Zhang Xiaogang & Wang Guangyi: The Reunion of Poetry and Philosophy aneb pozice otce či nebezpečný jazyk

07.02.2018 14:14

 

 

 

 

 

 

 

 

GHMP/Dům U Kamenného zvonu – Praha

7. 2. – 13. 5. 2018

 

 

 

 

Na tiskové konferenci k výstavě dvou čínských umělců Zhang Xiaogang & Wang Guangyi: The Reunion of Poetry and Philosophy/Znovusetkání poezie a filosofie, byli oba autoři přítomni. Oba autoři jži dříve Prahu navštívili a mají ji stále rádi. Rovněž na konferenci byli přítomni kurátor výstavy Lü Peng a ředitelka GHMP Magdalena Juříková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvinula se delší vzrušená debata o vztahu čínské současné generace např. k tradici (např. v architektuře se již k tradici nepřihlíží, tradice se udržuje v lidech), o počtu vycházejících absolventů z uměleckých škol (nevyučuje se čínské umění 20. století) a další zajímavá témata, jako že Čína již není tak uzavřená země jako dříve. A pokud jde o svobodu tvorby, není špatná doba, mohou vznikat jen špatná díla.

 

Výstava představila práce dvou čínských umělců, Zhang Xiaoganga (v brýlích) a Wang Guangyia, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v 80. letech 20. století, kdy se v neoficiálních kruzích a v několika epicentrech rodilo nezávislé čínské umění podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o umění západním.

 

Lü Peng, autor syntetické práce o současném čínském umění a teoretik hned několika generací čínských tvůrců, připravil pražskou výstavu jako konfrontaci dvou linií, charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících jsou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která byla z nemalé části inspirována duchovní atmosférou Prahy.

 

Smysl tohoto „shledání“ není prostý; jak napsal Mistr Zhuang, ryby na souši vlhčí jedna druhou mokrým slizem svého těla, ale v řekách a jezerech plných vody na sebe zcela zapomenou.

 

Setkávání a odloučení poezie a filozofie formuje neustále se opakující samsaru duchovního světa lidstva.

 

Prapůvod najdeme už v Platónově Ústavě. Stanley Rosen to ve své knize Hádka mezi filozofií a poezií popisuje jako věčný zápas. Jen díky Platónovi je můžeme spatřit ve stavu, kdy ještě nedošlo k jejich oddělení. Ideální stát vyhání básníka, neboť je zcela jiné povahy. Poezie napodobuje stíny stínů, odvádí lidi od vlády rozumu, poezie uniká všem pravidlům. Ideální stát je utopistickým řádem, který žádá ztělesnění cesty, aby uskutečnil vládu filozofie. Tyto dva světy se zásadně liší, je mezi nimi napětí, svou podstatou si odporují. A právě toto pojetí velmi podobně rezonuje v dílech dvou významných současných čínských umělců Zhang Xiaoganga a Wang Guangyiho.

 

Mladý Zhang Xiaogang, kterého v mládí fascinoval El Greco a Oskar Kokoschka, strávil dlouhou dobu ponořen v lyrice, expresionistické podněty proplétal se snovou poezií, podobně jako popsal Hermann Hesse v Golmundově odchodu. I Zhang Xiaogangův cyklus obrazů, který se zapsal do dějin umění, Velká rodina, je plný odloučení a odcizení, magrittovské střídmosti a paradoxu, jeho básnický jazyk získal nádech vynuceného chladu. Umělec nám předkládá zármutek a mýtus v jejich nahotě, a tak nabízí útěchu. V Zhang Xiaogangově životě se vzájemně prolíná množství básnických aspirací: step, krajina Guishanu, červená linie… a každá prozrazuje některý ze symptomů malířova duševního rozpoložení daného období.

 

Od cyklu Zamrzlá země severního pólu se Wang Guangyi věnoval stavbě modelu, založeném na politické teologii, vzdával hold racionalitě a klidné vyrovnanosti, a to ve všech svých dílech, ve svém Postklasicistním cyklu i v cyklu Velká kritika i nejnověji v instalaci cyklu Estetika studené války /Lidé zabíjející infikovaný hmyz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wang Guangyi stále věří, že pravda není emocionální, že jen rozumem se člověk může dobrat druhého břehu. Na umění i dějiny nahlíží očima filozofů a králů, a ač je v tom i ironie politické teologie, stále neupouští od svého makroskopicky abstraktního náhledu. Ani jeho ironie není epikurejského ražení, naopak se blíží asketismu, rezistenci a systematickému konstruování.

 

Rozdílnost povahy obou umělců se projevila i zcela konkrétně.

V prudce se měnící čínské společnosti musí filozof i básník řešit dilema,

jak nebýt vyhnán do divočiny.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhang Xiaogang  

  • 1982 se ocitl v izolaci; za užití expresionistických prvků v jeho závěrečné práci na akademii jej systém potrestal v podstatě vyobcováním
  •  školitel měl tehdy moc odsoudit negativním hodnocením studenta k dlouhodobé nezaměstnanosti
  • Zhang Xiaogang na to reagoval tím, že se ponořil ještě hlouběji do svého lyrického nitra; v malování nacházel jistou útěchu a spásu

 

 Wang Guangyi

  • také mu okolí házelo okolí klacky pod nohy a zahánělo ho do kouta
  • po přidělené práci, která jej vzdálila od centra uměleckého dění, začal hledat cestu k druhému břehu společenským aktivismem
  • v celém jeho díle je přítomna síla stoického klidu

 

Každý z umělců se vydal jinou uměleckou cestou,

a tato výstava je jejich druhým setkáním,

kdy oba spolu opět vystavují.

 

V roce 1992 se v Kantonu konalo 1. bienále umění, které zvláštní shodou tržních okolností vybralo oba tyto naprosto rozdílné umělce, něco v té době zcela nevídaného. A tak se poezie začala setkávat s filozofií.

 

Zhang Xiaogang na bienále vystavil dva obrazy z cyklu Stvoření světa. Koláž na pozadí obou těchto velmi vážných obrazů je pro vyznění důležitá a prozrazuje také autorův pohled na historii. Vedle osobností republikánského období tu najdeme militaristy, veterány, komunistické partyzány a vojáky – takové obrazy se táhnou dějinami celého čínského 20. století. A na černé bedně dějin se narodilo dítě, které nejspíše odkazuje ke generaci 80. let 20. století. Je ponecháno samo sobě, bloudící, nečekaně vržené do světa. Otevřená kniha je zahalena tajemstvím, jako by odkazovala k něčemu biblickému, na okamžik před křtem. Dítě a rodina se později stanou stěžejní metaforou básníka.

 

V téže době vzniká i Wang Guangyiho cyklus Velká kritika. Obraz Marlboro z tohoto cyklu získal na Kantonském bienále umění nejvyšší ocenění. Jako jedno z nejvýznamnějších děl celého cyklu položilo základ pro vznik politického pop-artu v Číně. Paradoxní spojení amerického reklamního symbolu a proletariátu – dělníků, rolníků a vojáků – poskytuje zcela nový úhel pohledu na ideologické války, politickou teologii a za ní se skrývající nihilismus.

 

Wang Guangyi vždy zachycuje nejvyhrocenější okamžiky konfliktu a boje, v tom se od lyrického Zhang Xiaoganga liší. Přitom oba využívají hry typickými symboly a obrazovými schématy čínského současného umění 20. století.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor výstavy: Lü Peng

Koordinátorka výstavy: Magdalena Juříková

Grafické řešení výstavy: ANYMADE STUDIO

Grafické řešení katalogu: Zuzana Lednická / Studio Najbrt

Čínsko-český překlad:  Zuzana Li

Anglicko-český a česko-anglický překlad, redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací program, vedoucí: Lucie Haškovcová

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Přednáška kurátora výstavy Lü Penga

st7. 2. 2018, 18.30 hodin/, Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

Čínské současné umění a jeho historický kontext. Rezervace na pr@ghmp.cz

 

Komentovaná prohlídka v kontextu čínského umění 90. let

ne 25. 2. 2018, 16.00 hodin/s malířem a sinologem Jiřím Strakou

 

Komentovaná prohlídka

st 7. 3. 2018, 18.00 hodin/s ředitelkou GHMP Magdalenou Juříkovou

 

Komentovaná prohlídka v kontextu čínského umění 90. let

čt 22. 3. 2018, 18.00 hodin/s malířem a sinologem Jiřím Strakou

 

Přednáška a komentovaná prohlídka

st 2. 5. 2018, 18.00 se sinoložkou a teoretičkou umění  Emmou Hanzlíkovou
Přátelství rudého draka s dvouocasým lvem. Výtvarné umění v československočínských stycích v letech 1949—1959

 

Sobotní výtvarné workshopy

so 10. 3. 2018, 13.00 – 18.00 hodin/Příběh a symbol v obraze, Dům U Kamenného zvonu

so 14. 4. 2018, 13.00 – 18.00 hodin/Obraz jako báseň, Dům U Kamenného zvonu

so 5. 5. 2018, 13.00 – 18.00 hodin/Hry s měřítkem v malbě, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Ve výtvarných reakcích budeme reflektovat tvorbu obou vystavených autorů. Formou figurativních koláží s využitím sytě barevných papírů a se zapojením kresby symbolů, log a textů vytvoříme vlastní parafráze velkoformátových pop-artově a ideologicky laděných WangGuangyiho obrazů. Dále propojíme promyšlenou malbu s principem omezené kontrolovatelnosti stékajících barev, které svým kontrastem vytvoří expresivní výtvarný výsledek. Zaměříme se také na tvorbu ZhangXiaoganga, vycházející z lyričnosti. Texty básní nám poslouží jako inspirace pro lyricky laděné malby, v kterých se dominantním výrazovým prostředkem stane rozostření hranic objektů, jako paralela neuchopitelnosti a pomíjivosti reality. V tomto ohledu uplatníme také využití nadreálných /surreálných prvků a posun skutečného měřítka.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

pá 9. 3. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Vztah mezi malbou a poezií I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 11. 3. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Vztah mezi malbou a poezií II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 23. 3. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Exprese, symboly a ideje v obraze I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 25. 3. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Exprese, symboly a ideje v obraze II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

V první sérii výtvarných dílen se zaměříme na Zhang Xiaogangova díla, na umělcův výtvarný projev a na roli tvůrce-básníka. Z tohoto pohledu budeme řešit emocionální a imaginárně lyrické aspekty tvorby. V následující druhé sérii výtvarných dílen se budeme seznamovat s rolí tvůrce-filozofa, kterou představuje malíř Wang Guangyi. Umělcův vztah ke konceptu, kdy se opírá o racionální a filozofické základy, bude podnětem pro malířské realizace. Konstrukce obrazové plochy bude stavěna na zvolených motivech a symbolech, které budeme přetvářet do jiných souvislostí a vlastních idejí.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

 

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

 

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

 

 

110 00 Praha 1

Staroměstské náměstí 13

Máme otevřeno denně kromě pondělí:  10 - 20 hodin

Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 Více na https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zhang-xiaogang-aneb-dokument-jany-chytilove-o-maliri%2c-ktery-%c2%b4jenom%c2%b4-zobrazuje-sebe-a-svou-zemi/