Čechy - Sasko: Jak blízko, tak daleko aneb Quo vadis?!

27.05.2019 11:44

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní galerie Šternberský palác – Praha

24. 5. – 15. 9. 2019

 

 

 

Na třech akcích (tiskové konferenci, novinářské prohlídce a vernisáži), které se konaly u příležitosti zahájení nové výstavy ve Šternberském paláci, výstavy Čechy - Sasko: Jak blízko, tak daleko, jsme byli informováni o vskutku unikátní výstavě.  Expozice, členěná do 9 oddílů, poprvé představila téma sousedství obou zemí. Jsou vystaveny vzácné artefakty z doby kamenné, písemné či sochařské památky středověku, malby Lucase Cranacha, Jana Kupeckého nebo Oskara Kokoschky i model k proslulé soše Quo vadis Davida Černého (1990). Také jsme se seznámili s novou akvizicí Sbírky starého umění - malbou Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele od Cranachova nejnadanějšího žáka, Mistra IW z doby okolo roku 1525, kterou NGP v loňském roce zakoupila ze zahraniční soukromé sbírky.

 

Tisková konference

Mezinárodní tiskovou konferenci, jež byla zahájena v kavárně, za NG P moderovala Mgr. Tereza Ježková, Ph.D., vedoucí Odboru marketingu a PR. Úvodní slovo měl Dr. phil. Marius Winzeler ředitel Sbírky starého umění a kurátor výstavy. Zmínil souvztažnost Saska a Čech z hlediska historie. Výstava proto představuje hlavně díla a autory se vztahem k oběma regionům. Nepomíjí ani vliv saského romantizmu, který ale má vlastně české kořeny. Zmínil i vliv slovanské entity na Sasko v podobě Lužických Srbů.  Zmínil i význam Státního muzea pro archeologii v Saské Kamenici, které na saské straně výstavu uspořádalo jako první a která se konala 28. 9. 2018 - 31. 3. 2019 v Chemnitzi. Tato výstava se pak stala základem pro její pražskou modifikaci. Zdůraznil také, že na výstavě lze spatřit exponáty, které dosud nikdy v České republice nebyly vystaveny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se zaměřuje na dynamické vztahy Čech a Saska,

líčí úzké propojení obyvatelstva, konflikty i následná usmíření.

Devět tematických oddílů

představuje symbiózu umění a dějin každodennosti i hospodářského života.

Mnohá umělecká díla jsou v Česku vystavena zcela poprvé,“

uvedl ředitel Sbírky starého umění NGP Marius Winzeler.

 

Ocenil význam výstavy pro současnost, protože odhaluje společné kořeny obou regionů v čase, kdy Evropa stojí na poněkud vratkých nohou. A uvědomění si toho, co nás spojuje, že evropanství posiluje. Závěrem vyslovil naději, že výstava konaná v čase turistické sezony 2019 osloví nejen naše návštěvníky, ale také četné návštěvníky právě ze Saska.

 

Další z mluvčích byla Sabine Wolfram, PhD., ředitelka Státního muzea pro archeologii v Saské Kamenici Seznámila nás s prvotní ideou muzea zaměřit se na archeologii a nálezy. Ale u toho nezůstalo a v muzeu došlo k přesahům i do oblasti umění i historie.

 

Původní saská výstava vznikla v roce 2013. Když došlo k dohodě o její částečné přenesení k nám do Prahy, NG P dostala relativně volnou ruku k realizaci, a z výstavy se stala převážně výstava umělecká a vztahová. Sabine Wolfram, PhD., to ale považuje za klad, a vítá, že z naší strany se do přípravy expozice zapojila i řada českých institucí. Pro porovnání nám pak byl představen obří katalog muzea v Saské kamenici a samostatný o poznání tenčí katalog pražský. Oba jsou v prodeji na výstavě a ideální je si zakoupit oba, abychom získali přehled o všech souvislostech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečného slova se ujala Olga Kotková, kurátorka výstavy, která nás  před tiskovou konferencí nadšeně provázela expozicí. Vypíchla především všechny klíčové exponáty, které nám představila při komentované prohlídce. Díla Mistra IW, Antonína Kerna a samozřejmě Davida Černého.

 

Čechy a Sasko jsou dnes odděleny politicky i jazykově.

Ještě v prvním tisíciletí našeho letopočtu

byla ale společným jazykem

slovanská řeč.

Hranice mezi zeměmi patří k nejstarším v Evropě

 -

většinu času byla volně prostupná

 a

umožňovala bohatou uměleckou i ekonomickou výměnu.

Silně střeženou se stala až ve 20. století,“

doplnila kurátorka NG P Olga Kotková.

 

Komentovaná prohlídka

Na komentované prohlídce, určené pro novináře,

nás provázela Olga Kotková, kurátorka NG P).

 

Dozvěděli jsme se, že expozice zahrnuje 7 tisíc let historie nynějších regionů Sasko a Čechy, jež  jsou dokumentovány na celkem 200 exponátech, a to od nejstarších archeologických nálezů po současnost.

 

Po vstupu do expozice v předsálí zhlédneme prolog výstavy - Diptych saského malíře a rytce, Johanna Alexandera Thieleho (1685, Erfurt - 1752, Drážďany). Maloval žánrové obrazy a věnoval se i grafice. Žil a pracoval v Drážďanech, v rámci dvorského okruhu. Vystavený diptych je určitá zvláštnost, neboť malíř při jeho vzniku vystoupil na jeden z vrcholů Krušných hor, ze kterého bylo vidět jak do saské krajiny, tak do Čech. A obě krajinky, saskou a českou, z téhož místa zachytil ve své malbě, když se pouze se otočil na jednu či na druhou stranu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První oddíl expozice je věnován nejstarší historii regionů. Tedy archeologickým nálezům z obou stran nynější hranice, hrnčířskými nálezy (pohřební urny s popelem předků si dokonce lidé při stěhování národů přenášeli sebou, takže české urny se dostaly do Saska a naopak saské do Čech). Najdeme zde i ukázky šperků, a další nálezy z doby bronzové i železné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý oddíl zahrnuje gotiku a vévodí mu ´zlatá´ Herma sv. Ludmily datovaná do 1. třetiny 14. století, která patří do Metropolitní kapituly sv. Víta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí oddíl je zaměřen na lužicko-srbskou oblast a kulturu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtý oddíl mapuje rozvoj vztahů církevních a ideových mezi oběma regiony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátý oddíl dokumentuje společnou a klíčovou devizu obou regionů, naleziště stříbra,

fakt, jenž vedl k častému propojování obou regionů a také k jejich značnému rozvoji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šestý oddíl připravil návštěvníkům mimořádné překvapení vysoké kulturní hodnoty. Nejnovější akvizici NG, vrcholné dílo autora Mistra IW., který je lokalizován do malířské školy Lucase Cranacha, a jenž vnímán jako jeho nejnadanější žák. Zde zhlédneme i nově zakoupený unikát ze sbírek NG - obraz ´Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele´ z r. 1525.

 

Na výstavě bude také představena nová akvizice Sbírky starého umění

-

malba Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele od Cranachova nejnadanějšího žáka,

Mistra IW. z doby okolo roku 1525,

kterou Národní galerie v loňském roce zakoupila ze zahraniční soukromé sbírky.

Zisk tohoto obrazu je zcela mimořádný

-

se vší pravděpodobností jej

 totiž nechal namalovat některý z příslušníků slavného rodu Šliků.

Po konfiskaci majetku Jáchyma Ondřeje Šlika

po bitvě na Bílé hoře se obraz dědictvím

dostal do vlastnictví markrabat Bádenských,

 a teprve po dlouhých 400 letech se vrátil zpět do Čech,“

uvedla Olga Kotková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedmý oddíl se věnuje období baroka, zejména jeho vrchol,

který pro oba regiony lze charakterizovat jako plodné období jak společensky, tak umělecky.

 

 

 

Osmý oddíl reflektuje etapu průmyslové revoluce, rozvoje dopravy a průmyslu, což vše druhotně působilo na umění na obou stranách Krušných hor, a také na četná vzájemná propojení a kontakty umělců a tvůrců. Zde dominuje především osobnost Antona Kerna (*1710, Čechy - 1747, Drážďany), českého malíře, věnujícího se převážně zobrazování náboženských a historických scén, který působil jak v našem regionu, tak v Sasku.  

 

Devátý  oddíl/závěrečný oddíl - samozřejmě nevynechává ani pohnutou historii obou regionů, od 1. sv. války přes dění v Sudetech před II. druhou světovou válkou, krutost okupace a následný vývoj po porážce Německa až po pád železné opony a Berlínské zdi a současnost po roce 1989.

 

Zde několik exponátů upomíná na perzekuci nacistického režimu (obrazy Milady Marešové (*1901, Praha - 1987, Praha), české malířky a ilustrátorky inspirující se expresionismem německého ražení (die Neue Sachlichkeit, česky Nová věcnost), který byl českými umělci doby meziválečné vesměs odmítán. Přesto ji neminul pobyt v táborech a ukázky právě této její tvorby dokumentují nesmyslnost doby.

 

Tlustou čáru za celou minulostí ´vyšlapává´ plastika trabantu na čtyřech lidských nohou - kráčející Trabant Davida Černého. Na výstavě je k vidění jen model, neboť originál se symbolicky nachází v zahradě Německého velvyslanectví v Praze na Malé Straně. Trabant Davida Černého upomíná na události z podzimu 1989, kdy občané NDR hromadně opouštěli v ulicích Prahy svá auta - trabanty a přes plot tehdejšího velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze žádali o dočasný azyl.

 

Vernisáž výstavy se konala se na nádvoří Šternberského paláce. O hudební doprovod se starala stylová skupina z Drážďan, Wirbeley, která nabídla jak saský, tak i český repertoár, a dokonce i v češtině.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení vernisáže odstartovala Mgr. Tereza Ježková, Ph.D..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo jiné zde krátce promluvil i Ivan Morávek, pověřený řízením Národní galerie. V krátkém a sympatickém slově, především poděkoval všem, kteří se na vzniku výstavy podíleli, a také skromně připomněl, že on je v čele NG P pár týdnů a v poněkud ´turbulentním prostředí´, jak ten stav doslova označil. Hlavně nás ale ujistil, že „NG P žije a pracuje“ i tak. A dodal, že on z toho má obrovskou radost. Hovořil i náš ministr kultury, zástupci saské zemské vlády a kurátoři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení projektu a kurátoři:

Doreen Mölders (smac), Marius Winzeler (NGP), Olga Kotková (NGP)

 

Výstavu připravila Národní galerie Praha

ve spolupráci se Státním muzeem pro archeologii v Saské Kamenici.

Doprovodný program

  • přednášky s kurátory a odborníky

 

ST 19/6/2019 -  18.00 hodin -  Milena Bravermanová (FF UK), Naďa Profantová (AV ČR):

Česká nebo srbská nevěsta? Sv. Ludmila, její život a druhý život

 

ST 10/7 /2019 - 18.00 hodin - Marius Winzeler (NGP):

Staří mistři a zázračné děti – vzájemné umělecké působení v době baroka

 

ST 17/7/2019 - 18.00 hodin - Evelyn Reitz (NGP):

Discordiaconcors. Nové pohledy na rudolfinské umění a Saska

 

ST 21/8/2019 -  18.00 hodin - Veronika Krülle Kotoučová (FF UK):

Vztahy ve výtvarném umění na počátku 20. století

 

ST 4/9/2019 -18.00 hodin - Helena Dáňová (NGP):

Čechy a Sasko – Sasko a Čechy. Výtvarné umění a kulturní výměna v období středověku

 

ST 11/9/2019 -  18.00 hodin - Olga Kotková (NGP):

Po stopách Lucase Cranacha v severozápadních Čechách

zdarma ke vstupence / 60 - 90 minut

 

  • komentované prohlídky s odbornými lektory

SO 1/6/2019 - 15.00 a 16.30 hodin - Alena Kingham

NE 21/7/2019  -15.00 a 16.30 hodin - Alexandra Brabcová

NE 11/8/2019  -15.00 a 16.30 hodin - Alexandra Brabcová

SO 7/9/2019 - 15.00 a 16.30 hodin - Alena Kingham

SO 14/9/2019 - 15.00 a 16.30 hodin - Alexandra Brabcová

zdarma ke vstupence / 60 - 90 minut

 

  • komentované prohlídky v němčině

SO  8/6/2019 - 11.00 hodin - Alexandra Brabcová

ST 24/7/2019 - 18.00 hodin - Marius Winzeler

SO  3/8/2019 -  11.00 hodin - Alexandra Brabcová

ST  7/8/2019 -   l8.00 hodin - Marius Winzeler

zdarma ke vstupence / 60 - 90 minut

 

  • speciální akce

SO 8/6/2019 -   Pražská muzejní noc

19.30, 20.30, 21.30 hodin - krátké komentáře

 

  • víkendová dílna pro děti a rodiče

SO 14/9 /2019 -  13.00 -17.00 hodin -  Proměny kovu, hlíny a dřeva

-

otevřená dílna ve výstavě a na nádvoří

90 Kč / osoba

 

PRACOVNÍ LIST PRO DĚTI

zdarma k vyzvednutí v pokladně

 

MINISTUDIO

Přijďme s dětmi rozpohybovat magnetickou mapu,

objevit keramické střípky v archeologickém nalezišti,

vyrobit šperk nebo si vytlačit brakteát u stolu mistra zlatníka.

 

  • tvůrčí dílna pro mládež a dospělé

SO 20/7/2019 -   10.00 -16.30 hodin -Vedle sebe

Jednodenní workshop

v češtině a němčině s profesionálními umělkyněmi Kateřinou Samkovou a Birgitt Fischer.

Dialog výstavního prostoru a unikátní zahrady paláce,

dialog různých stylů, forem, materiálů, dialog jazyků.

Zaměření na trojrozměrnost, instalace, intervence.

600 Kč / nutná rezervace

 

  • komentovaná prohlídka pro pedagogy

 

ÚT 4/6 /2019 -  16.30 hodin - Alena Kingham

zdarma / nutná rezervace

 

  • pro školy

prohlídka výstavy s pracovními listy nebo výtvarnou aktivitou

projektový den pro víceletá gymnázia a střední školy

rezervace nutná minimálně dva týdny předem

Rezervace a informace o programech ssueduc@ngprague.cz

 nebo na 233 081 720. Změna programu vyhrazena.

 

Praha 1

Hradčanské nám. 15

Máme otevřeno:

út - neděle: 10.00 - 18.00 hodin

středa: 10.00 – 20. 00 hodin

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

www.ngprague.cz