Umělci a proroci - Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další… aneb budou se přepisovat dějiny moderního umění?!

23.07.2015 13:09

Veletržní palác - Národní galerie v Praze – l. patro

22. 7. – 18. 10. 2015

 

V úterý 21. 7. 2015 jsme byli pozváni do Veletržního paláce na mimořádné novinářské setkání s kurátorkou aktuálně nejnovější výstavy NG, nazvané ´Umělci a proroci - Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další…,´ s Pamelou Kort, šéfkurátorem Národní galerie v Praze Adamem Budakem a kurátorkou Veronikou Hulíkovou. Tato přelomová, mimořádně objevná a do jisté míry i poněkud kontroverzní výstava, je pražskou reprízou právě ukončené frankfurtské výstavy, a tak jsem nemohli pozvání nepřijmout a u této příležitosti nebýt.

Odborník zírá, laik se diví…

Konferenci k výstavě, nabízející přes 350 exponátů získaných pro tento účel ze 150 institucí a soukromých sbírek, zahájila ve svižném tempu sympatická Tereza Ježková na foto vlevo), z tiskového oddělení NG. Představila nám trojici protagonistů akce, kurátorku za českou stranu, Veroniku Hulíkovou (na foto vpravo), šéfkurátora NG v Praze Adama Budaka a především autorku a kurátorku originální výstavy, Američanku, od roku 1991 naturalizovanou v Německu, Pamelu Kort.

Po Veronice Hulíkové hovořil Adam Budak, Brit. Ač s češtinou pokročil, pokračoval přece jen raději v mateřštině, kterou pro neznalé angličtiny tlumočila vynikající překladatelka.

Adam Budak představil mimořádnou osobnost, jakou Pamela Kort je. Předestřel nám seznam jejích nejvýznamnějších výstav, které už za svého působení v Německu zrealizovala, především v prestižní frankfurtské Schirn Kunsthalle, ale také v Berlíně a v Curychu.

 

Zdůraznil také význam výstavy a naznačil její smysl. Výstava - připravená Pamelou Kort- dává do zcela nových souvislostí přední výtvarné osobnosti – umělce - konce 19. a počátku 20. století. Pamela Kort objevila a vypátrala jejich osobní i umělecká propojení a dosud netušené zdroje inspirace a motivací. Svou výstavou dokazuje, že se jedná o zapomenuté osoby, které autorka označuje jako proroky.  Odtud název výstavy ´Umělci a proroci´. Závěrem Adam Budak s potěšením konstatoval, že jde o ´kreativní výstavu nového typu, jež by měla být vzorem pro realizaci dalších zásadních výstav realizovaných v NG.´ Pak už předal slovo Pamele Kort.

 

 

 

 

 

Gejzír informací, objevů a energie paní Pamely Kort

Pamela Kort by mohla vyučovat všechny přednášející a zejména pak kurátory, jak se má dělat komentovaná prohlídka. V jejím pojetí to nebyl suchopárný výklad, ale perfektní show, s vynikajícím přednesem, se změnami rytmu řeči, intonace, pestrou škálou gest a ve strhujícím podání. Jak nám na sebe Pamela Kort prozradila, má vnitřní pocit, že tímto svým tématem se už zabývá snad celý život, minimálně od studií, a že se stalo i důvodem jejího přesídlení do Německa, kde už čtvrt století žije a pracuje a že o tom napsala i knihu. Původně prý měla představu pár shrnujících stránek. Nakonec má kniha stran 180 stran a je prý jen jedním kamenem v možné mozaice. Mimochodem, její kniha pro zájemce je v prodeji v knihkupectví Veletržního paláce, a i když je v angličtině, lze si k ní vyhledat na internetu český překlad…

 

 

 

 

 

Úvodem nám Pamela Kort představila především ony znovuobjevené ´proroky´. Kontroverzní osobnosti, jež ovlivnily následné opravdové ´umělce´ a začlenila je do kontextu doby (konec 19. století a počátek 20. století).  Tito proroci byli zanícení vizionáři, kteří ovšem nevědomě, někteří skoro i vědomě, ´umetali cestičku´ jiné budoucí kontroverzní osobnosti - Adolfu Hitlerovi a jeho nacionálnímu socializmu. To byl i důvod, proč se o nich v Německu a v německy hovořících zemích po roce 1945 nemluvilo.

