Viktor Pivovarov & Ged Quinn: Cake and Lemon Eaters (Jedlíci dortíků a citronů) aneb když se minulostí inspirujeme (zátiší a žánrový obraz)

09.02.2014 11:46

Galerie Rudolfinum / malá galerie

7. 2. – 20. 4. 2014

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci výstavy dvou umělců, kterou v malé galerii Rudolfina uvedl kurátor Petr Nedoma. Britský malíř Ged Quinn nepřijel, a to  v důsledku katastrofálních záplav ve Velké Británii, přesto by měl zájem se s ruským malířem Viktorem Pivovarovem (osobně se vernisáže zúčastnil) sejít se osobně. Mají totiž oba mnoho společného..

 

Co nám Petr Nedoma připravil?

 • Dějinami umění, především dějinami malby, se od nepaměti táhne zásadní otázka vztahu předlohy a obrazu, posléze obrazu a jeho dobové interpretace a konečně problém zduchovnění až kanonizace zobrazení v toku času. Každá doba si znovu vytváří svůj vztah k minulosti v rozpětí od naprostého odmítnutí přes reinterpretaci až po sofistikovanou intelektuální hru s jejím odkazem.

 

Ruský malíř Viktor Pivovarov (1937) a britský malíř Ged Quinn (1963) se ve výstavě Cake and Lemon Eaters (Jedlíci dortíků a citronů) představují společně sevřeným souborem významné části jejich díla s důrazem na zátiší a žánrový obraz. Tematicky je spojuje hluboký vztah k dějinám evropské malby.

 

 • Oba směřují od starých jistot kanonizovaných významů k dnešní plovoucí mozaice posunutých vyprávění s nejistou interpretací rozprostřenou v nestrukturované ploše. Je to dialog se zděděnou historií evropské malby a literatury s kořeny v narativní tradici měšťanského zátiší, portrétů, krajin  a figurálních kompozic postavené do kontrastu s metaforickou hrou s různými vrstvami motivů, symbolů a manipulovaných kontextů současnosti.

 

Klíč k pochopení je často zastřený na způsob starobylých hádanek. Díla obou umělců svou kryptickou nejasností vyvolávají nutkavou touhu  a potřebu se pustit do intelektuálního dobrodružství odkrývání vrstev událostí a faktů, které tvoří nám všem společný kulturní a historický základ, do něhož jsme se narodili a v němž neodmyslitelně existujeme.

 • Pivovarov i Quinn nepřistupují k dějinám malby s topornou úctou, ale spíše jako k zásobárně motivů, ke zdroji jazyka, jenž si podržel své významy srozumitelné i pro dnešního člověka. Původní matrici historické malby zachovávají s nepředstíranou důkladností, s jasně pojmenovanou a rozeznatelnou snahou připoutat pozornost k matečné vrstvě, k minulosti, ke vzdálenému echu tehdejších příběhů, významů a konotací. Neurčitě vykonturovaná směs minulosti a současnosti s konceptuálně vykonstruovanou pointou dává zahlédnout mnohé z historie, co teprve ve spojení s prvky souvisejícími s dneškem dává smysl, co přerůstá v nové sdělení, ovšem s odlišným významem.

 

Oba pracují s pamětí, kulturní stopou, obecně sdíleným konstruktem společné historie evropského člověka. Svými zásahy do původního zdroje, distanční hrou s různými vrstvami motivů nejrůznějšího původu, kdy kombinují mnohdy obskurní historky dneška s vážnou monumentalitou zásadních děl minulosti, vytvářejí emocionální, ale i intelektuální napětí nutící diváka si znovu a znovu mentálně obnovovat pokladnici evropského uměleckého a intelektuálního dědictví. Můžeme také mluvit o reinterpretaci vizí historické malby v kontrastu se současnými narativy, o zkoumání idejí plujících časem.

 

 • Z hlediska obecné historie umění mají oba umělci široký záběr. Vybírají si své vlastní důrazy od zaujetí filigránským detailem, nepodstatným okrajovým jevem, až po zásadní, strukturálně nosná klíčová díla. Pohyb mezi naznačenými póly je na jedné straně výrazem svobody intelektuální práce s tímto materiálem, na straně druhé je určité těkání mezi vysokým a nízkým výrazem tvořivého hledání, prostředkem k uvolnění intenzity nového sdělení. Harmonie i disonance jsou společné pro konečnou orchestraci díla, jež pak ale vyžaduje značnou zručnost, dovednost a znalost při čtení.

