Svatoslav Böhm / Půdorysy paměti aneb „V umění se nesmí lhát, podvádět. Vše se časem pozná.“ S. B.

01.10.2021 17:36

 

Svatoslav Böhm / Půdorysy paměti

28/9/ 2021 - 5/12/ 2021

Museum Kampa

výstavní sál: Konírna

 

 

Staří mistři, chtělo by se napsat úvodem. Ale to „staří“ není odkazem na jejich data narození, ale na mistrovství tvůrčí práce, srovnatelné s přístupem a významem mistrů výtvarného umění z historie. Ti současní „staří mistři“ jsou sice, co do uplatnění výtvarných prostředků, vysoce moderní, ale co do přístupu, umu, myšlenkového přesahu svých prací, těm dávným na roveň. A jedním z nich, je i Svatoslav Böhm, na jehož výstavu jsme byli laskavou kurátorkou výstavy nazvané Půdorysy paměti, historičkou umění, PhDr. Ilonou Víchovou Ph.D., osobně pozváni.

 

 

Stále je koho objevovat, dá se říci. Jsou totiž umělci, jimž média věnují pozornost, někdy až přílišnou, a jsou umělci, kteří tvoří proto, aby tvořili, tvoří proto, že cítí vnitřní pnutí a nutkání inspirace, a neřeší, zda se o nich ví více či méně v mediích a dokonce ani mezi odborníky. Pokud je pak takový autor z nějakého důvodu konečně „objeven“ i širší veřejnosti, laické i odborné, jde o čin srovnatelný s objevem vzácného a dosud neznámého obrazu některé malířské veličiny minulosti nebo mimořádného nálezu archeologů v nečekané lokaci. S nadsázkou, by se dalo říci, že Ilona Víchová a Museum Kampa výstavou Svatoslava Böhma, „vykopali“, zachránili a posléze představili, vzácný poklad našeho moderního výtvarného umění.

 

 

Spletitý příběh se šťastným koncem

 

Než došlo na tradiční úvodní řeč JUDr. Jiřího Pospíšila, předsedy správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, byla menší - všemi chápaná - prodleva. Dva mistři svého oboru, vystavující autor, Svatoslav Böhm, a další mistr, sochař, malíř, scénograf, ilustrátor a pedagog Stanislav Kolíbal, se totiž při prohlídce Böhmovy výstavy poněkud zapovídali. A než se objevili na zahájení a než mohl Jiří Pospíšil oficiálně zahájit vernisáž, padla do nádvoří Musea Kampa – tma. Ale bylo to stylové. Něco jako důvěrná černá hodinka. A na ty se přece rádo vzpomíná.

Jiří Pospíšil nám úvodem přiblížil zamotaný příběh právě zahajované výstavy. Spolu s námi ocenil, že tato výstava děl Svatoslava Böhma vůbec vznikla. Autor, který se narodil ve Žďáru nad Sázavou, od roku 1957 žije a tvoří v Krnově. Tvořil a tvoří, jako nemnozí současní tvůrci především pro tvorbu samu, pro svou lásku k umění a nehledí na sebeprosazování za každou cenu. To má za následek, že - ač zcela výjimečná postava našeho výtvarného umění - je všeobecně poměrně méně znám. Sám ale zastává názor, že než být veřejnosti znám za každou cenu, je lepší pro veřejnost poctivě tvořit. A tak si jen nemnoho odborníků a ještě méně milovníků výtvarného umění uvědomuje, že právě on je tím, kdo stál u zrodu konstruktivizmu. A to už v 60. letech minulého století. A byť zůstával především lokálním umělcem z Krnovska, zařadil se mezi výkvět výtvarníků našich i světových.

 

 

Jiří Pospíšil nás také informoval, že autorova poslední zásadní výstava se konala v neblahém čase roku 1968. Sbírka děl se tak dále sice rozšiřovala, ale na dlouho, na tři desetiletí, byla skryta očím veřejnosti v ateliéru autora. Hlavní pohroma pro uchovávaná díla však přišla s povodní v tomto století. A co nepoškodil zub času už před tím, to doničila divoká voda roku 1997 a následné vyklízení trosek neznalými vojáky, nasazenými k likvidaci živelní pohromy. Zdálo se tedy, že dílo nesmírné umělecké, ale i historické, hodnoty je tím nadobro obráceno vniveč.

I když tenhle příběh není pohádka, ale tvrdý životní příběh jednoho vynikajícího tvůrce, přesto dopadne skoro až pohádkově  - dobře.

Díky PhDr. Iloně Víchové, Ph.D., která se osobě Svatoslava Böhma věnovala z odborného hlediska a díky zájmu a pochopení Musea Kampa, tedy Nadace Jana a Medy Mládkových a jejího představitele JUDr. Jiřího Pospíšila, došlo k malému zázraku. Sbírka byla zachráněna. Jednak nesmírně náročnou kompletací toho co zbylo a pak následnou náročnou dvouletou rekonstrukcí restaurátory spolupracujícími s Museem Kampa. Výsledkem je fakt, že byla otevřena výstava Svatoslava Böhma v Museeu Kampa a že sbírka dochovaných a zrestaurovaných děl byla autorem následně Museu věnována.

JUDr. Jiří Pospíšil nás také informoval, že sbírka po této výstavě přímo v Museu Kampa, bude nabídnuta některé Severomoravské muzejní či galerijní instituci k zapůjčení pro vytvoření stálé expozice děl Svatoslava Böhma. 

 

 

A teď už komentář osoby nejpovolanější, PhDr. Ilony Víchové

 

I když Ilona Víchová hovořila velice poutavě a i pro méně odbornou veřejnost jasně a srozumitelně, netroufáme si přesto cokoli z její přednášky parafrázovat, ale dovolíme si dát prostor přesné citaci její precizní a fundované kurátorské zprávy. 

 

„Mezinárodně činný Klub konkretistů založený v roce 1967 v ateliéru Miroslava Vystrčila na pražské Kampě trojicí umělců – Radkem Kratinou, Jiřím Hilmarem a Tomášem Rajlichem – a teoretikem Arsénem Pohribným utvářeli autoři žijící na celém území Československa. Vedle Prahy, Bratislavy, Brna, Jihlavy a Olomouce byla důležitým a do velké míry i specifickým ohniskem severní Morava. V druhé polovině šedesátých let působil v Ostravě Rudolf Valenta a mezi lety 1959 a 1992 Zdeněk Kučera. V Havířově po celý svůj život tvořili Jiří Bielecki a Jaroslav Rusek, v Krnově Jindřich Gola. V Ostravě-Třebovicích dodnes rozvíjí svůj výtvarný program Eduard Ovčáček a v Krnově Svatoslav Böhm. Právě v ateliérech obou posledně jmenovaných umělců probíhala hned od roku 1967 podnětná setkání klubu. Sem přijížděli další členové skupiny, včetně Arséna Pohribného, zde se vedly diskuse o směrování uskupení, jeho teoretickém ukotvení i plánech klubových výstav.

Severomoravská sekce Klubu konkretistů byla specifická nejen frekventovaností a významem klubových schůzek, ale i charakterem tvorby svých představitelů. Typickými znaky jsou zejména progresivita v uplatňování nových výtvarných prostředků a vztah k experimentu, o čemž vedle Bieleckého a Ovčáčkova výtvarného názoru svědčí právě uvažování Svatoslava Böhma.

 

 

Dokladem jsou nejen Böhmovy dřevěné reliéfy z šedesátých a první poloviny sedmdesátých let, které prokazují silné paralely s nejprogresivnějšími tendencemi na poli neokonstruktivních tendencí, ale také realizace v architektuře, grafické úpravy knih, návrhy knižních obálek, firemních značek, jejichž společnými rysy jsou věcnost a elementárnost výtvarného jazyka.

Přestože Böhmův výtvarný názor je v mnoha ohledech originální, v polistopadové době nebylo Böhmově tvorbě věnováno tolik odborného zájmu, jaký by si zasloužila. Otázka je, nakolik tuto situaci ovlivnila geografická poloha Krnova, nakolik charakter umělcovy osobnosti, který místo sebeprosazování vždy upřednostňoval soustředěnou práci, a nakolik fakt, že se v roce 1997 Krnovem přehnala povodeň, která většinu děl závažně poškodila nebo nenávratně zničila. Vzhledem k tomu, že se Museu Kampa podařilo řadu důležitých prací Svatoslava Böhma citlivě zrestaurovat, mohly být uskutečněny jak výstava, tak doprovodná publikace zaměřené především na umělcovu tvorbu z období šedesátých let až po příchod normalizace. Svým kontextuálním záběrem a důrazem na souvislosti výtvarného vývoje tento projekt navázal na linii výstav věnovaných umělcům z okruhu Musea Kampa, například Jiřímu Bieleckému, Jiřímu Hilmarovi, Radku Kratinovi nebo Františku Kynclovi, a stal se dalším krokem v konsekventně naplňovaném programu muzea. Zařazením tvorby Svatoslava Böhma do odborného zájmu i sbírkového fondu prokázalo Museum Kampa nejen osobní respekt a úctu k tvůrci, ale také profesionální snahu uchovat tento specifický příklad neokonstruktivního umění pod záštitou paměťové instituce.“

 

PhDr. Ilona Víchová, historička umění a kurátorka výstavy Svatoslava Böhma - Půdorysy paměti.  

 

 

Závěr celého aktu byl velkolepý

 

Krom oboustranného děkování také proběhl křest publikace vytvořené Ilonou Víchovou a věnované dílu, životním peripetiím a osobě Svatoslava Böhma. Došlo však i na poctu v rámci Musea Kampa vůbec asi nejvyšší, jakou je zazvonění na legendární zvonek paní Medy Mládkové, která se pro svůj věk už takovýchto akcí nemůže zúčastnit, a která vždy, každou výstavu, právě odzvoněním na tento zvonek zahajovala. Tentokrát tuto poctu dostal sám autor výstavy Svatoslav Böhm. A vysloužil si pak dlouhotrvající aplaus na „otevřené scéně“ z temnot nádvoří Musea Kampa. V jeho závěrečném slově pak ještě zazněla i jedna nadějná větička: „Doufám, že to neberete jako konec mojí tvorby.“

Ne, mistře, rozhodně nebereme, těšíme se na další a další umělecké počiny vámi vytvořené. A děkujeme. Což jistě znělo v myslích většiny přítomných.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček 

 

 

SVATOSLAV BÖHM / základní životopisná data

12. února 1934 narodil se ve Žďáru nad Sázavou

1950–1954 studoval Školu uměleckých řemesel v Brně (ŠUŘ), tehdejší název zněl Vyšší škola uměleckého průmyslu

1954–1956 vykonal vojenskou službu

1957 přesídlil za rodiči do Krnova, kde se trvale usadil

1957–1960 učil děti výtvarného oddělení Domu pionýrů a mládeže v Krnově

1960–1962 pracoval jako výtvarný redaktor časopisu Červený květ v Ostravě

1960–1963 působil jako externí pedagog na krnovském gymnáziu

1961 přijat do Svazu československých výtvarných umělců

1963 navštívil továrnu na výrobu varhan v Krnově, což mělo vliv na další směrování umělcovy tvorby

1965–1971 členem tvůrčí skupiny Kontrast Ostrava (po roce 1989 znovuobnoveno)

1967–1968 obdržel stipendium Českého fondu výtvarných umění

1967–1971 členem Klubu konkretistů

1968 v Galerii Kuří rynek v Ostravě se konala první umělcova samostatná výstava (představila dřevěné reliéfy z šedesátých let 20. století)

1970–1989 odklonil se od volné tvorby a zaměřil se na grafický a knižní design, expozice veletrhů, loga a spolupráci s architekty na řešení interiérových a exteriérových prostorů

od roku 1989 členem skupiny a13 – volného sdružení krnovských výtvarníků

1989–2020 vrátil se k volné tvorbě

1997 povodeň zaplavila umělcův ateliér a poškodila většinu děl, zničila archiv s dokumentací, korespondencí a fotografiemi

2013 definitivně ukončil práci na úkolech z oblasti grafického designu

2014–2020 rozvíjí kresebné a pastelové záznamy jesenické krajiny žije a tvoří v Krnově

 

 

Zastoupení ve sbírkách:

COLLETT Prague | Munich

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie výtvarného umění v Ostravě

GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Landesmuseum und Landesgalerie Burgenland, Eisenstadt (Burgenlandské zemské muzeum a galerie v Eisenstadtu, Rakousko)

Městské muzeum v Krnově

Moravská galerie v Brně

Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových

Muzeum Narodowe w Warszawie (Národní muzeum ve Varšavě, Polsko)

Muzeum umění Olomouc

Muzeum v Bruntále

Národní památkový ústav – státní zámek Hradec nad Moravicí

Sbírka tiskárny Retis v Krnově

soukromí sběratelé v České republice a v zahraničí

 

 

Svatoslav Böhm / Půdorysy paměti

28/9/ 2021 - 5/12/ 2021

Museum Kampa

výstavní sál: Konírna

U Sovových mlýnů 2, 118 00 Malá Strana

OTEVÍRACÍ DOBA: Každý den od 10-18 hodin.

VSTUPNÉ:
SVATOSLAV BÖHM

Dospělý: 90 Kč

Student/Učitel/Senior: 50 Kč

Dítě do 6 let: zdarma

Rodina (2 dospělí + 3 děti mladší 15 let): 150 Kč

 

CELÉ MUSEUM

Dospělý: 290 Kč

Student/Učitel/Senior: 150 Kč

Dítě do 6 let: zdarma

Rodina (2 dospělí + 3 děti mladší 15 let): 550 Kč

STÁLÁ EXPOZICE

Dospělý: 190 Kč

Student/Učitel/Senior: 100 Kč

Dítě do 6 let: zdarma

Rodina (2 dospělí + 3 děti mladší 15 let): 350 Kč