Výstava, jak ji koncipovala Pamela Kort, je dosud nikým takto nevyřčený příběh vývoje evropského moderního umění. Příběh odkrývající neznámá spojení mezi představovanými umělci i dosud nedoceněná - na proroky. Je to příběh náboženské oponentury, mesiášství, sociální revoluce, genderové ekologie, extrémního alternativního života. Příběh odhalující, jak a čím ty zapomenuté charismatické osobnosti ovlivňovalyve své době masy. A jak inspirovaly velikány moderního výtvarného umění a navedly je k průkopnickým uměleckým postojům.

 

Dosud utajená cesta ke kořenům moderního umění

Expozice podle Pamely Kort prezentuje prvoplánově díla předních výtvarníků. Poprvé jsou však v širokém druhoplánovém společensko-historickém kontextu, podmíněném existencí kontroverzních proroků, kteří - jak výstava ukazuje - ovlivnili tvorbu několika umělců.

Jak také Pamela Kort zdůraznila, a dokazuje to i její výstava, ten vliv – přeneseně nekončí. S každou další generací umělců se objevuje v určitých směrech znovu. Výstava proto zahrnuje exponáty (nejen obrazy, i dokumenty a další předměty) celého století (1872–1972).

 

Zastoupení umělci:

Johanness Baader, Joseph Beuys, Fidus (Hugo Höppener), Friedensreich Hundertwasser, Jörg Immendorff, František Kupka, Egon Schiele, Friedrich Schröder-Sonnenstern a Heinrich Vogeler.

a proroci:

Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Ludwig Christian Haeusser, Gustav Nagel a Friedrich Muck-Lamberty

 

Chtěli měnit svět

Pamela Kort svou výstavou chce dokázat, že postoje předních evropských umělců by od 80. let 19. století nebyly takové, jaké byly, bez vazeb na někdejší samozvané proroky. Náboženská oponentura a sociální revoluce patřily k hlavním tématům charismatických osobností, jejichž význam pro moderní umění zůstal až do této chvíle v podstatě nevyřčen. Všichni ´proroci´ chtěli, aby společnost změnila životní styl i pohled na svět a naučila se řešit osobní, společenské i ekonomické problémy moderní doby. Jejich jména upadla téměř v zapomnění, i když během života měli u širokého publika a v avantgardních kruzích mimořádnou pověst a těšili se obrovské oblibě. Oceňovali je jak umělci, tak intelektuálové. I když mnohdy potají.

 

Začněme od Diefenbacha…

V roce 1882 se tento malíř a průkopník vegetariánství stal prvním německým umělcem-prorokem. Jeho vídeňská výstava v Rakouském uměleckém spolku se o deset let později stala legendární. Zásadním způsobem ovlivnila například i pozdější pařížskou tvorbu Františka Kupky. Egon Schiele byl inspirován nejen Diefenbachem, ale i dalším z proroků té doby, Gustem Gräserem, k jehož ústředním námětům patřil umělec jako trýzněný prorok. Gräser kolem roku 1900 podněcoval jakožto tzv. ´přírodní prorok´ veřejnost k následování jeho asketického života žitého v souladu s přírodou a bližními.

Během 50. let 20. století následoval jeho příklad v mnohém Friedensreich Hundertwasser, stylizující se do modernizované role, do role umělce-ekologa.

Dadaistickou tvorbu Johannese Baadera iniciovalo jeho ztotožnění se s Kristem. Stalo se tak pod vlivem tzv. Ježíšových věrozvěstů, k nimž patřil i další z proroků,Gustav Nagel. Ten se celoživotně stylizoval do podoby božího syna a věnoval se řadu let prodeji tisíců pohlednic se svoupodobiznou jako Ježíš. Výtěžky investoval do  tisku dalších pohlednic.

 

I Josepha Beuyse ovlivnil život a chování proroků natolik, až sám dospěl k mesiášskému pojetí svého uměleckého poslání. Tento aspekt Beuysovy osoby a díla dráždil dalšího, Jörga Immendorffa. Zprvu Beuyse karikoval. Postupně se ale už i on hlásil dokonce k ´náboženství´ komunismu.

Co dodat?

Snad jen, že expozice ve Veletržním paláci, jak ji připravila a sestavila Pamela Kort, hledá, objevuje a nachází důkazy nejen pro spojovací linie vybraných umělců a ´jejich´ proroků, ale osvětluje a dokládá i mnohé dalekosáhlé společensko-historické souvislosti, jež - podle této výstavy - vedly ke vzniku klíčových děl moderního výtvarného umění. Jak se ale autorka výstavy, Pamela Kort, otevřeně vyznala, její ambicí není přepisovat dějiny moderního umění, ani se necítí být prorokem přinášejícím nový pohled na moderní umění, jeho vývoj a inspirace, ale chce vyvolat diskuzi. Širokou, polemickou, oponentní, přijímající i odmítající. Vyslovila víru, že tak jako tomu bylo v Německu, vyvolá výstava ohlas i u nás. Už proto – jak s úsměvem dodala -  že je ve hře i malíř, k němuž máme u nás blízko – František Kupka.

Bouřlivá diskuze po ukončení prohlídky pod vedením Pamely Kort naznačovala, že ťala do živého a přítomné odborníky i odborné publicisty výstava překvapila. A také, že podnětů k polemice skýtá i u nás její výstava víc než dost. Ve smyslu pro i proti.

A co divák?

My na www.www-kulturaok-eu.cz nejsme odborníky, ale považujeme se za poučené diváky. A jako takoví, můžeme výstavu doporučit i všem nám podobným, tedy minimálně čtenářům našeho webu. Výstava nám poskytla neotřelý pohled na moderní expozici jako takovou. Viděli jsme ale i dosud neviděné skvostné i bizarní obrazy, na vlastní oči jsme spatřili i důkazy předkládané Pamelou Kort. Podporují její výklad a zdají se zjevné…

Dozvěděli jsme se zajímavé příběhy nám neznámých proroků. I dnes je jich po světě i u nás stále dost. Neříká se jim už proroci, ale guru. Mnozí jsou svými díly i svým životem zajímaví, jiní jsou naopak naivně směšní, další zase nebezpeční záludností myšlenek a učení a ještě další se pohybují za hranicí zákona či přímo na vlně zločinu.

Poučili jsme se ale i o méně známých stránkách ze životopisů umělců všeobecně známých a dosud více méně jednostranně prezentovaných. Kupku nevyjímaje.

 

 

 

 

 

 

 

Trochu víc o Kupkově roli umělce pod vlivem proroka

Zde – protože jak říká Pamela Kort – je nám Kupka bližší, zvýrazníme, že jeho spojení s proroky bylo  reálné.  Diefenbachova výstava, kterou shlédl, ho ohromila, oslovila a doslova strhla. V mládí se dokonce vydal za Diefenbachem a po dobu několika měsíců dokonce osobně žil v Diefenbachově komuně, kde ´nasával jeho myšlenky a styl žití´. Nicméně mu zcela nepropadl. Z komuny posléze odešel, ale v mysli si ponechal to, co uznal za vhodné. V dalších letech se úzce přátelil s Egonem Schielem, jenž byl Diefenbachovým žákem a také s předním dobovým vídeňským kritikem, Arthurem Roesslerem. I on poznal osobně Diefenbacha. Tito tři mladí umělci vytvořili dočasně i nerozdílnou trojici přátel. Roessler byl navíc znám i tím, že vehementně prosazoval a obhajoval jednoho z následovníků Diefenbacha, malíře Hugo Höppenera, známého jako Fidus.

To vše je výstava dokumentuje. A nejen kolem Kupky, ale i ostatních umělců. Dokazuje to minimálně jejich vztahy a propletence, jejich tvůrčí i myšlenkové hledání, zkoumání, jejich snahy i vzájemné ovlivňování se, ale zda je to až na přepisování dějin moderního umění, to už ponechme – ostatně shodně s autorkou Pamelou Kort – na odbornících a dalším bádání.   

 

„Vizitky“ některých osobností na výstavě zastoupených (z katalogu vydaného k výstavě):

 

Proroci …

 

KARL WILHELM DIEFENBACH: „Vegetariánský apoštol“

První německý umělec-prorok. Chatrné zdraví obrátilo okolo roku 1880 jeho pozornost k vegetariánství. O svatební noci, na útěku na horu Hohen Peißenberg, zažil zjevení, po sestupu oblékl roucho a začal chodit bos. Epickou báseň o svém vidění doplnil legendární vlys Per aspera ad astra. V roce 1892 uspořádal vídeňskou výstavu v Rakouském uměleckém spolku (Österreichische Kunst-Verein).Nalákala 78 tisíc (!) diváků a z proroka udělala hvězdu.

 

GUSTO GRÄSER: „Přírodní prorok“

Kolem roku 1910  Gräser nabyl status guru, co nestojí o příznivce. Chtěl život bližních zlepšit osobním příkladem. Žil z milodarů, nevadila mu zima i hlad, pro odpor k soukromému vlastnictví bydlel v jeskyni. Gräserovým tajným žákem byl spisovatel Hermann Hesse, jenž se při psaní inspiroval prorokem a šířil jeho stěžejní myšlenky. Gräser byl poutníkem a na svých cestách potkával tisíce lidí, kteří v něm spatřovaly živoucí ztělesnění světanápravce.

 

LUDWIG CHRISTIAN HAEUSSER: „Světec inflační éry“

Původně distributor šampaňského se stal prorokem díky vidění z roku 1912, jež se událo ve frankfurtském hotelovém pokoji. S tím, co obnáší být prorokem, ho pak seznámil Gusto Gräser. Haeusser byl vynikající řečník a jako samozvaný „duchovní vladař“, si dokázal podmanit široké publikum dychtící po jeho slovu. Je autorem řady plakátů oznamujících jeho vystoupení. Značná část Haeusserových stoupenců byly ženy dychtící po očistě obcováním s ním, jakožto prorokem. Haeusser se věnoval i publikační činnosti ve vlastních novinách, kandidoval dokonce do říšského sněmu a přednášel až téměř do své smrti v roce 1927.

 

GUSTAV NAGEL: Ježíšův věrozvěst

Samozvaný Ježíšův věrozvěst Gustav Nagel využíval zhruba od roku 1900 při svém působení vzhledu božího syna. Během několika let prodal na 50 tisíc pohlednic s vlastní podobiznou a veškeré umělecké sklony vložil do zušlechťování svého vzhledu. Zajímalo ho publikum ochotné utratit pár drobných za jeho portrét či pamflet. Během své proslulé pouti do Jeruzaléma, Palestiny a zpět, potkal svoji první ženu, která patřila k dřívějším následovnicím Diefenbachovým. Jejich společné dítě pokřtil v duchu svých teorií, v ledové vodě jezera Arendsee, čímž ho neúmyslně sprovodil ze světa. Nagelova druhá manželka se po soužití s ním pokusila utopit sebe i jejich nejmladšího syna. Jeho třetí žena za ním přišla přitahována jeho zjevem, který objevila díky portrétu na jedné z jeho pohlednic.

 

FRIEDRICH MUCK-LAMBERTY: Mesiáš mládežnického hnutí

Skupina Neue Schar, Friedricha Muck-Lambertyho, vyvolala ve 20. letech 20. století ve Frankách a Durynsku taneční šílenství. Tisíce lidí se začaly zapojovat do tanců pořádaných původní skupinou, tvořenou asi 20 lidmi. Členové Neue Schar spali na polích či v lese, žili z darů přírody a druhých, alkohol i maso měli zakázané. Během 20. let 20. století se Muck-Lamberty pokusil o zplození ´nové lidské rasy žijící v Kristu´ sdílením lože s více ženami zároveň. Věřil v zrod nového spasitele. Žárlivost partnerek ale vedla k policejnímu vyšetřování. V roce 1923 byl ´mesiáš mládežnického hnutí´ nucen vzdát se svého titulu.

… nejznámější z umělců:

FRANTIŠEK KUPKA

Když se Kupka v říjnu 1891 přesunul z Prahy do Vídně, bylo mu pouhých 20 let. Nedlouho poté ho významně ovlivnila výstava Karla Wilhelma Diefenbacha, jehož komunu u Vídně navštívil a později se k ní i na několik měsíců přidal. Ikonografie mnohých pozdějších pařížských prací – mohutné sfingy, monumentální chrámy, rozměrné lekníny a velké lotosové květy – prozrazuje mimo jiné i inspiraci z doby, kdy se pohyboval ve vídeňských esoterických kruzích. V roce 1906 všechny tyto prvky sloučil a začal malovat obrazy ukotvené v teosofických, monistických a darwinovských představách. I tato díla, která nejsou ani zcela nerealistická, ani čistě figurativní, vycházela ve své podstatě z let, jež Kupka strávil ve Vídni, během nichž nepřišel do kontaktu jen s Diefenbachem, ale také s Fidusem.

