Kaleidoskop života a vlády Karla IV. aneb když nic nemá pouze jediný rozměr

28.11.2017 13:38

Když se v minulém roce rozpoutala mediální vlna ohlasů spojených s připomínáním sedmistého výročí narození ´otce vlasti´ Karla IV. (´*14. května 1316), přinesla s sebou záplavu nových či znovuvydaných knih, sepsaných statí, připravených pořadů, uspořádaných výstav, otištěných článků, vzniklých studií a pronesených projevů. Bylo to správné.

 

Tato osobnost v našich, evropských a vlastně i světových dějinách byla tak výrazná, a tak zásadně měnící a určující, že to odpovídá jeho významu. Dá se tedy říci, že už není co dodat? Že už není důvod se k tomuto tématu vracet? Samozřejmě, že dá. Snad jen s výjimkou případných nových a dosud zcela netušených objevů, což už asi tak moc v tomto případě nehrozí. Tak proč tedy další knihy na toto téma? Čím může být jiná? Co nám - poučenému čtenáři – může dát? Ale ukázalo se, že téma – uchopí-li se správně – není vyčerpané a že i další kniha na téma Karla IV. se nemusí ztratit v záplavě jiných, i když vychází – tak říkajíc – rok po té.

 

Troufalý a zajímavý projekt z nakladatelské činnosti Galerie EfEf

Kniha ´Kaleidoskop´ s podtitulem ´života a vlády Karla IV.´, jejímž  autorem je Dalibor Mlejnský, vydaná Galerií EfEf, zkouší přinést jinou cestu´, jak se vyjádřit ke ´cause Karel IV.´

 

Autor vychází zjevně z toho, že vše, co je spojeno s osobností, dobou, dílem a životem Karla IV., stejně tak jako s jeho vlivem na okolí, na říši, na dějiny, nezačalo narozením Karla IV. (1316) a neskončilo jeho skonem (1378). Vše mělo svůj vývoj i pokračování. Každý čin panovníka se otiskl do dějin a zanechal stopu. Každé rozhodnutí něco ovlivnilo i pak a z něčeho vycházelo. Každá jím založená instituce vznikla na popud něčeho a měla další osudy a vývoj. Stejně jako stavby jím iniciované a děti jím zplozené a lidé jím ovlivnění. Nic nikdy není ničím jen samo od sebe. A tak, aktuálně nejnovější kniha o Karlu IV. je na základě základních faktů a skutečností ve značné míře i knihou o přesazích mimo rámec těch dvaašedesáti let života Karla IV. O přesazích vpřed i vzad. A v tom je jiná než všechny dosud vydané.

 

Proč ´Kaleidoskop´?

Proč titul knihy zní Kaleidoskop, vystihuje Slovo nakladatele: „ Kniha nepřináší… nová senzační odhalení. … nejde ani o strohé shrnutí dat. … informace jsou různobarevné a nestálé jako sklíčka v kaleidoskopu. Stačí jiný úhel, jiný odraz světla a obraz doby i historické postavy se mění…“

 

Úkol, jejž si předsevzali autor a jeho nakladatel, tedy základní téma, život a dílo Karla IV., doplněné přesahy v čase před a po, může být zpracován dvěma způsoby.

 

Prvním je vyčerpávající soubor informací. Rozsah díla by ale nebyl únosný, zahltil by čtenáře a vzhledem k bezpočtu odboček i doplňků by mělo zcela nezvládnutelný rozsah.

 

Druhá cesta je zmíněná forma kaleidoskopu. Není nutné podrobně uvést vše a dotáhnout to do důsledků. K významové ilustraci stačí jen onen zmíněný kaleidoskop. Výběr střípků, které se skládají a tvoří pestrou, barevnou vitráž, kterou je radost vnímat jako celek a skrze niž prosvítá i další, nekonečný svět, za ní. Zde pak má ovšem mimořádný význam výběr těch střípků. Lze vždy diskutovat, které vybrány být měly a které ne.

 

I autor knihy jistě problém řešil a rozhodl se pro dějinné, věcné i časové přesahy. A proto vložil do textu vybrané střípky. Ne vysvětlivky, ale vsuvky doplňující text a ve vazbě na něj. 

 

Nápaditá skladba knihy

Proto je také na str. 6 ´Návod na použití´. Dozvíme se, že kniha se dělí na dvě paralelní části. Na pravých stránkách běží základní, shrnující, text o životě a vládě Karla IV., členěný do 8 hlavních celků.

Názvy vypovídají o zvoleném úhlu pohledu: Budoucí král a císař, Výchova a vzdělání Karla IV., Evropská diplomacie Karla IV., Návrat dědice do vlasti, Karlova univerzita, Umění a architektura na dvoře Karla IV., Ženy Karla IV. a jeho vládnutí, Králové neumírají. Čtenáře vedou řekou žití panovníka.

 

Levé stránky jsou určeny vsuvkám. Na každé straně publikace je doplněk údaje zmíněného na stránce pravé.

Například, když se text umístěný vpravo věnuje vládnoucím dynastiím Evropy 13. století,

je vlevo k dispozici schéma rodu Lucemburků od Karla IV. zpětně až po praprarodiče.

 

Rozvádí-li text vpravo pobyt a studia Karla IV. na výchově ve Francii, pak levá strana slovem i obrazem nabídne shrnutí významu a role Královské kaple Sainte Chapelle v Paříži. Tu po stránce architektonické i významové obdivoval, jak se uvádí vpravo, Karel IV. za pobytu v Paříži. Však se také stala jedním z předobrazů chrámů Karlem IV., později v Praze budovaným, zejména pak chrámu sv. Víta, koncipovaného po vzoru Královská kaple v Paříži, jako místo posledního odpočinku českých králů.

 

A byl-li třeba v roce 1330 Karel IV. účasten významným jednáním na hradě La Rochelle, jak se píše vpravo, vlevo je stručná historie pevnosti La Rochelle, dotažená až do současnosti.

 

A šlo by tak pokračovat. Technologie knihy je takto oproštěna od nepřehledných a nepohotových vysvětlivek, označovaných v podobných knihách čísly, k nimž je pak čtenář nucen knihou prolistovat na konec a tam hledat ve změti vysvětlivek tu, o níž se zajímá. Možná se jich tam takto vejde více, jsou ale stručné a čistě faktografické. V námi recenzované této  knize jsou dostatečně vypovídající. A hlavně uvážlivě volené s ohledem na čtenářovu unavitelnost.

 

Některé vsuvky jsou proto dokonce odlehčenější. Například v části věnované sňatkům Karla IV., uváděné na straně pravé, najdeme vlevo vsuvku ´Zmatky se sňatky´, jež fejetonovým stylem připomíná propletence tehdy běžných domluvených panovnických sňatků z rozumu.

 

Z anotace nakladatelství EfEf

„Za posledních 50 let vznikly v českém prostředí o Karlu IV. minimálně dvě vysoce kvalitní monografie. Od Jiřího Spěváčka (1979, nakl. Svoboda) a Františka Kavky (1998, nakl. Argo)… Karel IV. a jeho doba byla ale popsána a analyzována i ve vztahu k sebeprezentaci (životopis Vita Caroli je ukázkový příklad císařova dokonalého PR), mysticizmu, politickému a životnímu pragmatismu (zde se zase otevřel velký prostor pro vývojové psychology).

 

Z pestré škály informací vzniká mnohovrstevný obraz středověkého panovníka skutečně evropského formátu. A přínos Karlovy vlády pro Země Koruny české je patrný dodnes. Nejde jen o velkorysé rozšíření Prahy založením Nového Města, založení Karlštejna či Karlovy univerzity. Zájem velkého panovníka se soustředil i na, tehdy poněkud chaotické, pěstování vinné révy. Roku 1358 byl vydán Karlův vinařský mandát, vymezující právní rámec vinařství. A stejně pevně jako vinařství byl založen i Karlův most, dosud odolávající povodním, válkám, dopravě i turistům. Není divu, že v anketě o Největšího Čecha zvítězil císař Karel, ač tak úplně Čechem nebyl. Mezi ´českými´ přemyslovskými předky najdeme ale i Štaufy, Arpádovce či Rurikovce, a nelze popřít, že bez Českého království, coby mocenské základny, by byla cesta českého prince Václava, později Karla, na římský trůn složitější, ne-li vyloučená….“.

 

O obsahu knihy vypovídají i odkazy a prameny

Že je kniha dílem až encyklopedickým, jsme si tedy ozřejmili. A že byla zpracována na základě důkladné přípravy, dotvrzují odkazy a prameny. Je jich na konci publikace několik druhů. Jednak seznam klasicky číslovaných odkazů, ale s číselníky vždy pro danou kapitolu znovu od jedničky, což zlepšuje přehlednost.

 

Obsáhlý seznam bibliografických zdrojů zase dokazuje, že výběr informací pro knihu byl v zájmu vypovídací hodnoty mimořádně široký. Samostatnou složku představují i zdroje moderní Prameny internetové. Tuzemské i zahraniční. Knihu doplňuje seznam ´Střípky´, který obsahuje soupis levých stran - doplňujících textů.

 

Vyobrazení a grafické upořádání

Knihu provází 32 vyobrazení. Jde o počítačovou autorskou grafiku, která knihu nejen ilustruje, ale doslova dokresluje téma či objekt, o němž se píše. Rychlou orientační pomůckou je i další grafický prvek, jímž je na pravých stranách vypíchnutí zásadních letopočtů s uvedením události. Rychle se tak najde, o jaký rok se zajímáme, či kterou konkrétní událost v textu chceme vyhledat.

 

Závěr www.www-kulturaok-eu.cz

Kniha není rozhodně jen čtení pro čtení. Je pomůckou pro ty, co možná byli zahlceni přívalem loňské vlny. Pomůckou nadčasovou, nepoplatnou výročí, vhodnou pro studenty i cestovatele, amatérské historiky a praktickou pomůckou i pro odborníky. Ze snahy autora i nakladatelství je znát, že cílem bylo laika poučit a odborníka uvedenými informacemi nepohoršit.

 

Titul: Kaleidoskop života a vlády Karla IV.

Text: Mgr. Dalibor Mlejnský, MBA

Jazyk: česky

Spolupráce na textu: Mgr. Simona Fořtová, Richard Koníček

Kategorie: Dějiny a fakta   

Vazba: vázaná


 

Nakladatel: Galerie EfEf

 

 

Kód: D0406662

EAN: 9788090578746

ISBN: 9788090578746

Počet stran: 145

Běžná cena: 269 Kč

 

https://www.galerieefef.cz/kontakt.html

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček