Slavnostní otevření zámku Roztoky u Prahy aneb jak jsme v černé kuchyni pobyli

31.12.2013 18:26

Den Středočeského kraje -  Roztoky u Prahy

28. 10. 2013

 

Byli jsme pozváni na slavnostní otevření zámek v Roztokách u Prahy. Zájem návštěvníků překonal představy organizátorů akce.

V posledních dvou letech jsme prováděli rozsáhlou renesanční a barokní rekonstrukci, kterou jsme vtiskli novou podobu nejen plášti budovy, ale i interiérům zámku. Zrestaurován byl např. renesanční sál s malovaným trámovým stropem a s torzálně dochovanými nástěnnými malbami. Obnovou prošla původně gotická arkýřová kaple v koncertním sále, jejíž nástěnné malby představují zcela jedinečné malířské dílo srovnatelné se soudobými malbami dvorského okruhu Václava IV.  V upravených prostorách zámku vznikly také dvě zcela nové prohlídkové trasy.  Expozice v přízemí nám přibližuje chod lichtenštejnské správy (1623 – 1803) panství Roztoky a velkostatku,jehož kancelář i potřebné obytné zázemí včetně kuchyně a spižírny.  Historicky odráží závěr knížecí držby panství, dobu kolem roku 1800.  


28. 10. 2013

V tento den, kdy jsme si za krásného slunečního dne  na nádvoří zámku připravili pouť se stánky s občerstvením,  jsme si mohli po rozsáhlé rekonstrukci v hodnotě 85,5 milionu korun zámecký areál prohlédnout.  Zkrášlené prostory mezi prvními z návštěvníků obdivovala také středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková.  Těší mě, že si mohu jako jedna z prvních rekonstrukci zámku prohlédnout. Přiznám se, že jsem byla hodně zvědavá, jak se opravy zámku, který v roce 2002 značně poznamenala povodeň,  povedly. A skutečně musím přiznat, že nová tvář zámku je půvabná. Doufám, že i nadále bude Středočeský kraj pokračovat v revitalizaci památek, kterých je v kraji více než 4600,“ prohlásila hejtmanka. Byla nadšená, že vše je na dobré cestě, že si můžeme prohlédnout všechno prohlédnout včetně černé kuchyně, a abychom drželi palce, a nedošlo už k žádným záplavám…

 

 


 

 

 

 

 

Byla rekonstrukce nutná?

Budova zámku, kterou v současnosti užívá jako své sídlo příspěvková organizace kraje Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, potřebovala po škodách způsobených povodněmi v roce 2002 nutně rekonstrukci, kterou se rozhodl provést Středočeský kraj a využil k tomu také evropské dotace. Celkové náklady projektu činily cca 85,5 milionu korun, z toho dotace z fondů EU činila 62,5 milionu korun. Rekonstrukci měla na starosti společnost Subterra, a. s.


Chceme, aby zámek sloužil lidem, a to v co nejširším možném měřítku, proto jsme s jeho rekonstrukcí neváhali a jak můžete dnes vidět, zámek bude skutečně sloužit veřejnosti nejen jako historická památka, ale také jako kulturní, vzdělávací a zábavné centrum,“ dodává ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štětina. Na závěr akce jsme  ze zámecké zahrady vypustili  balon, protože končila výstava o balonech . A tak předkládáme i fotky z balonu na zámek...

Pár slovíček o zámku i jeho stavebních úpravách

Zámek se nalézá v centru obce Roztoky nedaleko soutoku řeky Vltavy a Únětického potoka. Vedle samotného zámku areál zahrnuje bývalý hospodářský dvůr, zámecký park a společně s přilehlým areálem Braunerova mlýna a atelierem Zdeny Braunerové je místem konání řady oblíbených kulturních akcí, výstav, svateb a dalších společenských událostí.

 

  • Zámek v Roztokách je dvojpodlažní budova bývalé vodní tvrze na nepravidelném oválném půdorysu, obtáčejícím zcela uzavřené vnitřní nádvoří obklopené dvoupodlažními arkádami. V severovýchodním nároží zámku tvoří významnou dominantu vrcholně gotický arkýř s kaplí v úrovni prvního patra, pokračující hranolovou věží s jehlancovou střechou s lucernou, která mimo jiné svědčí o bohaté historii a složitém stavebním vývoji objektu.
  • Návrh celkové obnovy a opětného oživení zámku pro potřeby Středočeského muzea měl za úkol obnovení předchozího funkčního využití pro konání společenských akcí a svateb, výstav a rozšíření expozičních prostor i historických instalovaných interiérů v souladu se společenskými a památkovými hodnotami objektu.
  • V přízemí zámku se nově nalézá pozoruhodná svatební síň ve dvou klenutých prostorách s restaurátorsky opravenými renesančními omítkami a výmalbou a krásným kamenným sloupem. V dalších klenutých sálech přízemí nejvíce poškozených povodní z roku 2002 byly provedeny též zásadní stavební opravy pro budoucí historickou expozici, která by měla přiblížit bydlení správce zámeckého hospodářství v 18. a 19. století. Další klenuté sály v přízemí byly upraveny pro budoucí informační centrum, šatnu a zázemí průvodců.

  • Ve většině sálů v přízemí byly položeny nové cihelné či kamenné dlažby, které jsou v expozičních sálech vybavené podlahovým topením. Arkády a nádvoří byly doplněny kamennými dlažbami a v průjezdu byla obnovena dřevěná špalíková dlažba. Během archeologického průzkumu byly v podlahových skladbách odhaleny rozsáhlé pozůstatky historického zdiva, které přiblížily nejstarší stavební fáze a podobu roztocké tvrze ve středověku. Pro veřejnost budou zpřístupněny též dva historické klenuté sklepní prostory pod jihovýchodním nárožím zámku s expozicí v podobě lapidária.
  • Ve druhém nadzemním podlaží byl nově upraven víceúčelový sál včetně gotické kaple, s pietně restaurovanou významnou malířskou výzdobou. Ve zbývajících sálech, počínaje malou výstavní síní, určenou pro krátkodobé výstavy, byly provedeny stavební úpravy pro budoucí souvislou interiérovou instalaci zámeckých interiérů s historickým mobiliářem. Renesanční sál v druhém nadzemním podlaží, který dříve sloužil jako svatební sál, prošel restaurátorskou opravou a bude plnit funkci výstavní síně nejhodnotnějších exponátů muzea. Arkáda v druhém nadzemním podlaží byla vydlážděna cihelnou čtvercovou dlažbou a poskytuje půvabný pohled do vnitřního dlážděného nádvoří zámku, které umožní konání různých kulturních událostí.
  •  
  • Prostor hambalkového krovu atypické sedlové střechy nad oválným půdorysem zámku byl upraven pro účely výstavní galerie, přístupné kromě výtahu stávajícím schodištěm doplněným o vstupní dřevěnou schodišťovou halu. Krov byl zateplen a zastřešen novou pálenou krytinou z bobrovek nahrazujících předchozí lepenkové šindele.
  • Důležitou součástí pro novou tvář zámku v procesu obnovy byly kompletní opravy povodní poškozených vnějších omítek a nové vápenné výmalby v okrovém odstínu na vnějších fasádách s opěrnými pilíři i vnitřních nádvorních fasádách s arkádami. Závěrem byly provedeny dílčí terénní a zahradní úpravy nejbližšího okolí zámku v bývalém vodním příkopu.


 

 

 

 

 

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Máme otevřeno: středa – neděle:   10.00 – 18.00 hodin

 

Výstavy celoročně

 

e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz

www.muzeum-roztoky.cz

 

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka, www.muzeum-roztoky.cz