvarného umění a jeho kulturně-historických souvislostí, a to jak minulosti, tak i současnosti. GHMP se proto rozhodla pro koncept , kterým  bilancuje.  GHMP se táže po smyslu své existence jinak.

 

Základní teze koncepce jubilejní výstavy zní:

Galerie je živý organismus, který tvoří konkrétní lidé v konkrétním čase. Je závislá na jejich odborné způsobilosti, kreativitě a občanských postojích.  Bilanci 50.leté existence GHMP proto úzce spojujeme s geopolitickými dějinami a životem lidí, kteří v ní působili, v neposlední řadě také s jejich pamětí. Co se stalo, není zapomenuto. V dobrém i zlém.  Galerie se stejně jako společnost mění a zároveň spoluodpovídá za její kulturní úroveň.

 

Výstava je tedy především o lidech, kteří v galerii pracovali a pracují, zejména o jejích ředitelích a kurátorech. Akvizice, výstavy a publikace jsou jejich produktem. Z této úvahy je odvozen název výstavy – ´Život Galerie hlavního města Prahy´, a dějiny galerie jsou chápány jako životopis a také tak nazvány.

 

Začínáme  životopisem galerie…v přízemí

Životopisem  v přízemí Domu U Zlatého prstenu začínáme. Je založen na novém archivním průzkumu a sleduje galerii nejen od jejího „zrodu“ v roce 1963, ale i její „prenatální stadium“, kterým byly od druhé poloviny 19. století opakované a vždy znovu nezdařené pokusy založit instituci, v projektech nazývanou Městská galerie. K němu patří i historický paradox, že galerie svůj současný název získala za Protektorátu, a to jako ´Galerie der Hauptstadt Prag´. De jure však tehdy založena nebyla. A je dalším paradoxem, že se tak stalo až za komunistického režimu, kdy ideologické cíle vyvolaly potřebu zřídit síť krajských galerií a dohlížet na vývoj výtvarného dění prostřednictvím pevné institucionální struktury.

 

 

pokračujeme v tunelu v 1. patře…

Výstava pokračuje v obvykle nevyužívaném tunelu v 1. patře, který začíná balkonem, viditelným z přízemí. Pod názvem ´Paměť textů´ jsou v něm na paletách tvořících až klaustrofobní labyrint vystaveny všechny tiskoviny, které galerie za dobu své existence vydala. Zabaleny do mikrotenových fólií evokují nejednoznačnost svého smyslu: jejich texty jsou výsledkem myšlení o umění, více či méně náročným osobním výkonem autorů koncepce výstav, mnohdy však marně čekají na svého čtenáře. Přesto se nevzdávají a zůstávají trvalým svědectvím něčeho, co už dávno skončilo.

 

Tunel Paměti textů vede do expozice ´25´, která zabírá všechna tři patra domu.

Je jich 25, víc by se jich sem nevešlo, ale mohly být i jiné. Vybrat výstavy, u nichž by stálo za to se na chvíli zastavit, byl v padesátileté produkci Galerie hlavního města Prahy obtížný úkol. Nejsou to malé výstavy o velkých výstavách, pouze reference, architektonickým řešením připomínající původní způsob instalace, jejichž dalším úkolem je v drobných odkazech představit galerijní sbírky. A také kurátory, díky jejichž práci má tato instituce už od osmdesátých let oprávněné renomé. Všechny ostatní výstavy, které se zásadním způsobem podílely na podobě českého dějepisu umění, tedy i ty, které se týkaly či stále ještě týkají současnosti, jsou spolu se svými autory alespoň připomenuty. Zapomenuty by však neměly být ani výstavy nekvalitní. Za komunistické totality jich byla galerie nucena přebírat nebo sama připravovat bezpočet. Jejich smyslem byla ideologická agitace a prezentace pseudoumělců poplatných režimu. Jsou jmenovány v katalogu výstavy. “

 

 

 

Idea projektu: Magdalena Juříková

Koncepce a příprava výstavy: Hana Rousová

Spolupráce: Vít Havránek, Marie Klimešová, Hana Larvová, Olga Malá, Marie Rakušanová, Milan Pech (archivní průzkum)

Koordinátorka: Monika Doležalová

Asistentka: Eva Štěpánková

Architektonické řešení výstavy: Tomáš Svoboda

Grafické řešení výstavy:  Adéla Svobodová, Tereza Hejmová

Redakce textů: Marta Nožková

Instalace a produkce: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Kateřina Adamová, Jana Koubková, Jan Pavelka, Jiří Stáhlík, Petr Linhart, Martin Krsek, Marek Fryš, Petr Tlučhoř

Propagace: Miroslav Koláček, Kristýna Kočová, Alice Lenská, Michaela Maupicová

Edukace: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Hlavní mediální partneři: Týden, Týden.cz, Literární noviny

Mediální partneři: A2, Literární noviny, Metropolis, Art and Antiques, ArtMix, Pražský deník, Rádio Classic, Radio 1, Kulturní Pecka, ArtMap

 

Doprovodný program:

Kurátorské prohlídky s Hanou Rousovou: čtvrtky 3. 10., 14. 11. 2013 v 17.00 hodin

Lektorské prohlídky s lektorem GHMP: úterky 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11. 3. 12. a 17. 12. 2013 v 16.30 hodin

 

Interaktivní prohlídky pro školy:

Máme možnost zúčastnit se interaktivních prohlídek, které spojujeme s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny typy škol.

Rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz

Tel.:   608 216 418,  606 612 987

 

Tvořivé dialogy s uměním:

Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie, jsme připravili  výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou, které se uskutečňují  přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – animační program se speciálními doprovodnými materiály. Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Můžeme se  seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

Rezervace do 16.00 hodin předchozího dne: lucie.haskovcova@ghmp.cz

Tel.:  608 216 418,  606 612 987

 

Cyklus výtvarných workshopů ´Živá galerie´

•             28. 9. 2013, 13.00 –18.00 hodin:  Dům U Zlatého prstenu

 Živá galerie – úvodní workshop,  téma: galerie – objekty, sbírky, historie, činnost 

•             9. 11. 2013, 13.00–18.00 hodin: Dům U Zlatého prstenu

 Živá galerie – Josef Váchal, téma: mystika a magie

•             23. 11. 2013, 13.00 – 18.00 hodin: Dům U Zlatého prstenu

  Živá galerie – Jitka Svobodová, téma: kresba

•             7. 12. 2013, 13.00 – 18.00 hodin: Dům U Zlatého prstenu

  Živá galerie – Linie, barva a tvar, téma: prostor a barva

•             21. 12. 2013, 13.00 – 18.00 hodin: Dům U Zlatého prstenu

 Živá galerie – Karel Malich, téma: světlo a energie

•             11. 1. 2014, 13.00 – 18.00 hodin:  Dům U Zlatého prstenu

 Živá galerie – Vladimír Boudník, téma: explosionalismus, „interpretace“ skvrn a tvarů

•             25. 1. 2014, 13.00 – 18.00 hodin: Dům U Zlatého prstenu

 Živá galerie – Český surrealismus, téma: sny, fantazie, asociace

•             8. 2. 2014, 13.00 – 18.00 hodin: Dům U Zlatého prstenu

 Živá galerie – Akce, slovo, pohyb, prostor, téma: akční umění, experimentální poezie, prostorová tvorba

•             22. 2. 2014, 13.00 – 18.00 hodin: Dům U Zlatého prstenu

 Živá galerie – Křičte ústa, téma: expresionismus

 

V rámci cyklu výtvarných workshopů budeme vždy maximálně formálně (technika) a obsahově (téma) reagovat na vybranou inspirativní výstavu, která zde bude hlouběji prezentována. Tématy, která budou z připomenutých výstav vycházet, budou např. prostor a barva, světlo a energie, surrealismus, expresionismus, explosionalismus, akční umění, experimentální poezie atd. Například výstava J. Svobodové  se stane podnětem pro velkoformátové kresby, K. Malichovi vzdáme poctu nejen křídovými kresbami v jeho stylu, ale i vlastními prostorovými objekty z drátů, které budeme prosvěcovat světlem a hrát si s jejich stíny ve zdejší gotické chodbě, na tvorbu V. Boudníka se pokusíme reagovat mj. obkreslováním skvrn přes pauzovací papíry přímo ze zdejší „mramorové“ podlahy a hledat v nich konkrétní tvary, na surrealismus navážeme tvorbou koláží z reprodukcí ze zde prezentovaných děl atd. Témata workshopů budou tvořit i základní nabídku okruhů pro školy, ze kterých si budou moci vybírat ta, na která se případně budou chtít více zaměřit. Se zvoleným námětem pak bude souviset i následná výtvarná akce inspirovaná buď stylem autora nebo přímo některými konkrétními prezentovanými díly. Úvodem každé prohlídky bude stručné seznámení s galerií, s jejími objekty, sbírkami, historií i s jejím fungováním. Součástí výstavy bude i reprezentativní album s fotografiemi z výtvarných akcí a workshopů pro školy i veřejnost k cca 100 výstavám z posledních několika let.

 

Slavnostní připomenutí výročí 50 let založení GHMP

Místo konání: Clam-Gallasův palác

Termín a čas: 23. 10. 2013, 18.00 hodin

Hosté budou upřesněni na webu GHMP a v dalších propagačních materiálech

Akci organizuje Spolek Praha – Cáchy

www.spolek-praha-cachy.cz

 

 Dům U Zlatého prstenu (The Golden Ring)

Týnská 6/630

110 00 Praha 1 – Ungelt

Tel.: 224 827 022

Otevřeno denně  kromě pondělí :  10.00 – 18.00 hodin

Vstupné: 120,– Kč plné (dospělí)

                   60,– Kč snížené (studenti)

                   30,– Kč (senioři)

 

www.citygalleryprague.cz

www.ghmp.cz

 

Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková (z tiskové zprávy GHMP)

Foto: autorka,  Oto Palán (1x)