Luděk Rathouský: ´Zlatá Geometrie´ aneb ´není všechno zlato, co se třpytí?!´

06.03.2014 15:06

Kvalitář – Praha

1. 3. – 18. 4. 2014

Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy 129 obrazů (fragmentů) Luďka  Rathoutského na ´Zlatou geometrii´ do výstavních prostorů Kvalitáře, které slouží i jako prodejní galerie a vzorkovna kancl - nábytku.   Za osobní účasti autora Luďka Rathouského jsme si prohlíželi jeho obrazy, jež jsou především technicky dokonale zpracované.  Zlatem, i když je to jenom imitace, autor nešetřil , jako tehdy ve středověku nešetřil ani Mistr Theodoricus,  jenž se stal Rathouskému inspirací. Můžeme říci, že nám obrazy, i když jako jednotlivé barevně upoutávaly, splývaly v závěru v jeden nepřehledný obraz…a to však bylo autorovým záměrem…zrychleně vnímat a zkratkovitě vidět …

Můžeme říci, že ve  středověku byla vznosná gotika hojně doplňována, zejména v kostelích a chrámech,  uměleckými díly, jež vzbuzovala jak duchovní, tak estetické zaujetí ve všech sociálních  vrstvách. Nebylo vůbec důležité, kdo se na tato středověká díla bez ohledu na sociální třídu díval, protože pohlédli-li jsme vzhůru ke klenutým stropům katedrál, ať jako  voják či dělník nebo  král či kněz – každý jistě pocítil  jistý druh pohnutí, jakož i my takové pociťujeme stále  v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

 

Podle statistik Národní galerie je nejnavštěvovanější stálou expozicí právě expozice středověkého umění v Anežském klášteře oproti sbírkám moderního a


současného umění.

 

„Nemůžeme však vnímat gotické výjevy v plném obsahu jejich vzniku, protože nežijeme v době gotiky.“

 

Co z toho pro nás plyne? Co ztrácíme, o co jsme ochuzeni a o co se dobrovolně ochuzujeme? !

Na rozdíl od velmi vysokých intelektuálních nároků, které na člověka klade umění od prvních avantgard začátku 20. století až po současnost, jsou gotické vizuální projevy redukovány do pozice líbivých třpytivých pozlátek, totálních obětí mašinérie turistického průmyslu.


Luděk Rathouský, po vizuální stránce klasický malíř, vedoucí ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, zároveň člen umělecké skupiny Rafani, již několik let gotickou malbu, nebo spíše její vnímání, podrobuje intenzivnímu kritickému zhodnocení.

 •  
 • Nejprve pracoval s cykly slavných středověkých mistrů: Vyšebrodského, Křivoklátského a Litoměřického.
 • Jeho nová série odkazuje k dílu již zmíněného Theodorica, jehož cyklus 129 deskových maleb (z původních 130) vkládá neopomenutelný charakter slavné kapli sv. Kříže ve Velké věži hradu Karlštejn.
 • Rathouský vytváří cyklus znova, v plném počtu dochovaných obrazů, tentokrát však nikoliv jako mistrovskou práci, jejíž každá část má svoji nezanedbatelnou hodnotu, ale jako kritický obraz zkratkovitosti vnímání, neochoty kontextuálního uvažování, stejně jako komodifikace současného umění. Na svá plátna nepřenáší figurální výjevy známé z Karlštejna, ty totiž dekonstruuje na základě prvního čtení barevných ploch a rozmlžujícího se vizuálního dojmu až do čisté geometrie. Zůstávají jen povrchy, bez obsahů. Zůstává pouhé reziduum nabubřelé pompézní průměrnosti zdůrazněné replikováním stejného principu do celého cyklu. Zůstává Rathouského vize současnosti, ve které již nejsme schopni vidět - tzn. myslet okem, ale vidět - zkratkovitě a zrychleně vnímat.
 • Síla Rathouského cyklu však kromě svého kritického sdělení stojí i na technickém zpracování jednotlivých obrazů. Přestože se snaží o dosažení dojmu zmnožené, turistickým ruchem žádané průměrnosti, jeho malířská práce je opět na svém vrcholu, podobně jako u předchozích gotiku reflektujících cyklů.
 •  Geometrické plochy v sobě nesou bohatou gotickou ornamentiku, září barvami jako i zlatými dekory. Rathouského Theodoricus je vyveden v rozličných formátech, od doslova drobných, až po velká nástěnná plátna. Technicky jsou zpracovány unikátní kombinací akrylu a ´nepravého puncování´ s využitím plátkových kovů (z tiskové zprávy).

                                                         

     Ze životapisu: Mistr Theodoricus

 • Narodil se v Praze (ve 14. stol. n. l.)
 • Byl dvorním malířem císaře Karla IV
 • V roce 1365 se stal prvním představeným Cechu pražského malířského bratrstva
 • Inspiroval se  italskými i frankovlámskými malíři
 • Jeho styl je plný barev a linií
 • Zpracoval výzdobu hradní kaple Sv. Kříže na Karlštejně (129 nástěnných desek s postavami světců , mučedníků, biskupů, panovníků, panen i řeholnic, přičemž je umístil na zlatem puncovaném pozadí )

 

Kvalitář

110 00 Praha 1

Senovážné nám.  17

www.kvalitar.cz

Vstup: volný

Mobil: 775 032 007

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka