Jan Pfeiffer: Dvojí pravidlo pro jednu věc aneb když svou vůli a moc překryjeme příkazy, zákazy, kontrolou...

25.07.2017 12:46

Galerie NoD - Praha

25. 7. - 11. 8. 2017

 

Na vernisáži nové výstavy Dvojí pravidlo pro jednu věc, která se konala  v Galerii NoD, nám vizuální umělec Jan Pfeiffer, který byl akci osobně přítomen, představil  svoji expozici včetně tušových kreseb na papíře i digitální fotografie (ve spolupráci s Radkem Brousilem). Pro Jana Pfeiffera je v jeho práci zásadní komplexní symbolický systém, kterým tematizuje různé významové kontexty odkazující k socio-kulturním, mytologickým, náboženským a historickým vazbám. Vernisáž zahájil kurátor výstavy Pavel Kubesa.

 

Projekt Dvojí pravidlo pro jednu věc rozehrává v typicky pfeifferovských intencích vztah vůle, objektu, tvaru a omezení jeho užívání. V rozvinutém prostorovém vyprávění se základním komunikačním instrumentem stává repetitivně se opakující motiv sinusové křivky. Jeho variující se užívání pomáhá artikulovat spletitou síť úvah utvářejících metaforu lidského rozhodování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jádrem Pfeifferovy situace je chápání člověka jako bytosti jednající, která je konfrontována s vnějšími či vnitřními pravidly,

stejně tak jako se svými touhami a možnostmi pravidla – za účelem uchopování věcí – i přímo utvářet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelem takovéto situace je pro Pfeiffera vstupování do krajiny a její rozvrhování prostřednictvím individuální či kolektivní choreografie lidského pohybu.

 

Téma pohybu chápe jak v rovině vnitřního pohybu (tj. rozhodování, volby a jednání), tak jako skutečná prostorová určení směru či omezení.

Různé strategie a různé instituce konstruují krajinu prostřednictvím rozličných prostředků mobility.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povrch krajiny-věci, skrývající usazené vrstvy hornin a půdy, překrývají sedimenty vůle a moci v podobě příkazů, zákazů, kontroly.

Prostor pro manifestaci (převážně fyzického) pohybu se zužuje: pravidla utvářejí jednosměrné koridory jednání.

 

V jak úzkých koridorech rozvrhujeme své jednání, záleží na volbě hry, kterou jsme se odhodlali hrát, nebo: která nám byla dána hrát.

 

Pfeiffer však inscenačním a scénografickým řešením privileguje otázku individuálního, vnitřního jednání, a to prostřednictvím animování pohybu diváka fyzickým prostorem galerie.

Direktivní opakování křivky (tj. pravidla) v podobě krajinných skic morfologie kopcovitých reliéfů na černobílých tušových kresbách (variujících toto tvarové omezení různým obsahem) v 1. části galerie staví diváka před potřebu vykonat určité rozhodnutí: prostoupit dál tímto tvarem v podobě rozměrného objektu vklíněněného mezi okrajové stěny galerie či nikoli? Naznačení takovéto formální otevřenosti, potřeby vstoupit fyzicky do díla, napomáhá Pfeifferovi rozehrát jakýsi simulační akt procesu rozhodování, vůle a vykročení. S přispěním fyzické zkušenosti sklonění, potřebné k prostoupení objektem, vizualizuje tak jakousi metaforu pokory před tímto „přechodových rituálem prožití pravidla“.

 

V 2. části se pak divákovi otevírá volnější kompozice různých variací a plurality, spolubytí různých pravidel (formálních či obsahových) aplikovaných na jednu věc. Zajímavou roli hraje dvojice fotografií rukou, které coby metafory „uchopování“ poukazují na kognitivní skutečnost, že samotný tvar může být nápomocen v rozhodování, nabízí se sám jakožto „vnímaná možnost“, ukazuje cestu.

 

 

Podobně tak i původně zpola nepřístupná krajina je poprvé viděna i z druhé strany jako traktovaná zcela jiným způsobem. V závěrečné místnosti je původní věc rozdělena, odpoutána od pravidla tvaru, převrácena naruby, její odvrácené strany nyní spoluutváří nový krajinný útvar: koridor, soutěsku, která na svém konci rozpohybovává hru pravidel dialogickým způsobem prostřednictvím krátkého, šestiminutového filmu rekonstruujícího pohyb a neuskutečněný rozhovor dvou aktérů stojících na „témže“ místě, kteří se však nikdy nepotkají. Může se zdát, že ústí instalace tak naznačuje představu sjednoceného, vespolného užití téhož prostoru, touhu jednoty, která však není prozatím možná. (text: Pavel Kubesa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Pfeiffer (*1984)

  • absolvent ateliéru Jiřího Příhody na pražské AVU
  •  patří mezi mladou generaci umělců, kteří si rychle získávají zájem odborné i laické veřejnosti
  • 2009 získal Cenu poroty na 8. Přehlídce animovaného filmu v Olomouci a První cenu v Essl Award CEE
  • 2011 - získal První cenu v české sekci Henkel Award 2011
  • 2016 - umístil se na 18. místě v prestižním J&T Banka Art Index

 

 

 

Kurátor: Pavel Kubesa

Vstup: zdarma

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pavla-gajdosikova-jan-pfeiffer-nekde-se-neco-kona-aneb-kdyz-cern-pokryva-maze-i-povrch-predmetu-pohlcuje/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-pfeiffer-skryta-sila-aneb-vidime-hrobku-nebo-svatyni-/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-pfeiffer-pomer-vztahu-aneb-kdyz-v-kazdem-vztahu-jde-vzdy-o-ovlivnovani-ci-prostupovani/