Václav Klaus a kolektiv IVK: ´Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí´ aneb ´Hlavu vzhůru´?!

22.10.2013 13:50

V pondělí 14. 10. 2013 v přízemí pražského Paláce knih Luxor proběhla  autogramiáda bývalého prezidenta ČR pana Václava Klause k jeho nové knize „Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí“.    Dostalo se nám do rukou 1. vydání této knihy Václava Klause a kolektivu IVK. Tématem knihy  je dlouhodobě neuspokojivý vývoj české ekonomiky a jeho hluboké hospodářské, společenské a politické příčiny. Titul však nepředkládá čtenáři zevrubnou historickou analýzu 23 let po pádu komunismu, ale koncentruje se na dnešní situaci a její bezprostřední příčiny a souvislosti. Chce vyvrátit velmi rozšířené sebeuspokojivé přesvědčení, že je u nás až na drobné problémy v zásadě vše v pořádku.

 

Ač jsem absolvovala dvě ekonomické školy, střední a vysokou, dychtivě jsem knihu otevřela, abych zjistila, protože ´velmi rozšířené sebeuspokojivé přesvědčení, že je u nás až na drobné problémy v zásadě  vše v pořádku´ bohužel  nesdílím,  co nám kolektiv autorů z Institutu Václava Klause v čele s prof. Ing. Václavem Klausem, CSc.  sděluje  o  politicko-společenských a ekonomických problémech současné České republiky ´nového´.

 

A tak v nové knize neprovádíme  pouze kritickou analýzu příčiny problémů ČR i naší dnešní krize, ale  vyhodnocujeme

jejich dopady. Hledáme nejen východiska, ale čtenářům předkládáme i  konkrétní náměty a doporučení. V závěru si klademe za cíl hledat východiska a formulovat náměty pro adekvátní reakci na existující problémy, včetně radikálního doporučení ohledně našeho postavení v rámci Evropské unie. (zdroj:  oficiální  text)  

 

Vybíráme z  Předmluvy Václava Klause

Hned na po otevření knihy v začátku Předmluvy se dozvíme, že jeden z hlavních směrů činnosti Institutu Václava Klause (IVK – založen v roce 2012) je zabývat se aktuálními problémy naší společnosti a ekonomiky.

 

Opakuji, že jde o kolektivní dílo. I když je zřejmé, že k němu všichni autoři nepřispěli stejnou měrou, nejde o sborník podepsaných autorských textů….Knihu jsme nesměřovali na příliš odborného čtenáře, neboť naším záměrem je oslovit širší než jen odbornou, profesionální veřejnost. Záměrně jsme proto brzdili její náročnost a minimalizovali počet citátů a odkazů na další literaturu. Nejsme – i když k tomu někteří máme sklon – institutem ekonomických analýz, protože tím bychom si počet čtenářů značně omezili…“

Jedním z hlavních směrů činnosti Institutu Václava Klause (IVK) je zabývat se aktuálními problémy naší společnosti a ekonomiky

 

Vybíráme z Preambule – nic nového se nedozvíme

Dozvíme se, proč se tématem knihy ´stala nesporná a nepopiratelná ekonomická stagnace, která ČR již několik let charakterizuje, oslabuje a všechny nás viditelně zneklidňuje. Data v časovém i regionálním srovnání  jsou evidentně varovná ´… – a proto ´není možné je popírat či  zlehčovat´…´tento zjevný fakt se nestal zásadním tématem veřejné diskuse ani pozornosti vlády, opozice či médií´…a tak je tato kniha pokusem  ´obrátit veřejnou pozornost ke skutečně zásadním problémům naší země, popsat a pojmenovat hlavní nedostatky ekonomického i společenského vývoje a vyvolat k nim tolik potřebnou veřejnou debatu´… protože ´problém, kterému čelíme, je třeba přijmout, ne se k němu obracet zády´. Dozvíme se, že nám k běžné ekonomické analýze chybí  především analýza makroekonomická. A navíc také zjistíme, že ve vážné analýze  nemůžeme pracovat ´ s pojmy chytlavými, ale neměřitelnými,  jako je ´blbá nálada´ , již kdysi  vynalezl Václav Havel a která vyjadřovala tehdejší frustraci jistých jemu blízkých kruhů s nenaplněnými mocenskými ambicemi.´

 

 • „..naše země již  více než dvacet let po pádu komunismu bohužel znovu nevzkvétá…“

 

 • „svádět naši krizi jenom na vnější okolnosti nelze…“

 

 • chceme ukázat, že problémy dneška – v Evropě i u nás – nejsou výsledkem selhání trhu, ale selhání státu (jak tomu ostatně bývá téměř vždycky)“…

 

 • „chceme …ukázat, že restrikce vládních investic v posledních letech byla a je i dnes nadměrná, že vládní škrty se až dosud týkaly především politicky nejprůchodnějšího způsobu omezování vládních výdajů – investic- a že chybí odvaha zásadně omezit výdaje mandatorní…“

 

 • „Dále považujeme za nezbytné se dotknout i širších příčin politicko-společenských a vlivů mezinárodních - krize evropské integrace a vlivů globalizačních.“

 

Kniha se zaobírá politicko-společenskými a ekonomickými problémy, při čemž obě tyto skupiny považuje za stejně důležité. Primární pozornost je věnována systémovým příčinám naší ekonomické a společenské krize a hodnocení důsledků vládní hospodářské politiky. Hledá odpovědi na to, proč u nás zjevně došlo k výraznému ekonomickému zpomalení a proč česká ekonomika vykazuje takovou míru zablokování a neschopnosti obnovit svůj růstový potenciál, má-li ho vůbec k dispozici. Stejně hlubokou krizi vidí v rovině politické a společenské, kde se projevují závažné důsledky rozpadu západních hodnot.

 

 

Knihu jsme rozdělili na tři části: A, B, C

A – Naše ekonomická a politicko-společenská realita

B – Hlavní příčiny dnešní krize

C – Změna vyžaduje radikální kroky

 

 • V části A:  ´Naše ekonomická a politicko - společenská realita´
 • V této části A se autoři shodují ve faktu, že naši krizi jsme mohli stále dosud svádět na vnější vlivy  (tj. finanční krize Západu a její přeměna  v krizi ekonomickou) snad tak před 3 -  4 lety. Nyní autoři mohou říci, že většina projevů české ekonomické stagnace má své domácí příčiny…a tak nám to dokládají nesčetnými tabulkami makroekonomických ukazatelů jako např.  o  směnných relacích nebo o vývoji reálného HDP v zemích EU, kde zaujímáme pozici velmi blízkou pozici vývoji ekonomiky Španělska!   Další tabulky o nezaměstnanosti nás sice nepotěší, kdy např. v červenci 2013 připadalo jedno volné pracovní místo na 14 uchazečů,  ale autoři uvádějí jako  hlavní příčinu nezaměstnanosti  v tom, že je  u nás opomíjena výchova  technické inteligence…že ve stavebnictví pracují  cizinci…

 

Další negativní rysy dneška…nic veselého nevyčteme…

..vymíráme, rodina jako celek zaniká, nárůst ekonomicky nevýhodných ´single´ domácností mladých i seniorů,  zhoršuje se postavení seniorů… rozvoj internetu a sociálních sítí rozbíjí stále více přirozené formy mezilidské komunikace…stagnuje vzdělanost…přejímáme pochybné trendy masovosti vysokoškolského vzdělání, opomíjíme technické vzdělání – učební a středoškolské, nastal dlouhodobý nedostatek  technické inteligence…politiku jako střet rozdílných idejí nahrazujeme mediální manipulací veřejnosti…vládne tradiční dál skepticismus k systému parlamentní demokracie…   nepostižitelnost justice, jež je totálně nezodpovědná vůči občanům i  vůči společnosti…  nechválíme marasmus současných médií se skrytou jejich bulvárností…

 

 • V části B:  Hlavní příčiny dnešní krize
 • V této části B autoři nehledají příčiny krize však tam, kde je dnes vidí hlavní proud politiky – v nedostatečném naplnění kontrolní úlohy státu, v nedostatečné regulaci některých odvětví nebo nedostatečné státní podpoře ´perspektivních ´´ oborů z peněz občanů, daňových poplatníků…
 • autoři naopak za příčinu krize a stagnace označují systém, tj. nedostatečnou schopnost    podnikatelského a firemního sektoru vyrábět, vyvážet, tvořit pracovní místa a platit daně… …opomíjení role trhu je rovněž alarmující … naopak korupci  a omezenost státních úředníků za příčinu krize nepovažují..
 • dozvíme se, že žijeme na dluh (výdaje státu jsou větší než jeho příjmy, stále rostoucí náklady na úroky placené za státní dluh), narůstají náklady na zdravotnictví, i když je stále modernější, ale dražší.  Dozvíme se, proč na ekonomický systém  působící deformujícím vlivem jsou tzv. evropské dotace?! Chybná je i přílišná regulace v mnoha ohledech i  stanovení minimální mzdy státem!
 • dozvíme se, že přes privatizaci kupónovou  jsme zprivatizovali  jen menší, byť významnou část státního majetku…a že přílišná podpora zahraničních investic  má své slabiny…fragmentace veřejné moci, kdy nikdo za nic neodpovídá……

 

„odmítáme radíkální představy, že stagnace a hospodářské  problémy jsou dílem zločinců a lze je tedy řešit trestním právem…“

 

 • prožíváme  krizi  západního modelu politické demokracie…politika   je veřejností tradičně  vnímána jako cosi vzdáleného a odtažitého, což bylo po roce 1989 posíleno havlovskými idejemi  o nepolitické politice a Havlovým stálým bojem  s politickými stranami…“
 • nejen ekonomická pozice zemí v rámci EU  ve světě klesá , naopak vzrůstá pozice Číny a zemí bývalého ´třetího světa´, fatálně chybný je projekt eurozóny…

 

 

V části C:  Změna vyžaduje radikální kroky (str. 207 - 231)

 • na konci knihy se podle autorů knihy nacházíme na jednom z dalších osudových rozcestí naší země… už nemůžeme přešlapovat…musíme změnit své myšlení… a jak, to se dočteme sami čtenáři… dočteme se, co znamenají  slova ´eurokomunismus´ nebo ´eurokapitalismus´…jaké jsou tři varianty ve vztahu k EU…no, už by to stačilo… raději si to prostudujme sami…

 

Slovo Olgy Koníčkové do pranice

 Již jen poznámka, že kniha by měla být určena široké veřejnosti, mě udivila. Protože ekonomice a politice tady rozumíme přece všichni, že?! Kdo je z nás školen na tyhle aspoň základní pojmy  ekonomické i politické?!   A tak se domnívám, že knihu moc stejně laik nepochopí, aniž by vydržel  dokonce ji dočíst do konce… i když je zajímavá tím, že si uvědomíme, co jsme podvědomě věděli a nedokázali si zformulovat… i když si myslím, že nic nového jsem  se nedozvěděla, to se všechno děje už delší dobu, a ne jen v minulých třech a čtyřech letech… ale ono se jinak snadno píše a kriticky mluví, ale jinak se horkotěžko prosazuje jakákoliv změna v ekonomické i politické oblasti, zejména ty ekonomické změny mají své výsledky až  po vícero letech…

 

Pozn. : Politická ekonomie jako věda

 • Já, když jsem na střední škole ekonomické slyšela poprvé pojem ´politická ekonomie´, jsem byla  dosti dlouho zmatena  (´politická ekonomie  je v obecném smyslu mnohoznačný pojem, jehož obsahem jsou především snahy postihnout významné sociální, politické a ekonomické jevy a jejich vzájemné vztahy metodami různých společenských věd.  V užším smyslu se jedná o částečně zaniklou vědní disciplínu, jejímiž hlavními představiteli byli klasičtí ekonomové 18. a 19. století, kteří zkoumali rozhodování mezi alternativním využitím nedostatkových zdrojů prostřednictvím trhu a politické moci. Politická ekonomie v jejich pojetí byla věda, která zkoumá, co má stát dělat, aby bohatl´).

Zdůrazňuji, že jsem dlouho nechápala, o co v dalším učebním předmětu ´´politická  ekonomie´ vlastně jde? Došlo mi to dokonale na škole vysoké, kde jsem musela zvládnout desítky Marxových spisů politické ekonomie…Otu Šika a  myslím si, že na to škodu mi to v životě není…

 • ´Slovo "politická" se od ekonomie oddělilo na přelomu 19. a 20. století v důsledku marginalistické revoluce a nástupu školy neoklasické ekonomie. Politická ekonomie se tak rozdělila na dvě samostatné vědy – ekonomii a politické vědy. Disciplína však nezanikla úplně. V rámci tzv. moderní politické ekonomie se utvořily nové proudy snažící se studium vztahu politiky a ekonomiky zachovat. Jedná se např. o neoklasický institucionalismus, školu veřejné volby, novou politickou ekonomii nebo mezinárodní politickou ekonomii zabývající se vzájemnou podmíněností politických a ekonomických jevů v mezinárodním prostředí.

 

 • Původně politická ekonomie znamenala studium podmínek, za kterých byla organizována produkce nebo spotřeba v rámci národních států. Tímto způsobem politická ekonomie rozšířila důraz na ekonomii. Slovo ekonomie je odvozeno z řeckého oikos („domácnost“) a nomos („zákon“ nebo „pořádek“); politická ekonomie tedy zamýšlela formulovat zákony produkce a bohatství na úrovni státu, právě tak jako ekonomie řešila hospodaření domácnosti´(zdroj: Wikipedia)

 

------------------------------------------------------------

 

Co jsme vypozorovali.. . v předvolebním boji  ´říjen 2013´. Exprezident Václav Klaus se od 18. 10. 2013 objevil na téměř dvou tisícovkách reklamních poutačů a billboardech. Podporuje hnutí Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové. Je to vůbec poprvé, co se bývalý prezident objevil na volebních plakátech od roku 2002, kdy naposledy vedl do voleb ODS.

 • Vizuály jsou vyvedené ve dvojím provedení: na jednom je vedle velké fotografie Klausova obličeje heslo „Volím korunu, ne euro. Volím Hlavu vzhůru,“ na druhém „Volte s Václavem Klausem! Volte Hlavu vzhůru!“
 • Fotografie pochází ze zahajovacího volebního mítinku na pražském Smíchově, kam bývalý prezident přišel hnutí osobně podpořit.

 

Hlavu vzhůru - volební blok, dříve Suverenita - politika 21 a ještě dříve Politika 21, je česká euroskeptická politická strana. Její předsedkyní byla od založení strany do roku 2011 Jana Bobošíková, poté Miroslav Novák a od roku 2013 opět Jana Bobošíková.

www.hlavu.cz

 

Titul:  Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí  

Autor:   Václav Klaus a kolektiv  Institutu Václav Klause (IVK)

Nakladatelství: Fragment, s.r.o.

 

Počet stran: 232

Provedení: vázaná

Rok vydání: 2013

Typ: beletrie pro dospělé

Běžná cena: 299 Kč

 

Nakladatelství Fragment  vydává beletrii a naučné knihy pro děti a mládež, učebnice i turistické průvodce a dětský časopis Báječná školka.

Nakladatelství Fragment vzniklo v roce 1991 pod názvem Jan Eisler – Fragment a od května 2007 funguje jako Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. V současnosti patří k deseti největším nakladatelům v České republice v počtu vydaných titulů s ročním obratem přesahujícím 120 mil. Kč. Od svého vzniku vydalo více než 2200 různých publikací, jejichž prodej přesáhl 21 mil. kusů výtisků.   Nakladatelství Fragment se daří s úspěchem pronikat i na zahraniční trhy. Do konce roku 2012 bylo uskutečněno celkem 458 prodejů původních projektů do zahraničí. V roce 2005 byla založena pobočka Vydavateľstvo Fragment, s.r.o., se sídlem v Bratislavě. V roce 2012 představil stále rostoucí slovenský Fragment 97 knižních novinek.

 

140 00  Praha 4 - Krč

Pujmanové 1221/4

 

Telefon: +420 241 004 011

Telefon: +420 241 004 012

E- mail: fragment@fragment.cz

 

Hodnocení:  60 %

www.fragment.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Fragment