Dny Vídně v Praze aneb když budoucnost velkých měst spočívá ve Smart City…

15.05.2018 15:28

Praha/ 13. - 15. 5. 2018

 

 

 

Moderování tiskové konference starostů Prahy a Vídně, na kterou nás jménem Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze pozvala Ing. Markéta Spěváčková, mediální referentka, se ujal PhDr. Čeněk Kubelka, vedoucí Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze.

 

 

 

 

 

PhDr. Čeněk Kubelka úvodem přivítal oba hosty tiskové konference  - Dr. Michaela Häupla, vídeňského starostu a pražskou primátorku Mgr. Adrianu Krnáčovou. Poděkoval panu Dr. Alexanderu Grubmayrovi, LL. M., rakouskému velvyslanci v Praze, jenž byl na tiskové konferenci přítomen, za laskavé poskytnutí prostor Rezidence. Pak nás PhDr. Kubelka seznámil s cílem tiskové konference, jímž bylo zahájení Dnů Vídně v Praze.

 

Akce ve vztazích obou měst představuje nový formát, obsahující především sérii konferencí a workshopů odborníků z obou měst, věnovaných jejich aktuálním problémům. Ač styky Prahy a Vídně jsou četné jak mezi odborníky, tak mezi zastupiteli, zejména, když i starosta Vídně na jednání i několikrát ročně do Prahy také přijíždí, můžeme považovat 1. ročník Dnů Vídně v Praze za počin průlomový, který bude jistě pokračovat i v dalších ročnících.

 

PhDr. Čeněk Kubelka neopominul připomenout fakt jisté výjimečnosti přítomnosti obou představitelů hlavních měst, neboť oba shodou okolností končí své mandáty. A pro starostu Vídně, pana Michaela Häupla nynější cesta do Prahy znamená poslední zahraniční cestu v roli představitele Vídně.

 

PhDr. Čeněk Kubelka také dodal, že vztahy obou měst jsou již velmi těsné, a teď, když jsou povýšené další aktivitou Dnů Vídně v Praze, už jistě není pochyb, že oba nástupci obou představitelů měst budou v úzké spolupráci pokračovat. Pak už předal slovo starostovi Vídně Dr. Michaelovi Häuplovi.

 

Starosta Vídně, Dr. Michael Häupl především poděkoval velvyslanci Rakouska, jeho excelenci Dr. Alexanderu  Grubmayrovi, LL. M. za podporu nového projektu.

Naznačil, že Dny Vídně v Praze budou sledovat řadu závažných a pro obě města klíčových témat, na něž si budou odborníci vyměňovat názory, ale nejhlavnější téma bude Smart City.

 

Obě strany si budou objasňovat, co vše Smart City obsahuje a jak by mělo vypadat. A to, ať už jde o třeba o zdravotnictví, digitalizaci a cokoli jiného, vždy se musí sledovat souvztažnost se Smart City.

 

Pan Michael Häupl připomněl, že Vídeň má s pojmem Smart City a jeho náplní bohaté zkušenosti a že Vídeň byla Evropskou unií opakovaně označena za město, jež je ´nejvíce Smart City v Evropě´, čehož si váží. Ale ani ve Vídni není pojem Smart City ještě úplně dokonalý podle přestav a možností, jaké přináší. Vtipně to přirovnal k paralele, reagující na připomínané 100. výročí rozpadu Rakouska a 100. výročí vzniku Československa. Tehdy se zahájil boj za odstranění analfabetismu. Dnes, o 100 let později, na obou stranách začínáme nový boj proti analfabetismu, tentokrát analfabetismu digitálnímu.

 

Pak se Dr. Michael Häupl vrátil k pojmu a náplni Smart City. Za příklad vzal zmíněné zdravotnictví. Jistě, že se na konferencích a workshopech nebude zdravotnictví řešit z hlediska medicinského, od toho jsou kongresy a fóra lékařů, ale bude projednáván systém zdravotnictví z hlediska Smart City. Tj. otázky využití existujících technologií, financování systému a udržitelnost dostupné a potřebné péče.

Závěrem nás Dr. Michael Häupl ujistil, že ač již nebude představitel Vídně, zůstává za rakouskou stranu předsedou Česko-rakouské společnosti, takže v kontaktu s námi bude i nadále. A že ví, kdo ho bude ve funkci starosty Vídně střídat a že je přesvědčen, že i jeho nástupce bude v nastoupené cestě aktivně pokračovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak se ujala slova Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Praha

Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka Prahy poděkovala Dr. Michaelu Häuplovi za vynikající, mimořádně přátelský a chápající vztah ku Praze i k ní osobně a dodala, že se nesetkávají poprvé, ale že se setkávali mnohokrát a že vždy to bylo setkání přátelské, poučné a přínosné.

Následně ocenila, že Dny Vídně v Praze nejsou koncipovány jen jako setkání politiků, ale jako průnik odborníků na řadu témat, týkajících se obou měst. Připomněla, že sama se na programu podílela a důsledně dbala, aby šlo opravdu o odborná setkání a aby Prahu zastupovali odborníci. A že se zasazovala, aby nadřazeným tématem bylo právě Smart City.

 

Přiznala, že Praha má k naplnění pojmu Smart City však daleko, že nám chybí dokonce i odborná definice, co pro nás má Smart City představovat, že se na tom pracuje, že už máme řadu databází, ale neumíme je plně využívat, že se problematika posouvá pomalu dopředu, a že po skončení Dnů Vídně v Praze dojde i k publikování některých závěrů a výsledků, z nichž lze vycházet, ale že se každopádně máme od Vídně co učit a že Vídeň je a měla by být Praze vzorem. A proto, že by i další podobná setkávání měla by být nesena především s vůdčím tématem Smart City.

 

Závěrem poděkovala velvyslanci Dr. Alexanderu  Grubmayrovi, LL. M. i starostovi Vídně Dr. Michaelovi Häuplovi, a potvrdila, že ani ona už nebude svůj mandát v dalším volebním období obhajovat, ale že věří, že nějaká forma setkávání a spolupráce se nadále zachová, což  potvrdil i Dr. Michael Häupl.

 

Následovaly dotazy novinářů, zastupujících media česká i rakouská. Vesměs šlo o dílčí odborné dotazy. Z odpovědí tázaných však vyplynulo, že zásadní rozdíl mezi Prahou a Vídní je v kompetencích obou měst.

 

Zatímco Vídeň je v rámci rakouského právního řádu fakticky na úrovni státu, disponuje vysokou úrovní kompetencí, takže si může v souladu s ústavou tvořit vlastní zákony, Praha má oproti tomu úroveň kompetence nepatrnou, protože většina problematik spadá do kompetence státu.  Druhou limitující rovinou pro Prahu je, že Magistrát hl. m. Prahy zastřešuje 57 městských částí s vlastním vedením a vlastními názory, jež vedení Prahy nemá oprávnění nějak ovlivnit, a tak se může s nimi jen dohadovat.

Vídeň nemá takto těžko průchodné problémy. Rozdíly jsou třeba i ve stavebním zákoně, jímž se u nás mimořádně prodlužuje, a především tak byrokratizuje celý rozhodovací proces….

 

Z dalších dotazů nás zaujal dotaz Josefa Vomáčky, který o Vídni připravuje dokumentární pořady. Položil totiž Dr. Michaelu Häuplovi zcela odlišnou otázku, a přitom zdůraznil, že Dr. Michael Häupl je nejdéle sloužícím starostou hlavního města evropského státu. A tak se ho zeptal, jaké krizové chvilky za ta léta zažil a naopak z čeho mohl mít pocit zadostiučinění.

 

 

Dr. Michael Häupl na tento lidský dotaz s povděkem lidsky a rád odpověděl.  Řekl, že má pozitivní přístup k politice. Že problémy nikdy nevnímal jako problémy, ale jako výzvy. Pro město, úřad, lidi i pro něj. Klíčový byl třeba vstup Rakouska do EU a vše, co s tím souviselo. Vyžadovalo to totiž nenechat si ujít novou situaci a využít ji pro město Vídeň v maximální míře. V roce 2008 zase vypukla v Evropě hospodářská krize. Opět výzva. Prostředky města se násobně zmenšily. Vše Vídeň ustála a jak?

 

Snad o něčem vypovídá, že Dr. Michael Häupl byl starostou zvolen devětkrát po sobě,

ačkoliv se vlády, prezidenti, ministři i městská rada měnily a střídaly.

 

Dr. Michael Häupl, jak řekl,

měl vždy na mysli především spokojenost obyvatel města,

což považoval za nejdůležitější a dělal pro to vše, jak to nejvíce bylo možné.

Závěrem nás Dr. Michael Häupl pozval a naším prostřednictvím i Pražany na Staroměstské náměstí,

kde 14. 5. 2018 k večeru propukne ´všelidová Vídeň v Praze´, protože,

kdo hodně pracuje, musí hodně slavit“,

jak dodal s úsměvem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další část tiskové konference pokračovala v zahradě Rezidence rakouského velvyslance, Dr. Alexandera Grubmayra, LL. M.. Akci opět moderoval PhDr. Čeněk Kubelka, vedoucí Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze. Hlavní slovo měl velvyslanec Rakouska v Praze, Dr. Alexander  Grubmayr, LL. M.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovořil dvojjazyčně. Bezchybně česky, a pak znovu německy. I on především vítal starostu Vídně s chotí. A zdůraznil své rozporuplné pocity. Radost, že poslední zahraniční cesta pana starosty vedla právě do Prahy, kde ho mohl uvítat, ale i smutek, že po 23 letech služby Vídni Dr. Michael Häupl končí. Připomněl, že právě starosta Dr. Michael Häupl byl tím, kdo se zasloužil o dobré vztahy mezi Rakouskem a Českou republikou a kdo při svých návštěvách Prahy přivážel četné a cenné impulzy a rady. A že je rád, že Dr. Michael Häupl byl tím, kdo dostal v loni od Miloše Zemana, prezidenta ČR, nejvyšší české státní vyznamenání, protože si ho plně zasloužil za působení, jež daleko přesahovalo samu Vídeň.

 

Dr. Alexander Grubmayr dále konstatoval, že ač pan Dr. Michael Häupl jde do důchodu, že důchodce vlastně ani nebude, protože se s Dr. Michaelem Häuplem budou často dál setkávat v  předsedy Rakousko-české společnosti a při jeho dalších aktivitách. 

 

Dr. Alexander  Grubmayr, LL. M. ocenil i roli Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze. Pak hovořili znovu oba představitelé hlavních měst. Krátce opakovali to, co bylo řečeno na tiskové konferenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po krátkém proslovu Adriany Krnáčové a Dr. Michaela Häupla měl závěrečné slovo PhDr. Čeněk Kubelka, vedoucí Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze. Pozval nás a s námi i Pražany na Staroměstské náměstí (velký vinný šenk - vídeňský Heuriger ) a vysvětlil, že ač jde o komerční záležitost, není to akce pro zisk. Výnos bude totiž věnován charitativní organizaci Debra ČR, která pomáhá lidem s onemocněním motýlích křídel.

 

 

 

 

 

Následovala už jen volná konverzace všech se všemi v pohostinném prostředí zahrady Rezidence rakouského velvyslance v Praze. 

 

 

 

 

 

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.eurocommpr.cz