Návrh zákona o veřejných kulturních institucích aneb konečně je už vyznačena cesta k podpoře živé kultury v regionech…

19.05.2023 17:01

Ministerstvo kultury  18. 5. 2023

 

„Zákon o veřejné instituci v kultuře se u nás řeší už mnoho let a přesto, že už jej několik vlád v minulosti slibovalo, nebyl doposud přijat. Přitom jde o důležitou právní normu, která by kulturním institucím mnohé zjednodušila a pomohla jim v dalším rozvoji.

Zvýší jejich autonomii v oblasti dlouhodobého plánování.

Vícezdrojové financování prospěje zejména kulturním institucím v regionech, například městské divadlo by mohl významně podporovat i kraj.

Žádná z kulturních institucí ale nebude nucena k nové právní subjektivitě, vše bude na bázi dobrovolnosti.

Potřeba zákona je ukotvena i v Programovém prohlášení vlády.

Jsem nesmírně rád, že díky intenzivní práci se to nyní podařilo a po 17 letech máme plnohodnotnou verzi návrhu zákona.“

Martin Baxa, ministr kultury

 

 

Návrh zákona o veřejných kulturních institucích je v legislativním procesu, ale po jeho přijetí nabídne kulturním institucím nové možnosti a větší flexibilitu.

Ministerstvo kultury v čele s Martinem Baxou předložilo návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení.

Cílem navrhovaného zákona je větší stabilita kulturních institucí, především víceleté plánování a vícezdrojové financování a také možnost spoluzakládání obcemi či kraji,  případně spolufinancování ze strany státu nebo územních samosprávných celků.

 

Na legislativní frontě, zatím klid

Na pozvání tiskového odboru Ministerstva kultury jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz měli příležitost zúčastnit tiskové konference, na níž bylo ministrem kultury Martinem Baxou oznámeno dokončení návrhu zákona o veřejných kulturních institucích a jeho předložení k legislativnímu procesu. Tento proces, jak už předem naznačil Martin Baxa, nebude snadný, ale vzhledem k tomu, že vznik takovéhoto zákona, měly ve svých programech všechny předchozí vlády a všichni předchozí ministři, za uplynulých sedmnáct let a žádná z vlád nedokázala znění takovéhoto zákona ani připravit, jsme dnes už konečně zjevně na dobré cestě.

Až teprve současné ministerstvo kultury totiž připravilo - s využitím vyhodnocení a podkladů Asociace profesionálních divadel - do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, v němž navíc sjednocuje i postoje všech zainteresovaných subjektů.

Spolupracovalo na něm také s Ministerstvem financí, stejně jako i se zástupci odborné veřejnosti.

V polovině roku 2023 by tak podle „Plánu legislativních prací vlády na rok 2023“ měl být návrh zákona vládě předložen.

 

 

 Ministerstvo definovalo nové právnické osoby

  

V České republice se ze strany odborné veřejnosti dlouhodobě objevovaly a objevují snahy o zefektivnění řízení, modernizaci správy a financování kulturních institucí – příspěvkových organizací. Ministerstvo kultury proto nyní definovalo nový typ právnické osoby, jenž odpovídá současným nárokům.

V právním řádu České republiky existují různé druhy právních forem/právnických osob, které jsou více či méně využitelné pro poskytování veřejných kulturních služeb. S ohledem na potřebu zajištění kontinuálního financování kulturních služeb a také adekvátního vlivu zakladatele na činnost veřejné kulturní instituce však není ani jedna z těchto možností zcela optimální.

Právě proto je vhodné, aby byl zaveden nový druh právnické osoby pro oblast poskytování veřejných kulturních služeb, který bere v úvahu jejich specifika.

Zákon o VKI zakotví veřejnou kulturní instituci jako zvláštní typ ústavu, představující alternativu ke stávajícím příspěvkovým organizacím.

 

Co k tomu říká Asociace profesionálních divadel a Asociace symfonických orchestrů?

 

Na tiskové konferenci byl přítomen také Stanislav Moša, známý široké veřejnosti jako režisér, textař a libretista, od roku 1992 úspěšný ředitel Městského divadla Brno. Zde však byl ve své další roli, a to jako předseda Asociace profesionálních divadel. Tedy instituce na vzniku návrhu zákona o VKI významně s Ministerstvem spolupracující.

Úvod jeho vstupu nezapřel, že Stanislav Moša je zkušený dramatik. Na pouhých – až bizarních – holých faktech, čistě citovaných ze skutečných závěrů (ne)snah a nenaplněných proklamací všech předchozích vlád a jejich ministrů kultury za uplynulých sedmnáct roků, ilustroval vývoj, jehož zdárné vyústění se odehrálo až teprve pod současným vedením Ministerstva kultury. Ocenil tak upřímně ochotu jednat a dojednat, kterou projevil současný ministr kultury Martin Baxa.

  

„Asociace profesionálních divadel a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů řeší alternativy vedení a financování kulturních organizací jako klíčové téma desítky let. Pro celou kulturní obec je obrovským přínosem, že se díky intenzivní práci a pozitivnímu přístupu Ministerstva kultury podařilo návrh zákona o VKI předložit k připomínkám. Nově vzniklá právní forma má zejména eliminovat problémy, se kterými se organizace potýkají, jako je právě zastaralý model financování a nakládání s peněžními prostředky, včetně odměňování výkonných umělců.“

Stanislav Moša, předseda Asociace profesionálních divadel

 

 

Průlet návrhem zákona o Veřejných kulturních institucích

 

Všechny přítomné – a zdaleka to nebyli jen odborní a zainteresovaní novináři z celé palety našich médií, ale byli přítomni také ředitelé regionálních divadel, včetně Jana Buriana, ředitele Národního divadla – samozřejmě nejvíc zajímala definitivní verze návrhu zákona o Veřejných kulturních institucích.

Nelehkou roli prezentovat v zásadních bodech návrh zákona, dostala JUDr. Petra Smolíková, vrchní ředitelka sekce legislativy a mezinárodních vztahů Ministerstva kultury. Ve svém výborně připraveném příspěvku nás, za současné projekce základních bodů budoucího zákona, se zasvěceným komentářem k nim, seznámila s obsahem celého návrhu zákona.

 

„Organizacím s novou právní formou zákon zároveň umožní zapojení odborné veřejnosti přímo do činnosti a řízení VKI, spolufinancování a dlouhodobé plánování, respektive: předvídatelnost a efektivitu v hospodaření. Tyto organizace budou také méně choulostivé na případné politické vlivy.“

JUDr. Petra Smolíková,

vrchní ředitelka sekce legislativy a mezinárodních vztahů Ministerstva kultury

 

 

Ve svém vstupu zejména zdůraznila následující kritéria: 

·         VKI může být založena státem, územním samosprávním celkem, tedy krajem nebo obcí.

·         Transformace stávajících příspěvkových organizací na VKI bude ze strany zřizovatelů dobrovolná, přičemž o případné změně právní formy příspěvkových organizací bude rozhodovat právě zřizovatel.

·         Nadále se ovšem počítá i se zachováním právní formy příspěvkových organizací.

·         Nejvyšším orgánem VKI bude správní rada, kterou jmenuje zakladatel, statutárním orgánem VKI bude ředitel volený správní radou, kontrolním orgánem pak dozorčí rada rovněž jmenovaná zakladatelem.

·         Zakladatel bude financovat VKI podle víceletého finančního plánu, na který bude navazovat každoroční rozpočet VKI.

·         Stát se bude moci finančně podílet na činnosti VKI založené územním samosprávným celkem formou dotace na smluvní bázi, a naopak územní samosprávní celek se bude moci podílet na činnosti státem založené VKI, rovněž na smluvní bázi.

 

Závěrem pak ještě dodala, že

„navrhovaná právní úprava je částečně inspirována funkčními zahraničními modely, primárně však reaguje na realitu českého prostředí.

Zákon by měl nabýt účinnosti k 1. červenci 2024.“

 

 

Poslední slovo má ministr kultury

 

Pan ministr Baxa sice zjevně neztrácí optimismus, protože návrh zákona už při jeho formulování byl konzultován s celou řadou potenciálních oponentů, přesto však dal najevo, že je i realista a že počítá v otázce Zákona o VKI horký legislativní podzim, jenž nastane při projednávání tohoto návrhu zákona. Pan ministr doslova volil sousloví: „podzimní bitva“. Proto je zatím jediný pevný termín, datum 5. 6. 2023, kdy dostane definitivní znění návrhu zákona o Veřejných kulturních institucích - tzv. na stůl - vláda…

 

 

Držme, ve vlastním zájmu, panu ministrovi a vládě v této věci oba palce…

 

Závěrem už jen, celou tiskovou konferenci moderující Vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Ministerstva kultury, Jana Malíková, vyzvala tradičně přítomné k dotazům. Překvapivě však – jakoby – nebyly. Tak konferenci ukončila. Tím okamžikem ale nastal úprk novinářů s mikrofony a nahrávacími zařízeními do fronty na jednotlivé aktéry jednání s individuálními dotazy a reporty.

My za www.www-kulturaok-eu.cz jsme zase nejkratší cestou mířili do redakce, abychom o všem slyšeném, co nejrychleji informovali i návštěvníky našeho webu.

 

Text s využitím tiskových materiálů od MK připravil: Richard Koníček

Foto: MK a Richard Koníček (3 x)