 

Ač oba umělci vycházejí z historického repertoáru evropské malby posledních přinejmenším pěti až šesti století, podstatná sdělení se týkají dneška. Jsou určena divákovi, který už prošel dlouhou cestou vývoje, a mnohé mu utkvělo v paměti.

 

 • V díle obou umělců jde o transfer významotvorných motivů nejen v čase, ale mnohdy i v žánru. Transpozice původně popisných postupů, nejmarkantněji v zátiších, kde převládala dovednost zobrazit co nejvěrněji materiálovou a haptickou kvalitu, v básnický prostředek, v evokační poetický prvek znamená nikoliv jen zduchovnění v čase, ale především schopnost umělce pochopit a zviditelnit rozdíl mezi materialitou povrchu a metaforou s vnitřním obsahem. Tedy o rozdíl mezi pouhým mluvením a sdělením, jež má ambici a zároveň kvality vyslovit zdánlivě stejnými slovy více a na jiné úrovni. Kreativní práce s jazykem umění, zvláště při současné snadné přístupnosti téměř celého obrazového i literárního odkazu evropské minulosti, je využitou příležitostí pokusit se přeformulovat nebo dokonce nově formulovat některé „výroky“, které v rámci tehdejšího dobového vývoje buď nezazněly vůbec, nebo byly natolik dobově podmíněné, že se jejich význam dnes již zeslabil nebo zcela vytratil. Anebo vyslovit výroky nové za použití historického jazyka postaveného do kontrastu s fakty soudobých reálií.

Pivovarovovy Děti Bohů i Jedlíci citronů, podobně jako Quinnovy portréty a zátiší s ironií a patetickým odstupem nesmlouvavě manipulují fakty, ba subverzivně podrývají kanonickou auru historie, která se stále skrývá a působí ve většině z nich. Pivovarovův upachtěný Cézanne malující Maleviče, na příklad, je vytvořen se stejnou dávkou poetické ironie a humoru k velkým pravdám dějin umění jako třeba Quinnovo venkovské děvčátko z konce 18. století, kterému buď vyrostl, nebo mu někdo přimaloval krajně povědomý knírek.

 

 • Pivovarov i Quinn se nespokojují s pouhou návštěvou muzea nebo galerie. S historickou vrstvou, dalo by se říci s historickou zátěží, pracují velmi promyšleně a koncepčně, čímž ji obnovují nebo, lépe řečeno, revitalizují. Jestliže používají jazyk umění předchozích staletí, v některých případech až na úrovni doby, k níž se vztahují, pak i časová cézura mezi historickým předobrazem a jeho dnešním znovupoužitím v jejich díle hraje podstatnou a významotvornou roli. Mluvit o pouhé apropriaci znamená pominout proměnlivý, záměrně nestálý obsah jejich vyprávění. Posunutá historie na bázi nového čtení je patrně nejpřesnějším vyjádřením jejich práce s fakty. Naše dnešní porozumění dílům minulosti vytváří jejich novou historii, přidává další vrstvu obohacující je o nový kontext upevňující jejich význam a status, zabraňující jejich pádu do nicoty a zapomnění.

 

Oba umělci svou prací dokazují, že dějiny umění nejsou pevně dané tím, že se již odehrály, ale naopak jasně poukazují na jejich zcela proměnlivou, prakticky nefixovatelnou podstatu. A dále na možnost do nich kdykoliv aktivně vstoupit. Naznačují příležitosti dalšího vývoje ve formě nového čtení, navíc setrvale se měnícího v čase. Přitom jejich intence rozhodně nestojí na touze po absolutní relativizaci hodnot. Naopak, bez výrazně potvrzených klíčových a úhelných bodů historie a jejich kontextu,  u Quinna v distanční hře s odstupem a u Pivovarova s osobním ručením, by se nemohli pouštět na volné moře, aniž by riskovali ztrátu srozumitelnosti. (z tiskové zprávy – kurátora Petra Nedomy)

