První ročník Magic Carpets: Urban skanzen aneb proč se současná města tak sobě navzájem čím dál více podobají?!

16.07.2018 13:35

 

Clam - Gallasův palác/přízemí - Praha

13.7. - 3. 8. 2018

 

 

 

 

 

 

První ročník Magic Carpets, evropské platformy, se zaměřil na umělecký výzkum vlivu cestovního ruchu a migrace na podobu městské krajiny, a s tím související změny v životě obyvatel.

 

 

Na vernisáži  nové výstavy v Clam- Gallasově paláci, výstavy, v jejímž názvu Urban skanzen se objevuje pojem skanzen, kterým byla původně označována muzea pod otevřeným nebem, jsme se po slavnostním zahájení ve 2. patře Clam- Gallasova paláce  seznámili s díly 4 umělců (Daniela Baráčková, David Možný, Jan Pfeiffer, Daniel Tollady) a s videoinstalací ateliéru Intermedií FAVU VUT pod vedením Pavla Sterce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V daném slovním spojení však vypovídá o daleko citlivějším a přitom pejorativním označení atraktivních historických částí měst, která byla nadměrným přílivem turistů zbavena autentického života a přeměněna na inscenované kulisy pro návštěvníky.

 

 

´Neviditelná všemohoucí ruka´ volného trhu diriguje vystěhovávání rezidentů a mizení místních obchůdků, které jsou nahrazeny projekty luxusní spotřeby a řadou obchodů se suvenýry, lačnícími po kýči zfalšované tradiční tvorby. Tento fenomén nezbytně vede k proměně funkce těchto městských lokalit, z nichž se stávají prvoplánové atrakce, připomínající pouťový provoz (na www.www-kulturaok-eu.cz jsme si přitom vzpomněli na nedávnou akci k podpoře turismu (kde místní lidé nejsou vůbec místní), kterou můžeme pozorovat v Českém Krumlově).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zájmu prezentace a maximálního komerčního využití v rámci cestovního ruchu se z některých kulturních památek díky přehnané a někdy až nesmyslné ochraně stávají mumifikované ´idoly´, zatímco jiná unikátní díla architektury a objekty, které leží mimo turistické oblasti, jsou bez sebemenšího váhání odsouzena městskými úředníky k demolici.

 

 

Hlubší vhled do problematiky vlivu cestovního ruchu na městskou krajinu

přináší Boris Groys

ve své eseji Město v éře turistické reprodukce,

kde dospívá k závěru,

že zatímco romantická turistika v 19. století přispívala k monumentalizaci města

- pohled procházejícího turisty transformoval ´

dočasnost na trvalost, prchavost do nadčasovosti, efemérnost do monumentality´,

 

v postromantické éře již necestují jednotlivci.

 

Místo toho nyní opouštějí místa svého původu

 a kočují po celém světě nejen jednotliví lidé,

 ale i věci všeho druhu, znaky a obrazy odvozené od místních kultur.

Redundantní architektonické a umělecké styly,

 politické předsudky, náboženské mýty a tradiční zvyky

již nejsou nadále určeny k tomu, aby byly překračovány ve jménu univerzality,

 ale aby byly turisticky reprodukovány a šířeny na celém světě.

 

Ačkoli svobodné nomádství vnímáme jako základní civilizační hodnotu,

 jako způsob,

jak si lidé osvojují vztah ke kultuře a tradicím různých civilizací,

 cestovní ruch,

 jenž objevoval kulturní rozdíly a lokální identity,

jehož podstatou bylo hledání estetických zážitků,

mezitím se přesunul na novou úroveň.

 

Současná podoba globálního cestovně - zábavního průmyslu

přepisuje vztah mezi městským ou-topos a světovou topografií.

 Dochází k paradoxní petrifikaci lokálních kultur a identit

 vedoucí k jejich homogenizaci

- města -

se tak sobě navzájem čím dál více podobají.

Jedním z důsledků takového procesu je,

 že skutečné diference nevznikají mezi jednotlivými městy,

 ale uvnitř nich.

Dochází ke gentrifikaci,

 vytváření městských center a periferií,

turistických a kulturních čtvrtí,

bujení kulturních ´průmyslů´,

 ruku v ruce s proliferací vyloučených lokalit

 a

 privatizací veřejného prostoru.

 

Daniel Tollady

 

  • je hostující umělec z Kentu, který během měsíčního rezidenčního pobytu v Praze zkoumá uvedenou problematiku. Za spojující ústřední prvek svého uměleckého výzkumu zvolil mapu, kterou pak reprodukuje a přenáší na různé objekty každodenního života. Tato mapa bodově zachycuje řadu osobních prožitků a sleduje síť místních příběhů tak, aby je znovu epizodicky rozprostřela do prostředí opuštěného pokoje, čímž vzniká archiv urbánního života.

 

Videoinstalace ateliéru Intermedií FAVU VUT pod vedením Pavla Sterce

s názvem Last Word

je založena na principu sémantické agregace a významové dedukce.

Jde o jakousi konceptuální hru:

napřed každý zvlášť

a

postupně ve stále větších skupinkách shlukují slova a videa,

agregují sémantické ´paprsky´ k jednomu, centrálnímu:

na poušti dospějí všichni dohromady ke slovu,

které homeopaticky zahrnuje všechna předešlá.

 

Je to slovo ´rtěnka´.

 

Instalace vznikla v roce 2016 při příležitosti ateliérového výjezdu do Izrael

e a kopíruje strukturu největší solární elektrárny Ashalim,

která pomocí 50 tisíc zrcadel směruje světlo do jediného bodu,

kterým je černý tubus, ohřívající vodu, jež je využívána k výrobě elektrické energie.

 

Daniela Baráčková

  • do tématu vnáší mezigenerační přesah, prostupující příběhem Plumlova. Velkorysá venkovská rezidence, navržená knížetem Karlem Eusebiem z Liechtensteina původně jako čtyřkřídlý zámek, jejíž dokončení kníže svěřil svému synovi, nebyla nikdy dostavěna.
  • autorka na ambice dospělého světa pohlíží očima dítěte, nezatíženého ani etickými a společenskými normami, ani konzumní ideologií současnosti, a její hravá estetika zprostředkovává velice osobní sdělení. Řada kreseb je vystavena formou nálepek, které navozují pocit nedávné přítomnosti autentického příběhu v prostoru. V tomto podání nejde o kritiku dopadů globalizace ve vztahu ke kvalitě veřejného prostoru nebo urbánnímu myšlení, ale jde jí spíše o znázornění osobního světa, a jak píše kurátorka Markéta Žáčková, „soustředí se na přesuny ideových a výrazových režimů mezi osobním a veřejným, intuitivním a poučeným, náhodným a promyšleným“.

 

Jan Pfeiffer

  • natočil pro danou výstavu krátký film, v němž promítnul příběh šlechtické rodiny Gallasů na svoji vlastní rodinu. V jeho provedení se tedy příběh opouštění stává velmi osobní, ať už z toho důvodu, že on sám vyrůstal v samém srdci turistické Prahy a byl časem nucen tuto lokalitu pro její rušnost opustit, nebo díky jeho tradičně citlivé scénografii pracující s historickými stopami.

 

David Možný

  • je známý především jako autor precizních a monumentálních videoinstalací, které diváka přenášejí do fiktivních anachronických prostředí dojímajících svou utopičností. Pro tuto výstavu však vytvořil prostorovou instalaci se zvukovou stopou, která reflektuje každodennost pražské metropole.

 

 

Kurátorka výstavy: Elis Unique

Architekt výstavy: Miloš Marek

 

110 00 Praha 1

Husova 20

Máme otevřeno denně: 11.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

https://praguebiennale.net

https://magiCCarpets.eu

https://www.danieltollady.co.uk/