Milan Grygar: Vizuální a akustické aneb když slyšíme zvuky všude, všude...i v obrazech

17.12.2014 15:23

Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 2. patro

17. 12. 2014 – 5. 4. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tiskové konferenci, jež se odehrávala celá v magické modré barvě z pozadí obrazu Antifony 2014, jsme po zahájení ředitelkou GHMP Magdalenou Juříkovou, jež nás seznámila i s bohatě naplněným výstavním plánem na rok 2015,  mohli osobně na vlastní oči poznat trošku posmutnělého autora výstavy Milana Grygara (na foto vpravo). Ve své výtvarné tvorbě již 50 let významně zabývá vztahem zvuku, obrazu a prostoru. Dnešní výstava zahrnuje především retrospektivu rozsáhlého díla Milana Grygara od 60. let 20. stol. až po dnešní dobu. Kromě obrazů i kreseb můžeme zhlédnout i černobílý dokument z roku 1971 o tom, jak ty věci vznikaly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dáme slovo kurátorce Haně Larvové

V českém uměleckém kontextu jde o ojedinělý koncept, který spíš než s domácí scénou souvisí s názorovými okruhy evropského a amerického umění.  Milan Grygar zásadním způsobem zasáhl do vývoje českého  umění  již v pol. 60. let, když realizaci uměleckého díla  propojil se specifickým výrazovým fenoménem prostorovosti zvuku. Tato akustická událost před ním otevřela široké spektrum možností a nasměrovala celou jeho další tvorbu. Přesvědčení o souvztažnosti akustického a vizuálního jej přivedlo k systematickému zkoumání možných podob tohoto propojení.

 

Zvuk se stal nadále trvalou součástí jeho děl;  je ve skryté podobě přítomen ve všech kresbách, kreslených partiturách, obrazech a obrazech-partiturách.

 

  • Grygar poprvé zapojil zvuk do realizace Akustických kreseb, které vznikaly od roku 1965 současně s velkoformátovými tušovými malbami dřívkem a později dalšími netradičními předměty. Tato nová dvojdimenzionální akusticko-vizuální forma kresby, rozšířená o rozměr zvuku – času, pak vytvářela různé vztahové analogie.

 

Snaha potlačit v procesu vzniku kresby vlastní subjekt přivedla Grygara v roce 1966 k realizaci Mechanických akustických kreseb pomocí kovových součástek nebo mechanických dětských hraček na klíček. V jejich akustickém prostoru se původně jednoduchý zvukový prvek změnil v polyfonní. Tyto kresby, stejně jako další vizuálně akustické projekty, nazývané ´živé kresby´, pojímal Grygar jako inscenované akce, které pak pomocí fotografie nebo i filmu dokumentoval.

  • Hmatových kresbách, kterými se zabýval od roku 1969, originálním způsobem propojil zvukovou složku s  aktivitou lidského těla, které se tak stalo přímým prostředkem kresby. Jsou to v zásadě scénické akce, které jsou „divadlem kreslení v ploše papíru, koordinované hmatem a sluchem“. Problematiku tělové, respektive motorické akce pak Grygar dále rozvíjel v lineárních pohybových kresbách, nejprve drobných kresbách pastelem, později ve větších motorických kresbách.

Od konce 60. realizoval řadu cyklů konceptuálních Partitur, které založil na prioritě vizuálního grafického záznamu. Tyto kreslené partitury byly v zásadě výtvarnou instrukcí zvukového přepisu. Předkládaly široké spektrum interpretačních propozic, od Půdorysných partitur, Partitur-vzorců, Barevných partitur, přes další varianty až k Architektonickým partiturám, Zvukoplastickým kresbám a Lineárním partiturám.

 

  • V 80. letech se Milan Grygar vrátil k malbě, ve které využil předchozí zkušenosti a zapojil zvuk i do svých obrazů. V roce 1987 vytvořil první Černé obrazy, řadu několika identických čtvercových formátů, zamýšlených jako vizuální propozice pro možnou hudební interpretaci.  Tyto obrazy považuje za kresby na plátně. Tvoří je nekonečné prostorové zvukové pole, kde se zvuk zpřítomňuje skrze jemné linie artikulovaného světla nebo geometrické obrazce. V Bílých obrazech, nazývaných Geometrické partitury, které následovaly, se zvuk materializuje drobnými elementárními geometrickými obrazci nebo opět subtilní linkou.

 

Požadavek dosáhnout autonomního multidimenzionálního obrazu, který Grygar nadále sledoval v  černých a bílých obrazech z let 80. a 90. vyvrcholil početnými soubory Antifon, které realizuje od roku 1996 a na jejich obrazových variantách pracuje dodnes. Antifony, jejichž zvukový rozměr evokuje již samotný název, se staly vizuálním přepisem hudebního aktu. První soubory byly založené na dominantě černé barvy s dvěma kombinacemi červené a bílé, ojediněle červené a černé. Velkoformátové obrazy Antifon znamenaly další krok v relativizaci obrazového prostoru, jehož slovník Grygar dále redukoval. Černá vertikála na okraji obrazu, malý černý nebo bílý čtverec v horním rohu nebo linie kruhové výseče jsou jediné „prostorové události´ v jinak prázdném bílém nekončícím prostoru. V Antifonách po roce 2005 se pak Grygar po více než čtyřiceti letech vědomě vrátil k barvě. Jejich barevné geometrické konstrukce monochromních polí implikují představy různých variant prostorových vztahů.

  • Souběžně s Antifonami vznikly také Obrazy-Partitury se zakomponovanou vertikální reliéfní rámovou lištou. Vzájemný kontrast zlatého konstrukčního prvku a monochromního prostoru obrazu vytváří napětí, jehož energie je ekvivalentem zvukové události.

 

Vizuální řád lineárních partitur se promítl v roce 2012 do uzavřeného souboru papírových Objektů-partitur. Spolu s posledními Antifonami s  nekonečným prostorovým akustickým polem, které Grygar pro tuto výstavu vytvořil, nabízejí další z možných směrů dosavadní akusticko-vizuální zkušenosti nezaměnitelného originálního konceptu otevřeného uměleckého díla. (kurátorka Hana Larvová)

 

Autor koncepce výstavy: Milan Grygar

Grafické řešení: Milan Grygar, Ondřej Grygar

Překlad: Vladimíra Šefranka

Redakce textů: Marta Nožková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

 

 Městská knihovna, 2. patro

Praha 1

 Mariánské nám. 1

Máme otevřeno denně kromě pondělí:  úterý –neděle:  10.00 –18.00 hodin

Vstupné:

120 Kč plné (dospělí)

 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 www.ghmp.cz

Hodnocení:  70 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva Hany Larvové)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Galerie hlavního města Prahy k výstavě vydává doprovodnou publikaci, kde je jádrem rozhovor Hany Larvové s Milanem Grygarem. Spolu s ní výstavu doprovází rozsáhlá monografie, kterou vydala Gema Art v roce 2009. Autorem grafického řešení obou knih je Milan Grygar.

 

 

U příležitosti výstavy vydala Galerie dva limitované soubory multiplů, Ptačí partituru z r. 2008 a Zvukoplastickou kresbu z r. 1973, číslované a signované autorem.  Artefakt Ptačí partitura z r. 2008  nám představila tisková mluvčí GHMP - MIchaela Vrchotová.

 

 

 

 

 

 

Doprovodný program

Diskuse s Milanem Grygarem: středa  18. 2.  2014 v 17.00 hodin

Vizuální partitury Milana Grygara v podání souboru MoEns: úterý  10. 2. 2014 v 17.00 hodin

Lektorské prohlídky: úterý  13. 1. 2015, 27. 1. 2015, 10. 2. 2015 a 24. 2.  2015 v 16.30 hodin

 

Víkendové výtvarné workshopy

sobota  17. 1. 2015 13.00–18.00 hodin:  V rytmu kresby

sobota  31. 1. 2015 13.00–18.00 hodin: Obraz a zvuk

sobota  21. 3. 2015 13.00– 18.00 hodin: Geometrie, půdorysy, vzorce a objekty

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

neděle 29. 3. 2015 - 15.00 hodin výtvarný ateliér na téma metody, postupy a techniky Milana Grygara

V rámci výtvarných reakcí na výstavu se budeme inspirovat tvorbou Milana Grygara – např.  jeho charakteristickými akustickými a hmatovými kresbami, vizuálními, barevnými a geometrickými partiturami, ale i méně známými 3D objekty. Vyzkoušíme si typickou kresbu a malbu dřívky. Pokusíme se realizovat akustické ´živé kresby´ mechanickými předměty (např. pro tvorbu Milana Grygara příznačnými kovovými slepičkami). ´

Formou akcí otestujeme metody a postupy náhodné hmatové kresby bez kontroly zrakem. Prostřednictvím číselných a písmových razítek i šablon volně navážeme na autorovy ´půdorysy´ a ´vzorce´ a pomocí kompozic a kombinací geometrických prvků z černobílých papírů si připomeneme umělcovu sérii černých a bílých obrazů.

Součástí několika workshopů bude i poslech hudby a pokus o její záznam.

Víkendové programy vznikají jako součást oblíbeného cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“ a jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.

Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Rezervace do 16.00 hodin předchozího dne (není podmínkou účasti).

 

  • Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.  Rezervace nutná
  • Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5  Kč; nad 10 let 20  Kč
  • Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987