Viktor Pivovarov vysvětluje

Na výstavě jsou obrazy z mých čtyř cyklů: Zátiší, Jedlíci citronů, Děti bohů a Eidosy

 

 • Zátiší (1987 - 2004)

V systému uměleckého vzdělávání, kterým jsem prošel v 50. letech minulého století v Moskvě, sloužilo zátiší výhradně jako studijní pomůcka. Na zátiší se student učil základním pravidlům jak zobrazovat předměty. Když jsem se stal umělcem, připadalo mi, že taková pravidla jsou jen zkostnatělá akademická rutina. Ale jednou, ve chvíli hluboké osobní krize, jsem ze zoufalství namaloval obyčejné zátiší. Potom druhé, třetí, desáté, patnácté... a s údivem jsem zjistil, jak hluboká moudrost je uschována v této akademické rutině. Typ zátiší, které maluji, odkazuje k jednomu z prvních zátiší v evropském malířství. V roce 1633 jej namaloval španělský umělec Francisco de Zurbarán. Jmenuje se ´Citrony, pomeranče a růže´. Předměty jsou zobrazené frontálně, v jedné linii, jako by tváří k divákovi. Přibližně stejným způsobem i já umisťuji na svých zátiších předměty. Zobrazuji prosté věci, které jsem si s sebou přivezl ze svého moskevského ateliéru: kastrůlek, hrnek, nůž, misku, staré knihy. Všechny věci stojí frontálně přede mnou jako postavy svatých na ikonostasu. Ano. Pro mne jsou svaté. Miluji je a skláním se před nimi. Jsou nádherné ve svém stárnutí a vznešené ve své službě.

 • Jedlíci citronů (2005)

Název odkazuje k obrazu ´Jedlíci brambor´ Vincenta van Gogha. Cyklus má podtitul Moskevská poema a skutečně je o mém moskevském dětství a mládí. Ale nikoli pouze o tom. Je také o umění, o klasickém evropském malířství, které jsem pro sebe objevoval v těchto letech, a které jsem do sebe v extázi nasával jako živou vodu. Obrazy ´Sv. Šebestián´, ´Dívka s citronem´, ´Noc na střeše´, ´Ještěrka a citron´ jsou postaveny na kompozičních principech, které vznikaly od renesance do modernismu a vytvořily unikátní fenomén evropského obrazu.“

 • Děti bohů (2012)

Cyklus Děti bohů pokračuje v této ´klasické´ linii, ale je ještě hlouběji spojen s evropskou religiózní, literární a uměleckou tradicí, odkazuje nejen k renesanci, ale i k severské mytologii a především k antice. Základní idea tohoto cyklu je jednoduchá: dávná minulost – staré mýty, legendy, pohádky, slavné literární postavy – to není nějaká zapomenutá historie schovaná v zaprášených, časem se rozpadajících knihách. My, současní lidé, jsme děti starých bohů, chováme se stejně, následujeme jejich osudy. Objevit v současném manažerovi nebo prodavačce jejich božský původ možná není jednoduché, hned ho neuvidíš, ale je tomu tak. Stačí se pozorně dívat. Oni – bohové – jsou právě proto nesmrtelní, protože žijí v nás.“

 

 • Eidosy (2013)

Eidosy jsou mým největším cyklem. Obsahují více než 60 obrazů. První vznikaly kolem roku 2000 a pokračuji v tomto cyklu prakticky až dodnes. Slovo Eidos je převzato z Platona. Zhruba řečeno označuje ideu. Já sám ho chápu takto: Eidos je ideou věci existující do vzniku věci. Eidos to je transcendentní projekt věci, ať již člověka, zvířete, kastrolu nebo okurky. Člověk nedokáže postihnout transcendentní ideu věci a já nemám žádné ambice vydávat své obrazy za zobrazení pravdivé, nám skryté, skutečnosti. Moje eidosy je možné chápat jako jakési svobodné projektování podobné matematickým hrám s množstvím neznámých. Navazuji otevřeně na své předchůdce v tomto počínání: Leonardo, Uccello, Piero della Francesca a mně duchem a dobou nejbližší de Chirico a Malevič – to jsou umělci, kteří hledali takové formy, které jsou nejblíže eidosům člověka, věci, prostoru.

 

Z toho, co bylo řečeno, je můj vztah k tak zvanému klasickému umění, a k umění vůbec, zřejmý. Pro mne umění nejsou zkamenělé muzeální exponáty, ale živé moře idejí. Je možné polemizovat s těmito idejemi nebo s nimi naopak souhlasit, je možné si je přivlastňovat nebo vlévat do tohoto moře své vlastní ideje. Jestliže ideje jsou svobodné energie nepodléhající času, pak to samé nelze říci o obraze jakožto formě pro vyjádření těchto idejí. Obraz je historický fenomén a stejně jako jakýkoliv historický fenomén i on podléhá času. Mnozí se domnívají, že doba obrazu již minula. Možná to tak je. Ale já sám zjišťuji, že možnosti obrazu nejsou vyčerpány. Stejně jako kniha neztratila svůj význam v našem novém technologickém věku, tak i obraz může být stále místem pro nové obsahy. Ovšem s jednou poznámkou: obraz a kniha ztratily své dominantní postavení v současné kultuře. A to vůbec není špatné. Spolu s novými uměleckými médii nám obraz může pomoci vytvořit složitější vizuální a spirituální obraz světa, ve kterém žijeme, nebo o kterém sníme.“

Ged Quinn vysvětluje:

 • „…Jako východisko pro sérii zátiší s cukrářskými výrobky jsem si zvolil fotografické dílo Paula Virilia s názvem ´Archeologie bunkrů´.  …Jeho fascinace vychází zčásti z představy bunkrů jako hranice, která brání v přístupu k moři. To se mi dobře hodilo k rozšíření diskuse na ideologii Třetí říše,která vyrůstala z německého romantismu, v jehož pojetí byly půda a krev totožné. Bunkry ovšem představují odepření přístupu jak k moři, tak k zemi. Betonové stavy, které vynucují a zesilují nepřítomnost, vyloučení a omezení - k nezdaru odpouzený pokus o vymezení a kontrolu. Pokus o vyloučení a obsažení nepřítomnosti zároveň…  

…Ztroskotavší  ´utopická´ idea nacistů je reprezentována v podobě objektů marnosti, vanitas, v klasickém stylu. Brutalistní architektura je změkčena máslem a cukrem a ovocem do stravitelné podoby zákusků k čaji. ….Ale je to jen cukrařina…jenže obložená květinami v krvi a jinými velice významově nabitými obrazy. Kulturní paměť tam je, ale v podobě vzpomínky na sen, ne lineárního vyprávění.“

 

 

P.S. autorky:  Možná by nebylo od věci, kdybychom mohli zhlédnout případné info-foto  - ´dvojníka´ původních maleb)

 

Kurátor výstavy: Petr Nedoma

Administrace: Lenka Hachlincová

Produkce: David Korecký

Propagace: Nikola Bukajová

Doprovodné programy: Marian Pliska

Asistence: Šárka Komedová

Grafická úprava: Robert V. Novák

Redakce / Editor:Zuzana Kosařová

Překlad: Stuart Hoskins (CZ-EN), Jana Tichá (EN-CZ)

Instalace a osvětlení: ZEN DESIGN

 

K výstavě jsme vydali katalog s esejemi kurátora výstavy Petra Nedomy, životopisy obou autorů  a reprodukcemi děl, která tvoří výstavu.

Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2014

 

Vstupné: /Cake and Lemon Eaters : Viktor Pivovarov&GedQuinn

Plné:                90 CZK                                             

Snížené:           50 CZK                                                         

 

Vstupenka platí pro jeden volný vstup na vybraný doprovodný program.

 

Máme otevřeno:

úterý  – středa, pátek – neděle: 10:00 – 18:00 hodin

čtvrtek: 10:00 – 20:00 hodin

pondělí: máme zavřeno

 

Galerie Rudolfinum

110 01 Praha 1

Alšovo nábřeží 12

 

Tel.: +420 227 059 205

galerie@rudolfinum.org

www.galerierudolfinum.cz

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka