Hellichovka na poště aneb výstava prací studentů grafické školy v nečekaných souvislostech a nezvyklém prostředí

04.02.2024 17:23

 

 

 

Hellichovka na poště 

23. 1. - 29. 3. 2024
Galerie poštovního muzea
První patro hlavní pražské pošty

 

 

Hellichovka patří k tradičním a vysoce ceněným uměleckoprůmyslovým školám.

Byla založena v roce 1920.

Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující

výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o

grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu,

je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

 

 

„Díla, která jsou k vidění na výstavě, patří k těm, jež by mohla klidně

viset v okolních ulicích a zvát na koncert či výstavu, předávat důležité informace a 

zvítězila by nad okolním vizuálním šumem.

Mohla by se objevovat v galeriích, muzeích a knihkupectvích, nebo propagovat zboží. A přitom jsou to práce studentů střední a vyšší odborné školy,

z nichž mnozí jdou s kůží na trh vůbec poprvé…“

kurátor výstavy Jan Čejka

 

 

Dvě v jednom

 

Slovem „dvě“ z mezititulku se rozumí dvě zajímavá seznámení.

Tím prvním a vzhledem k dané výstavě daleko nejpodstatnějším, je exkurze do zákulisí možností, vzniku a uplatnění grafiky v užitém umění.

Kdo by nebyl zvědav, jak se dělají plakáty, přebaly knih, reklamní předměty či vůbec propagace? Navíc, v co nejvyšším standardu uměleckého ztvárnění. A jak lze umění skloubit s užitnou hodnotou a komerčním záměrem zadavatele, jehož produkt je takto propagován?  

Tím druhým, z onoho výše uvedeného mezititulku hlásícího, že „dvě v jednom“, je fakt, že se

výstava koná v relativně stále ještě novém galerijním prostoru, využívaném Poštovním muzeem, v budově Hlavní pošty. A co je na tom podstatné, že v prostorách, které jsou do jisté míry také vhledem do zákulisí. Pošty. Kam také málokdo z nás vstoupí. Žel už nejsou na dveřích jednotlivých kanceláří propojených chodbou vidět nápisy informující klienty, kde se vyřizují které poštovní úkony, ale i tak si lze v jednotlivých kójích představit pány později i dámy úřadující a vládnoucí mocnými, mnohdy všemocnými, razítky. Ale to nejhlavnější zatím ještě zbývá - pohled do nádherné haly poštovního úřadu.

Takže, dvě seznámení s poměrně neznámým světem v rámci jedné návštěvy, jedné výstavy.

Navíc, peripetie sledovatelné v tisku, týkající se využití budovy Hlavní pošty, naznačují starou pravdu, že nic netrvá věčně, a že nebude trvat dlouho a tyhle výstavní prostory už zase výstavními nebudou. Tak – jak se také říká, kdo zaváhá, neuvidí.

 

 

Vize kurátora výstavy Jana Čejky

 

„Po vstupu do galerie určené k výstavě výstava prací studentů grafické školy, jsem se rozhodl tu galerii trochu proměnit.

Udělat z ní pro jednou i muzeum i knihovnu. Dodat jí místy nádech ulice. A umožnit tak studentům, napříč všemi obory Hellichovky, aby tu představili především vlastní, autorské práce. Mohou si tak vyzkoušet jaké to je být součástí výstavního procesu.

A co z toho budou mít diváci? Stanou se svědkem místa, kde se rodí vizualizace a jiná umělecká ztvárnění. Budou mít příležitost nahlédnout i do mnoha netradičních řemesel. Ale především se před nimi rozprostře zručnost mladých lidí, která je jinak běžně schovaná za školní zdí slovutné Hellichovky…“

 

 

Pár slov k Hellichovce

 

Zlidovělý a dokonale vžitý název školy zní skoro až familiérně. Hellichovka. Přejala název od ulice, kde se nalézá, ulice Hellichovy.

Hellichova ulice se tak jmenuje od roku 1952, po Josefu Vojtěchu Hellichovi (1807 – 1880), malíři, mimo jiné, autorovi proslulého portrétu Boženy Němcové, který v této ulici bydlel. Název školy Hellichovkou ilustruje, do jisté míry, osobní vztah absolventů ke své almě mater a veřejnosti pak k renomé absolventů této školy.

Odborně je ale Hellichovka „grafická škola zastřešující hned dvě úrovně - vyšší odbornou školu grafickou a střední průmyslovou školu grafickou“.

A ne ledajakou. Škola disponuje v pěti DTP studiích, grafických a fotografických ateliérech moderními informačními technologiemi pro zpracování obrazu a textu, stroji a zařízeními pro předtiskovou, tiskovou a dokončovací fázi zpracování tiskoviny, dostatečnou kapacitou dílen pro praktickou výuku a učeben pro teoretickou výuku.

Škola, a její žáci, díky tomu vykazují vynikající vzdělávací výsledky, za něž sbírají četná ocenění v prestižních republikových, ale i mezinárodních soutěžích. Jen v posledních letech uspořádala škola prestižní výstavy prací studentů školy ve Staroměstské radnici či na Fakultě umění Ostravské univerzity, v zahraničí pak v německém Henneferu, ve švédském Halmstadu, v Amsterodamu, Londýně a v Madridu. Všude sklidila škola a práce jejích studentek a studentů uznání a obdiv. Nyní máme tedy možnost spatřit podobnou výstavu v Galerii Poštovního muzea na Hlavní poště také my.    

 

 

Co výstava nabízí?

 

Přesně to, co se na škole učí. Takže se můžeme podívat na ukázky z jednotlivých studijních oborů. Nechybí užitá fotografie, propagační výtvarnictví, konzervátorství a restaurátorství a obor Polygrafie. A přestože jsou absolventi vedeni především k rozvíjení svých individuálních schopností, což je patrné na mnohých exponátech, jsou také cepováni v praktických dovednostech, s důrazem na osvojování tradičních řemeslných principů, ale také moderních technologických postupů. Ve výuce, a tím pádem ani na výstavě, nechybí ani ukázky zkušeností studentstva s tiskovými i novými médii oboru polygrafie.   

Mimo to je v souladu s předměty studia a výuky, zastoupen na výstavě i grafický design, realizace tiskovin, propagační a knižní grafika, zpracování tiskovin, vydavatelství a reklama. Výstavní prostor, členěný do jednotlivých a navíc i různě plošně uspořádaných kójí, se přímo nabízí k roztřídění po jednotlivých oborech činnosti a jejich sdružování v souvztažné celky.  

 

 

Odborník výstavu ocení, laik se poučí a možná i podiví

 

My na www.www-kulturaok-eu.cz se troufáme díky své půlživotní praxi tak trochu cítit odborníky a musíme projevit uznání a obdiv nad jednotlivými exponáty. A vůbec nás tedy nepřekvapuje, že práce studentů jsou oceňovány na různých přehlídkách uměleckých a grafických škol (Národní cena za studentských design, Studentský design, Grafika roku, nejkrásnější kniha roku, Czech Press Photo, Prague Photo, Trienále umělecké knižní vazby České Budějovice, Trienále ex libris Chrudim, Cena Františka Egermayera České společnosti pro jakost a další a další). I od nás by si nějakou cenu studentky a studenti za své práce také vysloužili, kdybychom ovšem nějakou mohli nabídnout… 

 

 

Malý průlet historickými mezníky Hellichovky

 

·         1920 - založena „Státní odborná škola grafická v Praze“ s odděleními knihařským, fotografickým a reprodukčních technik.

·         1932 - vedení školy se ujímá grafik a designér Ladislav Sutnar. Zavádí kurz reklamní fotografie, pro nějž získává významného fotografa Jaromíra Funkeho a jeho asistenta Josefa Ehma. Do osnov přibývá americká retuš, ofset a hlubotisk.

·         1933–1939 - Pod Sutnarovým vedením vychází celkem 14 publikací dostupných v běžných knihkupectvích.

·         1939–1945 - po Sutnarovi, který emigroval do USA, je pověřen vedením školy Josef Solar (grafik, kaligraf a malíř, který se věnoval umění vazby knih. Žáci školy jsou „nasazováni na práci pro Říši“, ale zde, ne v Německu (fotodokumentace nástěnných maleb v Emauzském klášteře aj.)

·         1949 - rozdělení školy na Vyšší školu uměleckého průmyslu, pozdější Výtvarnou školu Václava Hollara a Průmyslovou školu grafickou, v dnešní Hellichově ulici.

·         1965 -  zaveden obor Obalová technika, v roce 1988 ale přešel na průmyslovou školu ve Štětí.

 

 

·         1975 - zaveden obor Konzervátorství a restaurátorství a skladba oborů se ustaluje na jednom technologickém (polygrafie) a třech výtvarných (užitá fotografie, propagační výtvarnictví – dříve grafická úprava tiskovin a konzervátorství a restaurátorství).

·         1996 - nový ředitel PhDr. Jan Sehnal iniciuje zapojení školy do programu mezinárodní spolupráce Socrates – Comenius. Výsledky prvního projektu byly k vidění na reprezentativní výstavě v Karolinu v roce 2000.

·         2010 - reprezentativní výstava k 90. výročí založení školy ve Staroměstské radnici v Praze.

·         2015 - reprezentativní výstava k 95. výročí založení školy ve Staroměstské radnici v Praze. Zaveden program Tisková a nová média oboru Polygrafie.

·         2018 - Obor Grafický design rozdělen na design tiskovin, design obalů a design digitálních médií.

·         2019 – Pořadatelství soutěže Studentský design. Laureátem ceny Prague Photo Young Award se stal Lukáš Klingora, absolvent VOŠG 2018/2019.

·         2020 - Grafická škola slaví 100 let existence.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

Hellichovka na poště 

23. 1. -  29. 3. 2024
kurátor: Jan Čejka

Galerie poštovního muzea
První patro hlavní pražské pošty

https://www.hellichovka.cz/

Jindřišská 909/14, 110 00 Praha 1

V přepážkové dvoraně - schody nahoru

Pondělí - pátek | 10.00 - 18.00

vstup zdarma