Library of Lost Books aneb ŽIDOVSKÉ MUZEUM VYZÝVÁ K PÁTRÁNÍ PO ZTRACENÝCH KNIHÁCH

14.04.2024 16:39

 

 

Library of Lost Books

11. dubna 2024

Židovské muzeum v Praze

Auditorium ŽMP

 

 

„Sbírka původní berlínské knihovny čítala více než 60 000 svazků a obsahovala jak náboženskou, tak vědeckou literaturu a periodika.

V jazykově rozmanité sbírce převládala němčina a hebrejština.

Knihy, které jsou nyní rozptýleny po celém světě, chceme

navrátit na jedno místo alespoň virtuálně.“

Michal Bušek – vedoucí knihovny pražského Židovského muzea

 

 

Ve čtvrtek 11. dubna představilo Židovské muzeum v Praze projekt, jehož cílem je

hledání knih ztracených z knihovny Hochschule für dieWissenschaft des Judentums in Berlin. Židovské muzeum Praha se ve spolupráci s Leo Baeck Institute podílí

společně s dalšími institucemi z celého světa na

obnově této knihovny zničené nacisty během druhé světové války,

resp. na vytvoření její virtuální podoby.

Praha je - po Berlínu – zatím druhým městem, kde je projekt prezentován.

Následovat budou Londýn a New York.

 

 

Nejen lidé, ale i knihy mohou mít kruté osudy

 

Osudy židovské populace během druhé světové války, jsou dostatečně a všeobecně známy. Značná povědomost je i o zkáze starobylých synagog, historických relikvií židovstva i osobních majetků celých rodin. Minimálně však je znám osud dalších mimořádných historických dokladů židovského vědění, náboženství a literatury, nastřádaných za staletí. Knih. I knihy totiž postihl stejný osud jako lidi. Je proto čas napravit také tyto zločiny spáchané na duševním odkazu historie - na knihách.

 

 

Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin

 

Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin je jméno knihovny založená v roce 1870, otevřené v roce 1872, která systematicky soustřeďovala cenné historické knihy určené pro potřeby školy sídlící od roku 1907 v své budově, v centru Berlína.

Ačkoli škola - z rozhodnutí momentálních vlád - měnila názvy, do povědomí se vryla jako vrcholná instituce pod názvem, ke kterému se opět a opět během své existence vracela, a to Hochschule.

Neštěstím pro školu bylo její sídlo v Berlíně. V okamžiku, kdy se pod její střechou shromáždilo absolutní literární dědictví židovské literatury, byla škola nacisty v roce 1942 zrušena a knihy byly zabaveny. Nálety a další průběh války jim přinesl namnoze nevratné škody. Část knihovního fondu se však různými peripetiemi rozptýlila po celém světě.

 

 

Projekt Library of Lost Books

 

Projekt Library of Lost Books si proto klade za cíl hledat a nacházet knihy ztracené z někdejší knihovny Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin.

Prezentace tohoto projektu se konala nejprve přímo v Berlíně, následně pak u nás, v Praze. Pražské Židovské muzeum totiž navázalo spolupráci s Leo Baeck Institutem, který celý projekt zastřešuje. Následovat budou i další prezentace projektu Library of Lost Books. Ta nejbližší se bude konat v Londýně a další pak v New Yorku.

 

 

Prezentace projektu Library of Lost Books

 

Vedením Židovského muzea Praha bylo www.www-kulturaok-eu.cz osloveno, zda by nemělo zájem podpořit projekt Library of Lost Books informací o jeho existenci a možnostech individuálního pátrání po zatoulaných knihách z knihovny Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin. Samozřejmě že jsme projevili zájem tento bohulibý projekt na našich stránkách podpořit a informovat o něm návštěvníky našeho webu. Pro bližší seznámení s historií Hochschule a s projektem Library of Lost Books, jsme se proto vypravili do auditoria pražského Židovského muzea, kde mezinárodní prezentace probíhala.

 

 

Úvodní slovo

 

Zahájení celé prezentace projektu Library of Lost Books a seznámení přítomných s historií Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin náleželo zástupkyni ředitelky ŽMP,

paní Michaele Sidenberg.

Vzhledem k tomu, že posluchačstvo tvořila jednak media, dále historici, samozřejmě i zájmová veřejnost a také zahraniční hosté z více zemí, pronesla paní Michaela Sidenberg svůj úvodní vstup zčásti v mezinárodně srozumitelné angličtině, zčásti v češtině. Pro potřeby překonání případné jazykové bariéry, byl zabezpečen i simultánní překlad z angličtiny do češtiny a naopak.

Paní Michaela Sidenberg nás krátce uvedla do problematiky a seznámila nás i se vstřícným zájmem ŽMP angažovat se aktivně na projektu Library of Lost Books. Podílet se na něm a být nápomocno k co nejzdárnějšímu průběhu, tedy objevům hledaných knih.

K podrobnému historickému exkurzu celé problematiky Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin pak předala slovo panu Michalu Buškovi, vedoucímu knihovny pražského Židovského muzea.

 

     

Přenáška o historii Hochschule

 

Michal Bušek si připravil nesmírně zajímavý sled celé historie Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin. Přenášku vedl v češtině a bohatě ji ilustroval na velkoplošné obrazovce.

Z nesmírně zajímavé přednášky, poutavě podané, si dovolíme převzít tištěnou základní synopsi, kterou jsme byli vybaveni v rámci tiskových materiálů.

„V červenci 1942 byla berlínská škola nacisty uzavřena a její inventář zabaven. Po válce již instituce obnovena nebyla a konfiskované knihy putovaly během let do různých zemí, židovských i nežidovských institucí. Každý objevený tisk je důkazem nejen předválečného věhlasu univerzitní knihovny, ale i úsilí mnohých ji zachránit před úplným zničením. V Židovském muzeu v Praze bylo v rámci provenienčního průzkumu identifikováno přes 4 000 knih pocházejících původně z berlínské knihovny. Ty se nyní pomyslně vrací k dalším knihám, nacházeným po celém světě.

Neodmyslitelnou součást knihovní sbírky Hochschule, přejmenované z nařízení vlády v letech 1883–1922 a poté 1933–1942 na Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums, tvořily filozoficko-náboženské spisy zabývající se judaistickým pojetím světa a člověka.

Mezi tyto spisy řadíme i esej Leona Rotha Ha-hidamut la-el ve-ra'ajon ha-kduša (Následování Boha a myšlenka svatosti), kterou pronesl jako přednášku na hebrejské univerzitě v roce 1931. V knize nacházíme více provenienčních znaků. Vedle razítka Lehranstaltu se signaturou 29219 nacházíme na obálce razítko Ghetto-Zentral-Bücherei. Kniha tedy putovala z Berlína do Terezína, kde se stala součástí fondu Ústřední knihovny ghetta Terezín. Část terezínských knih putovala po válce do pražského muzea, z nichž byly některé zařazeny do jeho knihovního fondu."

 

 

Závěrečné slovo k projektu Library of Lost Books 

 

K projektu Library of Lost Books dostlala slovo i paní ředitelka Leo Baeck Institute of Jeruzalem, Dr. Irene Aue-Ben-David, ředitelka institutu, který zastřešuje celý projekt Library of Lost Books. Paní ředitelka hovořila anglicky a z jejího projevu vyzařoval elán a optimismus.      

Dr. Irene Aue-Ben-David, spatřuje velký potenciál projektu především v oslovení zejména mladého publika. Jak ostatně doslova řekla:

„Rozhodnutí oslovit veřejnost digitální cestou má v mladých lidech probudit zájem o vzkvétající vzdělávací instituci, která byla zničena nacisty.

Doufáme, že se do pátrání po ztracených knihách v

knihovnách, antikvariátech, soukromých sbírkách a archivech

zapojí mnoho mladých po celém světě.“

 

 

K podpoře se rádi připojujeme

 

Ač od konce války uplynulo již 78 let, tak dosud zdaleka ne všechny knihy byly dohledány. Proto se každý z nás může do projektu zapojit a stát se „detektivem“ pátrajícím po ztracených vzácných knihách. Vše v rámci hesla, jímž pojmenoval svoji vynikající přednášku i Michal Bušek:

„Historie ještě není dopsána“.

Není a bylo proto dobré zapátrat každý kolem sebe, protože je doloženo, že jistá část knih se z Berlína dostala během války do Terezína a dokonce i do Prahy…

 

 

Library of Lost Books je společným projektem

Institutů Leo Baecka v Jeruzalémě a Londýně a

spolku Friends and Supportersofthe Leo Baeck Institute e. V.

Tento projekt je součástí vzdělávacího programu o nacistickém bezpráví a

je podporován Nadací Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) a německým Spolkovým ministerstvem financí (BMF).

Více: www.libraryoflostbooks.com

 

 

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

Library of Lost Books

11. dubna 2024

Židovské muzeum v Praze

Auditorium ŽMP