Jan Uldrych : Brouk v hlavě aneb když překonáme fakt, že o čem nelze hovořit, to ještě stále lze ukázat

14.09.2015 14:54

The Chemistry Gallery

 1. 9.  -  10. 10. 2015

 

Na  vernisáži nové, prodejní,  výstavy akrylů a olejů na velkofomátových plátnech v The Chemistry Gallery, ´Brouk v hlavě´ jsme seznali,  jak  The Chemistry Gallery a Jan Uldrych navazují  na dlouhodobou spolupráci, a tak můžeme  v prostorách The Chemistry Gallery zhlédnout  malířovu první obsáhlou samostatnou výstavu jeho fantazijních maleb z roku 2015.  Měli jsme  většinou pocit, jako že se díváme na fotografie, či záznamy z ultrazvuku....

 

Svým ´Broukem v hlavě´ přichází Jan Uldrych s osobitým pokusem o novou formulaci vztahu k žánru realismu. O to zajímavější je fakt, že nabízená formulace není výrazem nějaké autorovy potřeby ´redefinovat´, ´znejasňovat´ či jakkoli se vymezovat vůči tradici klasického zobrazivého momentu malířství, nýbrž zcela obráceně: je symbolem víry v životaschopnost tradiční formy, víry, která se opírá o obsáhlou vnitřní (duchovní) i vnější (malířskou) zkušenost. Uldrychův ´brouk v hlavě´ je o vyjasňování kontur realismu a reality samotné."

 

Téma ´Brouka v hlavě´ se aktualizuje i s odkazem na exponenciálně se rozvíjející trend digitalizace běžného světa a lidské zkušenosti. Rostoucí počet různých elektronických ´devices´ („zařízení“), které vstupují mezi přirozený vztah k okolnímu světu lidské zkušenosti a tento svět samotný, přispívá k zatemňování tohoto dříve ´daného´ vztahu, který byl otřesitelný často jen dogmatickými postuláty novověké idealistické filosofie a teoretickými výstupy kvantové fyziky.

 

Jan Uldrych zpracovává tyto otázky pomocí tradiční, ryzí a pregnantní zobrazivé malby. V centru Uldrychovy pozornosti stojí vnitřní svět zkušenosti, hranice lidského vnímání, motiv podvědomí a vzpomínky. „Zajímá mě jistá konfrontace s realitou. Nevíme s neotřesitelnou jistotou, kde skutečně jsou její hranice, co vytváří a kde je zdroj našeho vědomí. Netoužím po tom malovat jen věci, které vidím očima. Chci přesáhnout to, co běžně nazýváme ´realita´. Zajímá mě vnitřní struktura bytí, něco původního, něco původního ve vědomí, něco co prosakuje z jiných rovin vědomí. Vyvarováváme se tak lži – nepřetváříme vnější svět, ale naše zažívání jiného nám dává odpovědi na to, co svět tam venku spíše není“, řekl Jan Uldrych.

 

O to zajímavější jsou pak výsledné Uldrychovy malby. Zobrazivost – tradičně chápána (pomine-li problém realismu coby ´konvence´) jako realistická – představuje na obrazech zcela neznámé a v nepoznatelné realitě ukotvené entity. Vizuálním charakterem se tak obrazy podobají až abstraktním, nefigurativním polohám malířství. Jan Uldrych si je toho vědom a postupem času začíná reflektovat vztah transparentního zobrazení a hrubého expresivního malířského gesta, které bývá zpravidla asociováno s abstrakcí. V nejkonceptuálněji pojatém obraze dospívá k syntéze abstraktně expresionistického tahu a jeho věrné kopie, vyvedené čistě zobrazivými možnostmi olejomalby. Vratkost pevné dělící linie mezi realitou (nyní reprezentovanou expresivním gestem) a jejím domněle věrném zobrazováním, je zde exemplifikována redukcí obrazu na nejzákladnější výrazové prostředky.

 

Udrych nás proto ve výsledku svými obrazy staví před ideální a dokonalá okna: vidíme naprosto jasně a zřetelně svět za nimi, nemáme ale žádnou zkušenost s tím, co „tam venku“ vidíme, naše mysl jednoduše nedisponuje pojmy, pomocí kterých můžeme zobrazené uchopit. Jeho ´brouk v hlavě´ tak vyzývá k „wittgensteinov­skému mlčení“ – „O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ Kontury realismu a reality samotné se proto tvarují v ryzí a čisté tvořivé, pojmově neuchopované zkušenosti obrazu, ve snaze vzkříšení „nevinného oka““ , uvedl Pavel Kubesa, kurátor výstavy.

 

Kurátor: Pavel Kubesa

170 00 Praha 7

Bubenská 1

Máme otevřeno: úterý – sobota: 11.00 – 19.00 hodin

 

www.thechemistry.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková