Zbigniew Bajek + Zdzisław Wiatr = Tělo a znak aneb lidé a zvířata pod tíhou doby

29.07.2022 19:16

 

 

Zbigniew Bajek + Zdzisław Wiatr

Tělo a znak

19. 7. – 11. 8. 2022

Galerie 9

 

 

Od tvorby a společné výstavy dvou polských umělců, dvou pedagogů, reprezentujících dvě umělecké vysoké školy i dva způsoby uměleckého vyjadřování, lze očekávat buď kontroverzi, nebo dialog. A i když lze - vzhledem k prostorovým dispozicím Galerie 9 nabízejícím dva zcela oddělené výstavní sály -  možno nabýt dojmu, že jde o dvě rozdílné výstavy, dvou rozdílných autorů, není tomu tak.

 

 

Zhlédnutím děl jednoho z autorů se v mysli navodí otázky, jež řeší i druhý autor ve druhém sále. Byť jinými výtvarným prostředky a jinak. Vzniká tak dialog mezi oběma autory.  A je lhostejno, zda začneme v části výstavy věnované dílům Zdzisława Wiatra, či v části věnované dílům Zbigniewa Bajeka.  Naše myšlenky a ozvuk jejich tvorby se nakonec protnou. Průsečíkem je motiv těla. Ne jen lidského, které je přímo, transparentně, či tušeně, latentně zastoupeno prakticky ve všech dílech. A kontexty, v nichž se objevuje, determinují jeho význam. Tělo svůj význam totiž nejen že nese, ale současně je jím i poznamenáno.

 

 

Výstava k zamýšlení

 

Letní čas, letní vedra, možná dopřejí času a chuti, zavítat i do galerie nejen kamsi k vodě či chladného sklepa žhnoucího činžáku. A zavedou-li kroky návštěvníka do Galerie 9 na výstavu nazvanou Tělo a znak, neprohloupí.

Výstava dvou významných polských umělců nabídne nejen prvoplánově stín, ale vzápětí, až nečekaně, probudí horkem drcenou mysl a nasadí do ní otázky, důvody k zamýšlení a dokonce k rozjímání, či přímo usebrání.

Ano, výstava Tělo a znak není výstava povrchní a snadná. Je spíše náročná, ale vtáhne donutí ono vedřinami povadlou mysl pracovat. Zamýšlet se a zpytovat. Prapodstatu všeho duši. Duši vtělenou do těla, do těl. Zřetelných, naznačených, tušených i netušených. Těla jsou a úpí pod tíhou všeho, těla jsou a povstávají pod sílou ducha. Kafka věděl co nám vzkazuje a my onu kafkovskou atmosféru zažíváme i dnes. Jinak než on, ale v jádru je to táž atmosféra. A před díly obou autorů k tomu dospíváme. Chtě i nechtě.

 

 

Jak to vyjadřuje kurátorská zpráva?

 

„Tělo, zraněné, zdeformované, pokryté jizvami v kresbách Zdzisława Wiatra svědčí o bolestných zkušenostech člověka, jenž přes pokrok civilizace stále zápasí s elementárními existenciálními problémy, shrbený pod jejich váhou. Ani těla zvířat nejsou osvobozena od této tíže.

V dílech Zbigniewa Bajka, jimž jsou výchozím bodem aranžované fotografie, podléhají ženská a mužská těla ´plastickým operacím´. Z jedné strany nesou stopy materií země, pigmentů, tekutin a z druhé strany jsou projekcí obrazů, grafik, soch a textů, poznamenána kulturními elementy.

Dvě skupiny živlů – přírody a kultury – zanechávají na nahém těle stopy, navazují vztahy a působí na ně: povznášejí je či degradují a zvýrazňují či pohřbívají jejich hodnoty.“

 

 

Zdzisław Wiatr

·         Narozen 1960, kreslíř, grafik, malíř a pedagog. 1981-86 studia na Akademii výtvarných umění v Krakově, Katedra grafiky v Katovicích, diplom s vyznamenáním v Ateliéru knižní grafiky a v Ateliéru malby.

·         V letech 1986-87 byl stipendistou ministra kultury a umění.

·         Pracuje v Institutu výtvarných umění University Jana Dlugoše v Čenstochové na pozici mimořádného profesora.

·         Spolupracoval s dnes již legendárním měsíčníkem Res Publica a stejně významným vydavatelstvím Errata ve Varšavě.

·         Počet účastí na společných výstavách se blíží 400, počet individuálních výstav se  blíží šedesátce.

·         Jeho práce byly mnohokrát oceněny v prestižních soutěžích.

 

            

Zbigniew Bajek

 

·         Narozen 1958, studia na v Ateliéru malby doc. Z. Grzybowského Akademie výtvarných umění v Krakově, diplom s vyznamenáním 1984.

·         Od r. 1983 je na mateřské akademii v témž ateliéru zaměstnán, v roce 2009 získal titul profesora.

·         Vede První interdisciplinární ateliér a přednáší Nauku o vizuálních působeních a strukturách.

·         Od r. 2005 je vedoucím Interdisciplinární katedry.

·         Je inspirátorem i realizátorem uměleckých projektů, k nimž zve nejen významné umělce, ale také doktorandy a studenty, mj. Magický čtverec, Topo/s/grafie, Labyrint svobody, Kafka – slova a tváře, Kafka 2024 aj, - realizace zahrnují výstavy, přednášky, prezentace, dílny v galeriích, nápavných zařízeních, školách či v otevřených prostorech.

·         Věnuje se malbě, kresbě, fotografii, instalacím, parateatrálním akcím a také grafickému návrhářství a scénografii (mj. pro divadla v Zakopaném či Vroclavi).

·         Své práce prezentoval na více než 65 individuálních výstavách a účastnil se více než 350 výstav společných doma i v zahraničí.

 

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.  

 

Zbigniew Bajek + Zdzisław Wiatr

Tělo a znak

19. 7. – 11. 8. 2022

Galerie 9

Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292

www.praha9.cz

Vstup volný

pondělí až čtvrtek 10:00 - 18:00