´Energetická koncepce ČR´ aneb proč energie jsou stále dražší?

17.04.2013 16:20

´Energetická koncepce ČR´ aneb  proč  energie jsou stále dražší?

Palác Žofín Praha -  18. 2. 2013

 

144. Žofínské fórum :

´Energetická koncepce ČR – Udržitelný rozvoj a jeho strategické cíle, domácí a evropský surovinový potenciál´

 

144. Žofínského fóra  se účastnili odborníci, představitelé státní správy i soukromých společností, které se zabývají komplexním poradenství v oblasti energetiky, výzkumných ústavů, občanských sdružení a ekologických iniciativ. Velký sál Žofína jsme opět zaplnili do posledního místa. Účast přijali i někteří distributoři a dodavatelé energií.

Na tomto Žofínském fóru jsme se věnovali otázkám koncepce rozvoje energetiky, konkrétní realizaci navrhovaných opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, strategickým prioritám a cílům, včetně nástrojů k jejich dosažení. Hovořili jsme i o jaderné energetice a jejím rozvoji v podmínkách ČR a EU v rámci společné energetické politiky Evropské unie.

 

Obecně o  tématu ´Udržitelný rozvoj a jeho strategické cíle, domácí a evropský surovinový potenciál´

Na toto téma  jsme především zaznamenali  brilantní projev ministra průmyslu a obchodu ČR pana Martina Kuby. Ve svém vystoupení se věnoval především otázkám koncepce rozvoje energetiky, konkrétní realizací navrhovaných opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, strategickým prioritám a cílům, včetně nástrojů k jejich dosažení. 

Energetika = strategická záležitost

Především pan ministr Martin Kuba zdůraznil, že si musíme předem uvědomit, že ´energetiku´ považujeme za záležitost strategickou,  že hledáme její ideální řešení do budoucnosti.   Při řešení  energetické koncepce ČR musíme vzít totiž v úvahu i otázku, jaký to bude mít dopad na ekonomiku českých podniků! A tudíž musíme zajistit jejich energetickou odolnost a nezávislost.   Pan ministr  Martin Kuba navrhuje zvýšit podíl spalování odpadu ve výrobě tepla (jako náhradu za uhlí) …není nadšen z privatizace petrochemie.

Jen pro informaci!  Jaké je poslání státní energetické koncepce (SEK)? (Zdroj: MPO ČR)

SEK musí zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva. Takto vymezenou dlouhodobou vizi energetiky ČR shrnujeme do  třech vrcholových strategických cílů energetiky ČR: bezpečnost – konkurenceschopnost – udržitelnost. Státní energetická koncepce k naplnění dlouhodobé vize stanovuje strategické cíle energetiky ČR a definuje strategické priority energetiky ČR s výhledem na zhruba 30 let, tedy v horizontu stanoveném zákonem a současně na období, ve kterém je obvykle zajištěna ekonomická návratnost investic do všech typů zdrojů a sítí a ve kterém lze ještě rozumně předvídat základní charakteristiky budoucího vývoje.

 

 ´Sedmý kontinent vzniká z odpadů. Je čtyřikrát větší než Německo.´ (Zdroj: National Geographic)

 

Z vystoupení Michaela E. Kirsta o jaderné energii v EU

V roce 1960 byl postaven první reaktor. Firma Westinghouse Electric Company se svými 4500 zaměstnanci již v Evropské unii postavila  25 reaktorů (např. v Belgii, Slovenii, Finsku, Španělsku, Švýcarsku, ve Velké Británii a Švédsku) .  EU doporučuje vyšší využití jaderné energie, podporu jeho výzkumu a inovace.  Doporučuje v rámci Evropské unie více harmonizovat a posilovat zejména bezpečnost jaderné energie.

 

Z vystoupení Josefa Perlíka, člen představenstva ŠKODA JS a.s.

Zdůraznil schopnosti českého  jaderného  průmyslu, že jeho budoucnost směřuje k tomu, že české firmy dokáží uspět i v roli dodavatele v oblasti jaderné energetiky. 

Jako hlavní úkoly stanovil:

a) rekonstrukce a modernizace  klasických tepelných elektráren

b) dostavbu JE Mochovce (3 a 4) ve Slovenské republice

c) zvyšovat výkon Temelína

 d) výstavbu meziskladů vyhořelého jaderného paliva a zařízení pro vlastní výrobu

 

Rok 2014 Perlík považuje za bod zlomu

* v důsledku upadajícího českého trhu

* v důsledku uzavření zahraničních trhů chránících prioritně zájmy vlastních společností

* není globální dodavatelský model s možností uplatnění v zahraničí 

* není koordinovaný přístup českých společností v externí  a interní komunikaci

 

Jsou jen dvě možnosti - dvě cesty - jedna je dobrá a druhá je špatná, jak dodal Josef Perlík.

1)  A ta dobrá: znamená nutnost vytvořit globální český dodavatelský model kvůli zachování potence českého energeticko-dodavatelského průmyslu a také pro zachování pracovních míst.  Vede to i k adekvátnímu pozitivnímu finančnímu vlivu na státní rozpočet. 

Z vystoupení Radka Benčíka, jednatele  NET4GAS, s.r.o

 

a)  zajistit konkurenceschponost, bezpečnost a spolehlivost přepravy zemního plynu a naplnit tak cíle Státní energetické koncepce ČR (SEK ČR)

b) zajistit propojování tuzemské soustavy se soustavami zahraničními

c) je třeba urychlit povolovací procedury výstavby liniových staveb

d) podporovat využití současné kapacity zásobníků plynu na úrovni ČR  a zvýšení jejich těžební kapacity

(projekt Gazela)

e) že hlavní cesta plynu v Čr se mění ze směru východ-západ na cestu sever - jih

f) připojovat plyn jako špičkový záložní zdroj na výrobu elektřiny a do tepláren

g) stavět paroplynové elektrány a připojit k přepravní soustavě zemního plynu 

h) aby investiční program NET4GAS zohledňoval nadále budoucí integraci trhů a poslioval bezpečnost dodávek 

 

Z vystoupení Tomáše Drápely, místopředsedy Teplárenského sdružení ČR

* nenahrazovat uhlí pro výrobu tepla biomasou

* bilance výroby elektřiny je silně přebytková, přičemž spotřeba elektřiny stagnuje   

* zda je vůbec reálný předpoklad nárůstu spotřeby elektřiny o 13,6 % v horizontu další osmi let (v letech 2012 - 2020)   oproti roku 2005-2012, kdy nárůst činil pouhých 0,7 %, ?

----------------------------------------------

Program a hlavní vystoupení na 144. Žofínském fóru – 18. 2. 2013:

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR

Michael E. Kirst, Vice Prezident, Strategy & External Affairs, Europe, Middle East & Africa Region, Westinghouse Electric Company

Josef Perlík, člen představenstva ŠKODA JS a.s.

Václav Hrabák, předseda energetické sekce HK ČR

Radek Benčík, jednatel NET4GAS, s.r.o. a další hosté

Tomáš Drápela, místopředseda Teplárenského sdružení ČR

***********

Pořadatel:  Agentura NKL Žofín s. r. o.

Slovanský ostrov, Velký sál paláce Žofín, Praha

E-mail: forum@zofin.cz

Telefon: +420 224 930 848

www.komora.cz

www.zofin.cz

Doprovodné prezentace jsou dostupné na webové stránce www.zofin.cz, kde nalezneme  i průběžně aktualizovaný seznam Žofínských fór a akcí, pořádaných Agenturou NKL Žofín s. r. o.

 

Závěrem

Přihlásili jsem se na tuto akci, protože  se domníváme, že otázka energetiky se týká nás všech,  i nás obyčejných spotřebitelů… platíme za ni stále více a platit budeme…ceny plynu a elektřiny rostly za posledních 12 let nejrychleji z celé EU (Eurostat). Oproti roku 2001 platí české domácnosti za elektrickou energii více než dvojnásobek, u plynu dokonce třikrát tolik. Vysoké částky platí Češi i za vodu či teplo z ústředního topení (Zdroj: Právo), a proto život obyčejných lidí bude stále dražší a ještě těžší bude udržet jej na takové úrovni, aniž bychom nebyli ohroženi.. . no, čím…no, třeba,  nižší životní úrovní, no, je to prostě tak…nemůžeme a nelze donekonečna přivírat oči…

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet