PRAG_KASSEL: Hybridní nesnáze/ Hybrid Inconvenience aneb díváme-li se na minulé události z pohledu dneška…

26.09.2018 15:18

 

 

Galerie NoD -  Praha

25. 9. - 17. 10. 2018

 

 

 

 

 

Vernisáž výstavy PRAG_KASSEL: Hybrid Inconvenience (Hybridní nesnáze), která rozvíjí existující spolupráci ateliéru Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové z pražské AVU a ateliéru Floriana Slotawy na kasselské Kunsthochschule, zahájil Pavel Kubesa, kurátor galerie a výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Skupinový projekt se dlouhodobě zajímá

o možnosti prostorových forem ve vztahu k proměňujícím se sociálním,

kulturním a technologickým paradigmatům.

S příklonem k otázkám české a německé vzájemné historie a identity se projekt

věnuje tématu významné historické události Mnichovské dohody (1938)

a rozpracovává možnosti jejího symbolického potenciálu

v jazyce současného vizuálního umění.

 

V návaznosti na minulé činnosti

se projekt etabluje jako aktivita prohlubující česko-německé vztahy

a vztah dvou prestižních škol na poli výtvarného umění.

 

Jedním z cílů projektu je snaha o konceptuální analýzu a extrahování symbolických forem a dějů strukturovaného historického geopolitického fenoménu Mnichovské dohody, politického aktu, který zásadně ovlivnil chod dějinných událostí 20. století a který může rezonovat a získávat na své aktuálnosti i v současné celospolečenské diskusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přizvaná šestice autorů se pokouší na základě podnětů̊ česko-německých vztahů, repetitivnosti dějinných událostí, reflexe geopolitického uspořádání a postavení člověka v současné Evropě vystavět symbolický narativ, reflektující některé z volných interpretací dějů, pohybů, energií či situačních celků formujících danou historickou událost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři usilují o nalezení společného uměleckého jazyka, díky kterému budou problematickou událost tematizovat nikoli ze zavedených pozic příslušníků̊ dvou národů, nýbrž z pozice jednotné generace, která reflektuje stigma historického momentu s odstupem a ve snaze o aktualizaci odkazu v dnešním politickém a společenském kontextu.

 

Autoři se zamýšlejí nad symbolickým charakterem významné dějinné události, abstrahují její historickou konkrétnost. Tři němečtí a tři čeští umělci usilují o to využít její potenciál směrem k archetypálnímu chápání vztahu člověka a místa, teritoria a politického aktu, přeskupení, promýšlejí pojmy vyvlastnění či zbavení, charakteristiky útlaku a „kolonizace“ či „impéria“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptáme se společně, co je to strategie, kalkul a rovnováha sil, zkoumáme možnosti prototypování nových forem politických a mezinárodních vztahů a spolupráce, forem vespolné identity a přemýšlíme nad rolí obou národů v jejich budování. V průběhu příprav projektu jsme si kladli otázky typu „Jak se proměňuje fenomenální charakter prostoru na základě různých symbolických či politických aktů vůle?“ či „Jaký je charakter a uspořádání prostoru, který je vytvářen dialogicky, nebo naopak strukturován „diktátem“?“ Zajímalo nás, zda existují paralely mezi konkrétní historickou událostí ve fyzickém světě a praxemi v prostředí digitálních technologií a sítí. Jak by mohl vypadat ideální fenomenální a politický prostor sjednocující různá etnika, národy a menšiny? Lze takový prostor modelovat prostředky jazyka vizuálního umění? V základu se však dotýkáme i mnohem intimnějších otázek, jako je „místo pro život“, „domov“ či jeho opouštění...“,  řekl kurátor výstavy Pavel Kubesa.

 

 

 

Projekt PRAG_KASSEL: Hybrid Inconveniece se proto nesnaží o konkrétní historický výklad významného výročí události celoevropského významu, ale pokouší se dekonstruovat „mnichovský mýtus“ a nahlédnout jeho imaginární stavební bloky z různých perspektiv se zaměřením na jejich symbolický potenciál.

 

 

Vystavující umělci: Elko Braas, Andrea Sobotková, Linus Clostermann, Denisa Šváchová, Luise Hampel, Artur Magrot

 

 

 

Kurátor: Pavel Kubesa

Architektura výstavy: Jakub Jansa

Projekt vznikl za podpory ČNFB

110 00 Praha 1

Dlouhá 33

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.nod.roxy.cz