DA ČR: Kulatý stůl, věnovaný osobnosti profesora Antonína rytíře Randy, "otce právníků", a autora 1. zákona o družstevnictví

19.06.2024 18:48

 

 

Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví uspořádali dne 4. 6. 2024

diskusní kulatý stůl k prof. Antonínu rytíři Randovi.

Ten je nejen "otcem právníků a civilistiky", ale také

autorem prvního zákona o družstevnictví z roku 1873,

který pak platil 50 let.

Dodnes existují - jako dědictví profesora Antonína rytíře Randy -

Jednota českých právníků a Randova nadace,

kterou spravuje spolek studentů práv Všehrd

na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

 

 

Rytíř Antonín Randa (* 8. 7. 1834 Bystřice nad Úhlavou, + 6. října 1914 Dobřichovice) byl vynikající civilista a komercialista a nejvýznamnější český právník 19. století.

Randa se angažoval i v politice (za Národní stranu, tj. za staročechy),

působil v Panské sněmovně a krátce i v rakouské vládě.

Významný je rovněž jeho přínos pro rozvoj výuky práva

na pražské České universitě Karlo-Ferdinandově,

jejímž byl v letech 1883–1884 rektorem.

 

 

Kulatý stůl: Profesor Antonín rytíř Randa

 

·        Mgr. Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví

Prezentoval osobnost profesora Antonína rytíře Randy ve sbírkách Muzea královského hvozdu v Nýrsku, Archivu Univerzity Karlovy, Památníku Národního písemnictví a našem Muzeu družstevnictví.

Muzeum královského hvozdu v Nýrsku, které je v oblasti jeho rodiště, má ve správě osobní předměty profesora Antonína Randy (např. řády a vyznamenání nebo knihy či předměty pedagogické činnosti).

Archiv Univerzity Karlovy opatruje spisový fond Randovy pedagogické činnosti.

Památník Národního písemnictví vlastní publikaci k odborné pozůstalosti a Randově korespondenci.

Muzeum družstevnictví má v expozici Randův družstevní zákon.

Představeny byly také souvztažné publikace Jednoty českých právníků a základní historie Randovy nadace.

 

 

·         doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. Katedra právních dějin Právnické fakulty UK

 

Přednášející se zaměřil na mimořádně činorodý život a rozsáhlé dílo profesora Antonína rytíře Randy.  

Po rozdělení pražské univerzity na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem byl profesor Antonín rytíř Randa zvolen prvním prorektorem (1882/83) a pak druhým rektorem (1883/84) univerzity české; děkanem právnické fakulty byl zvolen v letech 1872 a 1885.

Od roku 1881 byl členem rakouské Panské sněmovny a Říšského soudu, v letech 1904–1906 „ministr krajan“ ve vládách Ernsta Koerbera, Paula Gautsche a Konráda Hohenlohe.

V letech 1908–1914 působil též jako druhý prezident České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Patřil k spoluzakladatelům Jednoty právnické.

Je autorem mnoha prací z oblasti práva občanského, obchodního, směnečného, knihovního a vodního.

 

 

·        Doc. UK, JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Katedra NH Právnická fakulta

 

Téma příspěvku bylo: profesor Antonín rytíř Randa a družstevní zákon.

Původní název zákona byl „O společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství", Později byl označován jako Zákon o společenstvech výdělkových a hospodářských.

Zákon se stal součástí říšského zákoníku dne 9. dubna 1873 pod číslem 70. 

Sehrál významnou roli při organizování a rozšiřování družstevního hnutí v různých oborech hospodářského života.

Zafixoval právní pojem družstva, zavedl jednoduchou právní formu pro zřizování družstev a upravoval správní a majetkově právní otázky družstev všeho druhu.

 

 

·         Závěr konference u Kulatého stolu tvořila živá a vysoce fundovaná a přínosná diskuse, které se mimo jiné zúčastnily takové odborné kapacity, jakými jsou Artur Koliev, starosta Spolku českých právníků Všehrd či JUDr. Jiří Ondroušek z Jednoty českých právníků - Praha.

 

Text: Ing. Lenka Fremutová Týčová, vedoucí sekretariátu předsedy představenstva

Foto a grafická úprava textu: Richard Koníček

Video záznam všech přednášek „kulatého stolu“: připravila DA ČR

https://www.youtube.com/watch?v=v1vb35FUTMQ