 

EGON SCHIELE

V roce 1909 se Egon Schiele s několika dalšími umělci rozhodl založit ve Vídni Neukunstgruppe (Novou uměleckou skupinu). Měsíc nato definitivně nechal studií na Akademii výtvarných umění. Schiele s přáteli podnikli cestu do Švýcarska, kde se seznámili s „přírodním prorokem“ Gräserem. V roce 1910 se Schiele seznámil i s Diefenbachovým žákem, kritikem umění, Arthurem Roesslerem. Vše vedlo k tomu, že se Schiele začal zabývat motivem, jenž se stal dominantním tématem jeho obrazů: umělcem jako trýzněným prorokem.

 

JOSEPH BEUYS

Odkaz proroků a umělců zanechal stopu i u Josepha Beuyse. I on zakládal v 60. letech 20. století pseudopolitické strany a formuloval své osobité křesťanství. Inspiroval se antroposofií Rudolfa Steinera a v duchu stylizace Diefenbacha se prezentoval jako trýzněný umělec.

 

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER

Friedrich Stowasser se k umění přiklonil po roce 1945. Zamiloval si Schieleho a jeho monografii od Arthura Roesslera. Krátce po nástupu na Akademii nechal studií a odjel do Itálie. V zimě 1951 se přejmenoval na Hundertwassera a proměnou prošel i jeho vzhled – začal nosit ´tvůrčí oblečení´ a šil si vlastní boty jako kdysi prorok Gräser. V téže době napsal báseň, Miluji Schieleho, obsahující verše, které jakoby vypadly z úst Diefenbachovi: „Nic tě nezachrání, ani křesťanství, ani komunismus, ani měšťácký životní styl. Nech promlouvat děti, malíře a architekty. Nech mluvit ty, kteří vědí o novém náboženství..., ty, kteří to s tebou myslí dobře.“ Hundertwasser získal pověst světoběžníka a guru alternativního životního stylu.

 

Národní galerie v Praze

Umělci a proroci - Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další…

Veletržní palác: 22. července – 18. října 2015

Kurátorka výstavy: Pamela Kort, Berlín/Curych

Spolupráce: Veronika Hulíková, Rea Michalová

Výstavu připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Web: www.ngprague.cz

Facebook: www.facebook.com/NGvPraze

Instagram: https://instagram.com/ngprague/

Twitter: https://twitter.com/narodnigalerie

Doprovodné programy

 

Komentované prohlídky

26. 7. 2015 v 16.00 hodin s historičkou umění Markétou Ježkovou

16. 8. 2015 v 16.00 hodin s historičkou umění Duňou Panenkovou

30. 8. 2015 ve 14.00 hodin s historičkou umění Jitkou Šosovou

19. 9. 2015 ve 14.00 hodin s historičkou umění Markétou Ježkovou

4. 10. 2015 v 16.00 hodin s historičkou umění Jitkou Šosovou

18. 10. 2015 v 16.00 hodin s historičkou umění Duňou Panenkovou

 

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

 

Přednášky se zahraničními odbornicemi

Září 2015 přednáška historičky umění Lynne Cooke, kurátorky National Gallery of Art, Washington (téma a termín budou upřesněny)

 

18. 10. 2015 v 18.00 hodin/Tajná historie: Kupkovo setkání s Diefenbachem a vliv na jeho tvorbu: 1892–1920, přednáška nezávislé kurátorky a historičky umění Pamely Kort, kurátorky výstavy Umělci a proroci

 

Rozšiřující přednášky

30. 9. 2015 v 18.00 hodin/Od řemeslníka po proroka. Proměna postavení umělce ve společnosti od antiky k dnešku, přednáší historička umění Markéta Ježková

 

7. 10. 2015 v 18.00 hodin/ Sémě okultismu. Tajné nauky v kontextu umění kolem 1900, přednáší historik umění Václav Hájek

 

21. 10. 2015 v 18.00 hodin/ Sto let antroposofického umění, přednáší historik umění David Voda

 

Cena: základní 150 Kč, snížená 130 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: cca 90 min. / Rezervace: nutná / Místo konání: auditorium Veletržního paláce

 

Výtvarná dílna pro mládež a dospělé

Svět znovu nově

11. 10. 2015/ Jak mohou vize a imaginace spolu s vírou v lepšího člověka ovlivňovat umělce? Objevte inspirující témata pro vlastní tvorbu. Pojďte spolu s uměním proměnit svět. Dílnu vede současný umělec. Budeme pracovat s malbou, fotografií, objekty a performancí. Předchozí znalosti a zkušenosti nejsou nutné.

 

Doba trvání: 11.00–17.00 hodin/ Cena: 600 Kč / 400 Kč studenti, učitelé a senioři (zahrnuje vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál). Přestávka na oběd od 13.00 do 14.00 hodin / Rezervace nutná

 

Program pro děti

Otevřené sobotní ateliéry pro děti a rodiče

19. 9. 2015 / Zažít umění jinak (volný vstup v rámci festivalu Zažít město jinak)

10. 10. 2015/ Nech se vést! Kupka — Schiele — Hundertwasser

 

Cena: 80 Kč / účastník starší 4 let (není-li uvedeno jinak) / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30 hodin / Rezervace: není nutná / Facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii.

 

Otevřené výtvarné herny pro rodiče a děti od 1,5 do 5 let

V kupce sena

23. 9. 2015 od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.

24. 9. 2015 od 10.15 do 11.30 hod., poslední vstup v 11.00 hod.

24. 9. 2015 od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.

 

Boj se Beuyse

14. 10. 2015 od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.

15. 10. 2015 od 10.15 do 11.30 hod., poslední vstup v 11.00 hod.

15. 10. 2015 od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.

 

Cena: 60 Kč/1 osoba starší 1,5 roku (v ceně zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál) / Rezervace: není nutná / Facebook: Otevřená výtvarná herna.

 

Studio

Prostor ve výstavě pro odpočinek, studium a vlastní tvorbu dospělých i dětí. Co činí proroka prorokem? Jakou roli mají pro společnost vize a utopie? Lze změnit svět uměním? Sdílejte své myšlenky a nápady, rozviřte svoji představivost.

 

Vzdělávací programy pro školy

Nabízíme komentované prohlídky nebo prohlídky s výtvarnými etudami na míru. Informujte se o tématech, termínech a ceně. Rezervace: dva týdny předem

 

Programy pro pedagogy

Komentované prohlídky

Seznámíme vás s výstavou Umělci a proroci. Kdo byli oni proroci? Jak ovlivnili F. Kupku, E. Schieleho, F. Hundertwassera nebo například J. Beuyse? Kromě komentované prohlídky výstavy vám nabídneme také podněty k jejímu zprostředkování vašim žákům a studentům.

27. 8. 2015 v 15.00 hod.

22. 9. 2015 v 16.30 hod.

 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60–90 min. / Rezervace nutná

 

Studijní materiály nejen pro pedagogy

Uvažujete-li o návštěvě výstavy se svou třídou, využijte k přípravě Studijní materiály. Představí vám výstavu Umělci a proroci a aktivity, které lze realizovat přímo na výstavě či před nebo po její návštěvě ve třídě. Studijní materiály budou k dispozici ke stáhnutí zdarma od 27. 8. 2015 na: https://www.ngprague.cz/studijni-materialy-1

 

 

Komentované prohlídky na objednávku

Chcete si prohlédnout výstavu s výkladem lektora se svými přáteli? Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku. Možné také v cizích jazycích (anglicky, francouzsky, německy). Informujte se o volných termínech na níže uvedených kontaktech.

 

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) + vstupné na výstavu /

Rezervace: dva týdny předem

 

Pražské kulturní události rozšiřující téma výstavy

 

Hudba a film

12. 10. 2015  a 13. 10. 2015 Španělská synagoga (Vězeňská 1, Praha 1)

CINEGOGA | kinokoncert experimentální němé filmy s živou hudbou ve světových premiérách

 

Divadlo

říjen Studio Hrdinů (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)

Církev – Zahořklý Céline v Církvi tepe meziválečnou společnost. Tematicky se dá hra rozdělit do čtyř částí: kolonialismus, kapitalismus, antisemitismus a socialismus.

 

Současný tanec

říjen 2015 PONEC — divadlo pro tanec (Husitská 24a/899, Praha 3)

KOREKCE – Co je nesvoboda víme, ale víme, co je to svoboda?Jak v ní najít klid?

 

Sledujte webové stránky Národní galerie v Praze,

doprovodný program bude upřesňován a rozšiřován. Informace a rezervace e-mail:vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění NG v Praze. Změna programu vyhrazena.

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková